Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2013-2014: vượt qua trở ngại để phục hồi tăng trưởng (01/08/2014)

Thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã nghiên cứu, đánh giá và thực hiện chuỗi báo cáo hàng tháng về "Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam" để trực tiếp tư vấn, đóng góp ý kiến cho Chính phủ trong việc xây dựng và điều hành các chính sách kinh tế. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đó các tác giả đã sắp xếp biên soạn lại để ra mắt bạn đọc cuốn “Kinh tế thế giới và Việt Nam 2013-2014: vượt qua trở ngại để phục hồi tăng trưởng”.