Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội ở các vùng biên giới Việt Nam (27/09/2014)

Dựa trên những kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ cùng tên, cuốn sách Một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội ở các vùng biên giới Việt Nam do PGS.TS. Bùi Xuân Đính và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh đồng chủ biên đã tập trung trình bày về một số vấn đề kinh tế - xã hội cơ bản ở các vùng biên giới Việt Nam nhằm tạo lập cơ sở khoa học cho việc đề ra các chính sách, giải pháp giúp cho vùng biên giới pháp triển bền vững, có tiềm lực để hội nhập quốc tế.