Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội (10/10/2017)

Trên cơ sở phân tích thực trạng hôn nhân xuyên biên giới ở các tính miền núi ở nước ta hiện nay, nhóm tác giả đã đề xuất một số giải pháp quản lý hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội ở các tỉnh miền núi trong bối cảnh phát triển và hội nhập.