Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Cơ chế chính sách tài chính nhằm huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam (20/11/2017)

Cuốn sách cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn quốc tế về cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính trong ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ cho việc hoạch định cơ chế, chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trong tương lai.