Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Công văn số 609/KHXH-TĐKT về việc khen thưởng thành tích khoa học (07/04/2017)

Công văn số 609/KHXH-TĐKT về việc khen thưởng thành tích khoa học

Quyết định số 2154/QĐ-KHXH ngày 17/10/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (thay thế Quyết định số 2309/QDD-KHXH ngày 30/12/2014) (17/10/2016)

Quyết định số 2154/QĐ-KHXH ngày 17/10/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (thay thế Quyết định số 2309/QDD-KHXH ngày 30/12/2014)

Nghị định 145 (13/05/2015)

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (06/05/2015)

Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quy định về tiêu chí đánh giá kết quả thi đua hàng năm đối với các đơn vị và cá nhân thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (06/05/2015)

Quy định về tiêu chí đánh giá kết quả thi đua hàng năm đối với các đơn vị và cá nhân thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Các tin đã đưa ngày: