Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành

Thông tư 30/2016/TT-BTNMT 12/10/2016

Về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu

Thông tư 18/2016/TT-BKHCN 01/09/2016

Hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Luật 91/2015/QH13 24/11/2015

Bộ Luật Dân sự

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC 06/11/2015

Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Thông tư 102/2015/TT-BTC 30/06/2015

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Công văn 1258/BTNMT-KH 08/04/2016

Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2017 của các Bộ, ngành

Công văn 194/BKHCN-KHTH 19/01/2016

Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2017

Chỉ thị 21/CT-TTg 02/06/2016

Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Pháp lệnh 11/2016/UBTVQH13 08/03/2016

Pháp lệnh Quản lý thị trường