Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc và gợi mở đối với Việt Nam (10/10/2018)

Cuốn sách tập trung nghiên cứu những cải cách DNNN ở Trung Quốc trước, sau Đại hội XVIII ĐCS Trung Quốc, đánh giá thực tiễn thành công, hạn chế trong cải cách DNNN ở Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII ĐCS Trung Quốc đến nawm2016, đồng thời so sánh những điểm tương đồng, khác biệt về cải cách DNNN ở Việt Nam và Trung Quốc. Trên cơ sở đó đề xuất những gợi mở cho Việt Nam