Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Một số vấn đề an ninh phi truyền thống ở khu vực biên giới Việt – Trung (20/08/2018)

Cuốn sách đi sâu nghiên cứu một số vấn đề thuộc an ninh phi truyền thống ở/qua khu vực biên giới Việt - Trung trong những năm gần đây, phân tích nguyên nhân, chỉ ra đặc điểm, đánh giá hiệu quả của các cơ chế hợp tác giải quyết hiện có giữa Việt Nam và Trung Quốc, từ đó đưa ra kiến nghị và giải pháp