Tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước

Tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước

07/07/2021

Tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước

GS.TS. Võ Khánh Vinh (chủ biên) ;

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ; Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

2020

Khoa học xã hội

Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

950

GS.TS. Võ Khánh Vinh

Tư duy, pháp lý, phát triển, đất nước

Đổi mới tư duy xây dựng và phát triển đất nước là điểm khởi đầu, tiền đề, điều kiện quan trọng khởi động sự nghiệp đổi mới đất nước của chúng ta trong thời gian qua. Cùng với quá trình đổi mới và thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước, tư duy xây dựng và phát triển đất nước ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, đã và đang hình thành nên hệ tư duy đổi mới toàn diện, hệ thống và bao trùm lên tất cả các lĩnh vực khác nhau của sự phát triển đất nước.

Đổi mới tư duy pháp lý là một bộ phận cấu thành quan trọng, có mối quan hệ chặt chẽ với các bộ phận khác của hệ tư duy đổi mới đất nước. Điều đó đã góp phần xây dựng nên các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nhìn một cách tổng thể, sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã và đang đi theo tinh thần, đòi hỏi của pháp quyền, nguyên tắc pháp quyền.

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực và đầy trách nhiệm, tháng 8/2019, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội thảo khoa học “Tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước”. Hội thảo là diễn dàn của gần 200 nhà Luật học và những người quan tâm trong cả nước với mục đích làm sáng tỏ tư duy pháp lý và quá trình đổi mới tư duy pháp lý ở nước ta qua hơn 30 năm đổi mới; Đánh giá khái quát những thành tựu và chỉ ra những hạn chế của đổi mới tư duy pháp lý ở nướ ta sau hơn 30 năm đổi mới đất nước; phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến quá trình đổi mới tư duy pháp lý hiện nay, dự báo những vấn đề liên quan; luận chứng các quan điểm, định hướng, nội dung, giải pháp tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý trong thời gian tới, đưa ra các khuyến nghị mang tính quan điểm và các kiến nghị cụ thể, góp phần xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng chiến lược phát triển đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Trên cơ sở các bài tham luận được trình bày tại Hội thảo đã được chỉnh sửa, bổ sung và được sự đồng ý của Viện Hàn lâm, GS.TS. Võ Khánh Vinh đã chủ biên cuốn sách lấy tựa đề “Tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước”, ấn phẩm được Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản phát hành vào tháng 3/2020. Ngoài Lời nói đầu, nội dung cuốn sách được kết cấu thành 4 phần như sau:

Phần 1. Đổi mới tư duy pháp lý về xã hội, quyền lực chính trị, quyền con người, dân chủ

Phần này bao gồm 9 bài tham luận của các nhà khoa học như GS.TS. Võ Khánh Vinh, GS.TS. Phạm Minh Đoan, PGS.TS. Đinh Xuân Thảo, Phạm Hữu Nghị, Vũ Công Giao, Phạm Duy Nghĩa… về những vấn đề như thực trạng tư duy pháp lý, xã hội pháp quyền Việt Nam, vấn đề kiểm soát quyền lực chính trị, nhà nước, các đặc trưng mô hình tổ chức quyền lực nhà nước đối với phương thức cầm quyền của Đảng, vấn đề dân chủ, nhân quyền, những nhân tố thúc đẩy cải cách pháp luật, cách mạng công nghiệp 4.0 và đổi mới tư duy pháp lý tại Việt Nam…

Phần 2. Đổi mới tư duy về phát triển nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Phần này bao gồm 12 tham luận của các nhà khoa học như GS.TS. Đào Trí Úc (Tư duy về nhà nước pháp quyền trong điều kiện hiện nay); PGS.TS Nguyễn Đức Minh (Từ tư duy pháp chế sang tư duy pháp quyền); GS.TS. Trần Ngọc Đường (Đổi  mới tư duy pháp lý trong xây dựng mô hình lập pháp ở nước ta hiện nay); PGS.TS. Lê Vương Long (Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay); PGS.TS. Vũ Thư (Vấn đề tiếp tục đổi mới quyền hành pháp); PGS.TS. Bùi Xuân Đức (Đổi mới tư duy về quyền hành pháp); PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn (Tiếp tục đổi mới tư duy về tư pháp trong sự vận động và phát triển của xã hội Việt Nam đương đại); PGS.TS. Trần Văn Độ (Tư duy về quyền tư pháp: Thực trạng và tiếp tục đổi mới); TS. Nguyễn Minh Khuê (Một số định hướng tiếp tục cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn tới); PGS.TS. Nguyễn Như Phát (Tư duy pháp lý về bảo hiến: Thực trạng và tiếp tục đổi mới); PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh (Tư duy về vai trò, chức năng của Nhà nước: Thực trạng và tiếp tục đổi mới); GS.TS. Pham Hồng Thái (Đổi mới tư duy về quản lý nhà nước ở nước ta hiện nay).

Phần 3. Đổi mới tư duy về phát triển pháp luật

Phần này gồm 16 tham luận của các nhà khoa học như: GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế (Đổi mới tư duy pháp luật trong bối cảnh Việt Nam xây dựng xã hội pháp quyền, dân chủ, hội nhập quốc tế và phát triển); TS. Nguyễn Hồng Tuyến (Định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong bối cảnh đổi mới tư duy xây dựng pháp luật ở Việt Nam); GS.TS. Nguyễn Đăng Dung (Hiến pháp trong thời kỳ đổi mới phải thể hiện tinh thần Chủ nghĩa Hiến pháp); TS. Nguyễn Đăng Thuận (Tư duy về pháp luật bầu cử: Thực trạng và tiếp tục đổi mới); PGS.TS. Nguyễn Đăng Khôi (Tư duy về luật hiến pháp: Thực trạng và tiếp tục đổi mới); GS.TSKH. Lê Cảm (Đổi mới tư duy pháp lý về tư pháp hình sự ở Việt Nam trong giai đoạn đương đại); GS.TS. Hồ Trọng Ngũ (Tư duy về chiến lược đấu tranh phòng, chống tình hình tội phạm trong thời kỳ mới); GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh (Thực trạng và tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật về an ninh, trật tự); PGS.TS. Trịnh Tiến Việt (Đổi mới tư duy pháp lý trong pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức Cách mạng công nghiệp 4.0); PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (Tư duy về hợp tác quốc tế trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm: Thực trạng và tiếp tục đổi mới); TS. Nguyễn Tuấn Khanh (Tư duy và khung pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Thực trạng và tiếp tục đổi mới); GS.TS. Nguyễn Thị Mơ (Tư duy về pháp luật thương mại: Thực trạng và tiếp tục đổi mới); PGS.TS. Trần Đình Hảo (Tư duy về luật kinh tế: Thực trạng và tiếp tục đổi mới); PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh (Đổi mới tư duy pháp lý về bảo hộ pháp lý đối với công dân ở Việt Nam hiện nay); TS. Đặng Quang Phương (Tư duy về án lệ: Thực trạng và tiếp tục đổi mới); TS. Phạm Minh Tuyên (Tư duy về xét xử: Thực trạng và tiếp tục đổi mới).

Phần 4. Đổi mới tư duy về nghiên cứu và đào tạo pháp luật

Phần này gồm 5 tham luận của các nhà khoa học như GS.TS. Võ Khánh Vinh (Về tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành trong nghiên cứu và đào tạo luật học ở Việt Nam hiện nay); PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn (Xây dựng và pháp triển khoa học tư duy pháp lý ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay); TS. Đinh Ngọc Thắng (Tư duy về đào tạo cử nhân luật: Thực trạng và tiếp tục đổi mới); TS. Viên Thế Giang (Nhận diện những rào cản của việc đổi  mới tư duy pháp lý từ thực tiễn đào tạo cử nhân ngành luật ở Việt Nam); PGS.TS. Đinh Thị Mai (Tư duy về nghiên cứu và đào tạo pháp luật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0).

Có thể nói, cuốn sách là tập hợp các công trình nghiên cứu công phu nghiêm túc được nhóm tác giả tham khảo, phân tích và tổng hợp dựa các nguồn tư liệu uy tín. Với những nội dung được phân tích sắc sảo, hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp nguồn thông tin tham khảo bổ ích cho độc giả, những người quan tâm tới vấn đề này.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Phạm Vĩnh Hà