Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phát biểu của Tổng Bí thư về “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng”

Phát biểu của Tổng Bí thư về “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng” (02/05/2024)

Phải “công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”- Thông điệp trong bài phát biểu quan trọng "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng ta mới đây thu hút sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cả nước.
Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới (02/05/2024)

Ngày 10/10/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết 41-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới” (Nghị quyết 41-NQ/TW), thay cho Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) (22/04/2024)

Với ý chí "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", toàn thể nhân dân Việt Nam đã nhất tề hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ với niềm tin tất thắng, với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) (03/02/2024)

Cách đây 94 năm, ngày 03/02/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Đó là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư tưởng cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - LêNin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Ngay từ khi thành lập, Đảng đã nhanh chóng trở thành đội tiền phong chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đảng lấy việc phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân làm mục đích cao cả.
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (03/02/2024)

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024), nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững (03/02/2024)

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024), nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách “Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Các tin đã đưa ngày: