Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh

06/08/2023

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xuất bản và ra mắt bạn đọc tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn này đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đây cũng là những tư tưởng xuyên suốt của đồng chí Nguyễn Phú Trọng dù ở bất kỳ cương vị nào trong hơn 50 năm công tác, kể từ khi còn là một biên tập viên 29 tuổi của Tạp chí Cộng sản, cho đến nay là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cuốn sách vô cùng có giá trị, đúc kết lại những bài phát biểu, bài nói chuyện, kể cả những chỉ đạo của Tổng Bí thư, được tập hợp lại. Cuốn sách được trình bày rất logic, chặt chẽ, nêu lên những quan điểm của Tổng Bí thư về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đó chính là để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh và ngược lại, xây dựng, chính đốn Đảng là để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Vì vậy, nếu như phần thứ nhất là đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực thì phần hai của cuốn sách là xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Có thể nói, đã có nhiều cuốn sách, hay bài nói chuyện của Tống Bí thư về xây dựng Đảng hay phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhưng điều khác biệt và cũng là đặc biệt ở cuốn sách này là đã thể hiện sự gắn kết chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Còn ở phần thứ ba của cuốn sách là ý kiến đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế trong việc đấu trang phòng, chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Tổng Bí thư, là rất đúng đắn, nhưng vai trò của nhân dân cũng vô cùng quan trọng.

Cuốn sách đã thể hiện tư tưởng, quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Tổng Bí thư đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong khoảng thời gian dài với nhiều cương vị công tác. Nội dung cuốn sách cũng trả lời rõ ràng rằng, chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả đã đạt được mà phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, không dừng, không nghỉ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải làm lớp lang, bài bản để đưa cuộc đấu tranh này đi vào chiều sâu, có bước phát triển mới về mặt lý luận cũng như thực tiễn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo rất quyết liệt, kiên quyết, thực hiện một cách nghiêm túc từ lời nói đi đôi với việc làm, từ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương, đến những đảng viên đều bị xử lý nghiêm minh và công khai trước pháp luật, trước nhân dân khi có sai phạm. Cuốn sách cung cấp nhiều tài liệu, tư liệu, hình ảnh có giá trị, không chỉ về hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 10 năm qua, mà còn có những hình ảnh về hoạt động của Tổng Bí thư từ thời sinh viên từ năm 1965 cũng được đưa vào bài viết. Có những bài viết cách đây tròn nửa thế kỷ khi Tổng Bí thư lúc đó mới 29 tuổi là biên tập viên của Tạp chí Cộng Sản...

Cuốn sách là tài liệu rất có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” với quyết tâm “không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”.

Để công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả cao nhất, trước hết Đảng phải tăng cường tự đổi mới, tự chỉnh đốn, phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt là “phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”. Đây là cái “gốc” của vấn đề, là nhiệm vụ chính trị cấp bách, hệ trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta và phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân. Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước. Chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Từng cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy Đảng phải thường xuyên chăm lo giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, những hành vi tham nhũng, tiêu cực làm trong sạch nội bộ; đồng thời, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Qua Cuốn sách này, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta.

Ban Biên tập

 

Các tin đã đưa ngày: