Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thời đại kỷ nguyên số

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thời đại kỷ nguyên số

26/09/2023

Trải qua quá trình lịch sử, ý chí, khát vọng độc lập và hùng cường dân tộc đã được nuôi dưỡng, hun đúc trở thành giá trị truyền thống, lẽ sống và sức mạnh Việt Nam, là cơ sở để khơi dậy, phát huy, nhân lên sức mạnh tổng thể, sự nỗ lực của cả dân tộc trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có thể nói, cho đến nay, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã và đang, tiếp tục và là điểm tựa quan trọng để Đảng và Nhà nước ta hoạch định đường lối chiến lược phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng cùng với sự phát triển vượt bậc của nền công nghệ số, cách mạng 4.0 như hiện nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục dẫn dắt dân tộc tiến bước trên con đường phát triển và tiến bộ xã hội. Theo đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đứng trước thời đại kỷ nguyên số đang mở ra trước mắt, đây không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức đối với sự rèn luyện về tư tưởng, đạo đức cũng như là tính tiên phong, gương mẫu cũng mỗi cán bộ, đảng viên trong hành trình dám đương đầu với mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao phó tại đơn vị.

           Từ khóa: kỷ nguyên số, chuyển đổi số, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiên phong, gương mẫu, cán bộ, đảng viên

  1. Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về tính tiên phong, gương mẫu của Đảng viên

     Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người là tấm gương về đạo đức và nhân cách người đảng viên cộng sản, luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm, hành động; những điều đó đã kết tinh thành những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên là sự “kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”; “Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện.

    Tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội “Người đảng viên- dù công tác to hay nhỏ, địa vụ cao hay thấp- ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng… Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo. Đặc biệt, Người cho rằng, nếu mỗi cán bộ, đảng viên phấn dấu làm tròn nhiệm vụ của mình, tức là làm đầu tàu trong mọi công việc, thì công việc dù khó làm mấy cũng làm nên, kế hoạch to mấy cũng hoàn thành tốt.

    Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu bởi họ là những người nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vì thế “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ, đảng viên không những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng, mà còn phải là tấm gương để nhân dân noi theo làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu. Do vậy, Người chính là tấm gương sáng về sự tiên phong, gương mẫu, cả trong mọi suy nghĩ, hành động, lời nói và việc làm từ nhỏ đến lớn, qua đó kết tinh thành những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  1. Cơ hội và thách thức của cán bộ, đảng viên trong việc rèn luyện tính tiên phong và gương mẫu trong thời đại kỷ nguyên số

     Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các công tác, nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, Cấp ủy và Lãnh đạo Trung tâm Ứng dụng CNTT trong những năm qua luôn tích cực chủ động tiên phong, gương mẫu trong tất cả các mảng nhiệm vụ của Trung tâm. Nhận thức sâu sắc bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi khía cạnh của đời sống kinh tế, văn hóa- xã hội…, Lãnh đạo và các cán bộ, đảng viên và viên chức đã ngay lập tức tiên phong, gương mẫu trong các công việc về ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ thiết thực cho các hoạt động của Viện Hàn lâm về nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo.

        Bên cạnh đó, thời đại kỷ nguyên số cũng mở ra nhiều cơ hội để các cán bộ, đảng viên trong Trung tâm có cơ hội tự rèn luyện đạo đức, tri thức về lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác, Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua môi trường số: Mạng xã hội (Facebook, zalo…), tăng cường đóng góp cũng như tra cứu tài liệu trên hệ thống thí điểm lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương vừa khai trương tháng 8/2023 theo địa chỉ lyluanchinhtri.dcs.vn để trang bị những kiến thức nền tảng căn cốt về Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị, dám nghĩ, dám làm, từ đó tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong tình hình mới.

         Với sự am hiểu lĩnh vực CNTT, thông tin, truyền thông, báo chí kết hợp với sức trẻ, lòng nhiệt huyết và sự yêu cầu về bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, các cán bộ, đảng viên của Chi bộ luôn nêu cao tinh thần chủ động, tiên phong trong mọi lĩnh vực, chuyên môn như: nâng cao công tác an toàn, bảo mật thông tin; xây dựng, sưu tầm hệ thống tin, bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng; nhận diện thông tin, xấu, độc gây nguy hại cho hệ thống chính trị, các cấp lãnh đạo, địa phương, người dân… Đồng thời triển khai, ứng dụng nhiều phần mềm, hệ thống như: tổ chức- cán bộ; chữ ký số, quản lý đảng viên; hệ thống quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp…hướng tới “Đến năm 2030, toàn bộ hoạt động của Viện Hàn lâm được thực hiện trên môi trường số. Qua đó, đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành, nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, đào tạo và thực hiện nhiệm vụ của Viện Hàn lâm. Việc ứng dụng công nghệ số và sử dụng dữ liệu số một cách sâu rộng trở thành trụ cột, động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Viện Hàn lâm”.

         Tuy nhiên, thời đại kỷ nguyên số cũng đang đặt ra nhiều thách thức lớn đối với việc rèn luyện tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Những năm gần đây, một thủ đoạn mà các thế lực thù địch tận dụng triệt để là lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, nhất là Internet, mạng xã hội để xâm nhập, tác động tiêu cực tới tư tưởng, ý chí và bản lĩnh của cán bộ, đảng viên và quần chúng với mục đích làm “chuyển hóa” nội bộ trong suy nghĩ và tư tưởng của những người sử dụng mạng xã hội nói chung. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên Chi bộ Trung tâm đều thuộc nhóm tuổi từ 30 đến 45 tuổi cũng nằm trong nhóm sử dụng mạng Internet phổ biến (15-40 tuổi). Theo đó, chúng lợi dụng triệt để môi trường mạng để “chuyển hóa” dần người dùng, đưa thông tin sai sự thật, lấp lửng, giật gân, hướng dư luận ngả theo quan điểm sai trái, tạo ra các diễn đàn để nhiều người trẻ truy cập, bình luận theo hướng tiêu cực, từ đó làm phai nhạt đi lý tưởng, sự cống hiến và suy giảm sự chủ động, tiên phong tích cực từ trong nhận thức đến hành động.

        Thời đại kỷ nguyên số cũng gắn liền với hội nhập quốc tế sâu rộng, mở ra nhiều cơ hội việc làm trên mọi lĩnh vực, Chi bộ và các Đảng bộ đều đang gặp phải khó khăn về nguồn nhân lực có xu hướng suy giảm. Nhiều cán bộ trẻ đã chuyển công tác ra khỏi khối Nhà nước và tham gia công tác tại các đơn vị tư nhân hay liên doanh nước ngoài. Đây cũng là thách thức lớn đối với cán bộ, đảng viên trong việc rèn luyện tính tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác tại cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

  1. Một số nhiệm vụ để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo Bác nhằm tăng cường hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời đại mới
  2.      1. Tiên phong, gương mẫu và kiên định với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

     Cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

    Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần chủ động tự tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm tạo ra “sức đề kháng” từ bên trong nhận thức, giữ vững lập trường tư tưởng, quan điểm của bản thân để trau dồi bản lĩnh vững vàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy tối đa tinh thần chủ động, tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

        2. Tiên phong, gương mẫu mẫu thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống.

     “Xây” là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. “Chống” là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những hành vi không lành mạnh, không đúng đắn khác. Cổ vũ cán bộ, đảng viên phải suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

       3. Tiên phong, gương mẫu nâng cao trách nhiệm của bản thân trên mọi cương vị, vị trí công tác; tăng cường hơn nữa sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, tích cực tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao.

     Từng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cần tích cực chủ động học hỏi, tìm hiểu các văn bản qui phạm pháp luật, tài liệu về lĩnh vực công tác được giao. Ngoài gương mẫu, trách nhiệm đối với công việc bản thân, các cán bộ, đảng viên cần tiên phong, chủ động phối hợp, hỗ trợ với các đơn vị trên mọi phương diện (chuyên môn, đoàn thể, đời sống). Qua đó chung tay vượt qua những khó khăn để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

      4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; có hình thức khen thưởng và xử lý nghiêm các vi phạm trong vấn đề nêu gương

     Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhằm phát huy ưu điểm, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Đồng thời giúp Chi bộ nhận thấy những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, giáo dục đảng viên để đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sự tiên phong, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, góp phần tăng cường đoàn kết thống nhất và đảm bảo thực hiện dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

      5. Tiên phong, gương mẫu trong đấu tranh những thông tin xấu, độc trên không gian mạng, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

     Chúng ta cần chú trọng phát triển về an toàn, an ninh mạng, thông tin; tăng cường các tin bài tuyên truyền về nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, các cán bộ CNTT cần tiên phong phát hiện và xử lý kịp thời, nhanh chóng những thông tin xấu, độc, mang ý nghĩa thù địch, chia rẽ, làm xói mòn niềm tin của Đảng.

     Cán bộ, đảng viên trong lĩnh vực truyền thông, CNTT và báo chí cần tiếp tục trau dồi và lan tỏa kiến thức về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) cho các cán bộ trong Viện Hàn lâm nhằm giúp các cán bộ có thể nhận diện, xử lý và đưa ra hướng giải quyết kịp thời ngăn chặn thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Việc nắm bắt kiến thức, kĩ năng sử dụng các ứng dụng, mạng xã hội sẽ là điều quan trọng giúp cán bộ, đảng viên xây dựng nguồn thông tin đúng đắn, tích cực, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu trên không gian mạng. Bên cạnh đó, trên cơ sở hiểu biết về cách thức hoạt động AI trong việc ghi chép lại sở thích của người dùng để gợi ý, đề xuất các thể loại video, tin tức trên mạng xã hội, Đoàn Thanh niên các cấp cũng thực hiện những sáng kiến đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc tuyên truyền, học tập và triển khai các chỉ thị, văn bản cấp trên theo nhu cầu của từng đoàn viên, thanh niên. Qua đó góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống thực tiễn hiệu quả, hướng tới tăng cường hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong bối cảnh mới.

     Thời đại kỷ nguyên số, bùng nổ công nghệ thông tin, Internet kết nối vạn vật đã khiến cuộc sống con người có nhiều sự thay đổi. Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên cũng như trách nhiệm của người đứng đầu càng trở nên quan trọng đối với hoạt động “sống còn” của từng đơn vị. Với cơ hội, tiềm năng về sức trẻ, sự năng động, linh hoạt của cán bộ, đảng viên thế hệ mới, các Chi bộ và Đảng bộ cần phát huy tối đa năng lực, tiên phong đi đầu trong công cuộc Chuyển đổi số gắn liền với nhiệm vụ tại đơn vị cũng như tạo động lực cho thế hệ trẻ giữ vững bản lĩnh chính trị, chống lại hành vi tự diễn biến, tự chuyển hóa, kiên định lập trường tư tưởng và con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn. Qua đó góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh trong giai đoạn tới.

Nguyễn Thu Trang

Chi bộ Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin

      TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2023), Chuyên đề năm 2022: Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan trung ương”, https://bvhttdl.gov.vn/chuyen-de-nam-2022-tang-cuong-tinh-tien-phong-guong-mau-cua-can-bo-dang-vien-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-trung-uong-20220407165926128.htm
  2. Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.
  3. Nguyễn Việt Lâm- Nghiêm Thị Thanh Thủy (2023), Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước tác động của cuộc chiến thông tin trên không gian mạng https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/dau-tranh-phan-bac-cac-luan-dieu-sai-trai-thu-dich/chi-tiet/-/asset_publisher/YqSB2JpnYto9/content/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-truoc-tac-dong-cua-cuoc-chien-thong-tin-tren-khong-gian-mang

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: