Công khai NSNN năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Công khai NSNN năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

18/01/2023

Cổng Thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng đăng công khai NSNN năm 2023 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cụ thể như sau:

STT

Tên báo cáo

Năm/Kỳ báo cáo

Biểu mẫu

Số quyết định công bố

Ngày  công bố

Đường dẫn toàn văn

1

Công khai quyết toán ngân sách năm 2021

 

2023

QT-2021-N-B04-TT61-KHXHNV

 

17/QĐ-KHXH

 

13/01/2023

Quyết định số 17/QĐ-KHXH ngày 09/01/2021

 

 

2

Công khai dự toán NSNN của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam được giao

năm 2023

 

 

2023

DT-2023-N-B02-TT61-KHXHNV

 

34/QĐ-KHXH

 

13/01/2023

Quyết định số 34/QĐ-KHXH ngày 13/01/2021

 

 

3

Nguyên tắc phân bổ, giao dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí năm 2023 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

2023

Công văn số 2481/KHXH-KHTC ngày 30/12/2022

2481/KHXH-KHTC

 

Công văn 2481/KHXH-KHTC ngày 30/12/2022

 

 

Nguồn: Ban Kế hoạch - Tài chính

Chi tiết xin xem file đính kèm

 

Các tin đã đưa ngày: