Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng

02/10/2015

Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 15/9/2015, toàn văn các Dự thảo Văn kiện chuẩn bị trình Đại hội XII của Đảng đã được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân đóng góp ý kiến.

Để cán bộ, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có điều kiện đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam mở chuyên mục góp ý kiến cho dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

 Cổng Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Việc đóng góp ý kiến vào dự thảo, cần tập trung vào các nội dung:

          - Dự báo tình hình trước và sau Đại hội XI.

          - Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp. Đặc biệt là những phát hiện mới.

          - Các quan điểm phát triển (tập trung vào các nội dung: Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mô hình tăng trưởng, xây dựng Nhà nước pháp quyền gắn với phát huy quyền làm chủ của người dân và phát triển mạnh doanh nghiệp Việt Nam).

          - Mục tiêu tổng quát.

          - Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, môi trường.

          - Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tập trung đóng góp ý kiến: Làm thế nào để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và tạo động lực, nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội; giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; chủ trương giải pháp xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới khoa học công nghệ; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân trong phát triển kinh tế-xã hội; an ninh, quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế…

          Việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến đóng góp các Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm động viên, tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, đảng viên và người lao động trong toàn Viện Hàn lâm để góp phần bổ sung, hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Đồng thời qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong việc học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Thời gian lấy ý kiến: từ nay đến hết ngày 31/10/2015.

Để tìm hiểu các thông tin chính thức về Đại hội XII, các đồng chí có thể truy cập vào trang tin “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII” tại địa chỉ: http://daihoi12.dangcongsan.vn

Ý kiến góp ý cho các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng đề nghị viết thành bài và gửi về địa chỉ danguy.vass@vass.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: