Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - Nhìn từ góc độ giới và quyền con người: Một số vấn đề cơ bản Việt Nam cần quan tâm

Vũ Ngọc Bình

14/07/2016

HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ GIỚI VÀ QUYỀN CON NGƯỜI: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VIỆT NAM CẦN QUAN TÂM

Vũ Ngọc Bình

Chuyên gia nghiên cứu độc lập về giới và quyền con người

Các tham luận khác