Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và vấn đề thúc đẩy quyền lao động ở Việt Nam

TS. Nguyễn Văn Bình

14/07/2016

HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ VẤN ĐỀ THÚC ĐẨY QUYỀN LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM

TS. Nguyễn Văn Bình

Phó Vụ trưởng - Vụ Pháp chế, Bộ LĐTB&XH

Thành viên đoàn đàm phán Chính phủ Hiệp định TPP

Các tham luận khác