Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Một số vấn đề về việc tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Bạch Quốc An

14/07/2016

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VIỆC THAM GIA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Bạch Quốc An

Vụ trưởng vụ pháp luật quốc tế - Bộ Tư Pháp

Các tham luận khác