Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Vấn đề bảo hộ sáng chế trong các hiệp định thương mại tự do và việc đảm bảo quyền con người về chăm sóc sức khỏe

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh

14/07/2016

VẤN ĐỀ BẢO HỘ SÁNG CHẾ TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VÀ VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh

Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội

Các tham luận khác