Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Tình hình nghiên cứu và giảng dạy về quyền con người tại trường Đại học Tây Nguyên

TS. Nguyễn Tấn Vui

21/07/2016

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY VỀ QUYỀN CON NGƯỜI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

TS. Nguyễn Tấn Vui*

Trong chiến lược phát triển KT-XH Tây Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên được xác định là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và Khoa học Công nghệ cho khu vực Tây Nguyên và Tam giác Phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam. Hiện Nhà trường đào tạo 02 ngành trình độ tiến sỹ và 10 ngành cao học. Đây là nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển KT-XH Tây Nguyên.

Hiện nay, Trường đào tạo 37 ngành đại học, cao đẳng, 5 ngành cao học, 2 ngành chuyên khoa cấp I, trung học phổ thông với qui mô trên 17.000 học sinh, sinh viên và học viên cao học. Ngoài ra, Nhà trường còn liên kết với nhiều trường đại học khác đào tạo 40 ngành cao học cho cán bộ của các tỉnh ở Tây Nguyên. Trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Nhà trường đã và đang thực hiện nhiều đề tài cấp Tỉnh, cấp Bộ, cấp Nhà nước, Dự án hợp tác quốc tế góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển KT-XH của Tây Nguyên. Hiện nay, Trường có 9 khoa đào tạo:

1.     Khoa Nông Lâm nghiệp

2.     Khoa Sư phạm

3.     Khoa Khoa học và Công nghệ

4.      Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh

5.     KhoaY-Dược

6.     Khoa Chăn nuôi - Thú y

7.     Khoa Ngoại ngữ

8.     Khoa Lý luận chính trị

9. Khoa Dự bị và tạo nguồn

Trường Đại học Tây Nguyên là trường đào tạo đa ngành, nhưng chưa có ngành đào tạo chuyên Luật. Hiện Nhà trường chính thức chưa có môn giảng dạy về quyền con người. Trường Đại học Tây Nguyên có bô trí giảng dạy môn học Pháp luật đại cương (30 tiết với các ngành không bắt buộc và 45 tiết với các ngành bắt buộc); ngoài ra còn bố trí các môn học về Pháp luật chuyên ngành cho các sinh viên các ngành học Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng & Môi trường, ngành Quản lý đất đai, các khối ngành Chính trị, Triết học và các ngành thuộc khối Kinh tế - Quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, môn học này đa số các ngành học đều bố trí bởi các học phần tự chọn trong chương trình đào tạo, nên việc nghiên cứu và giáo dục về quyền con người còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Vấn đề giảng dạy về quyền con người được lồng ghép trong chương trình môn học Pháp luật đại cương và nội dung quyền con người thường được tiếp cận dưới góc các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ở phần Hiến pháp; hoặc lồng ghép trong các tiết học có môn học về giới có đề cập đến quyền phụ nữ và quyền trẻ em. Ngoài ra, các bộ môn khác tùy theo đặc thù của nội dung môn học, ở các mức độ khác nhau cũng đề cập đến quyền con người, ví dụ: vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin (môn Triết học Mác - Lênin); vấn đề dân tộc trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội (môn Chủ nghĩa xã hội khoa học). Ở các chuyên ngành đào tạo liên quan tới tài nguyên, nông lâm nghiệp được các giảng viên truyền đạt cho sinh viên, học viên dưới dạng quyền công dân trong Luật đất đai, Luật bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường,...

Thông qua quá trình tham gia vào các hoạt động của Dự án Nghiên cứu và Giáo dục về Quyền con người do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, một số cán bộ, giảng viên của Nhà trường được tham gia các hoạt động của Dự án và được tham dự các khóa bồi dưỡng, huấn luyện về Quyền con người. Nhà trường và các cán bộ trực tiếp tham gia đã có những nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về vấn đề Quyền con người. Những hoạt động giảng dạy về quyền con người trong hoạt động đào tạo tại trường Đại học Tây Nguyên tập trung vào:

-         Nhà trường đã coi trọng và chú ý đến vấn giảng dạy và nghiên cứu về quyền con người. Trường đã Từ những chuyển biến trên của mình về quyền con người trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; chúng tôi rất mừng đã khơi dậy và làm lan tỏa vấn đề quyền con người đến những nhận thức của Lãnh đạo nhà trường và nói chung cho cán bộ, sinh viên trong trường về vấn đề quyền con người. Từ chỗ nhìn nhận, hiểu biết về quyền con người đến tổ chức giảng dạy và nghiên cứu nó; coi đó là những giá trị làm thước đo cho một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh;

-         Hướng dẫn sinh viên để họ biết và nhận thức đúng đắn về quyền công dân mà Nhà nước quy định trên cơ sở tiếp cận với quyền con người - là những giá trị phổ quát của nhân loại; đồng thời cũng hướng dẫn sinh viên có ý thức biết tôn trọng quyền công dân trong hành vi công vụ sau này;

-         Định hướng cho sinh viên trong nghiên cứu khoa học về quyền con người bằng cách tiếp cận để nghiên cứu quyền của công dân trong một số lĩnh vực như khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên rừng, tài nguyên đất}ị.)5 trong đào tạo sinh viên ngành Triết học và Giáo dục chính trị;

-         Nhà trường chủ trương xem xét việc xây dựng môn học Quyền con người như môn tự chọn ở các ngành đào tạo.

Trên đây là những tóm lược về tình hình nghiên cứu và giảng dạy quyền con người tại trường Đại học Tây Nguyên. Những kết quả có được về lĩnh vực này thật ít ỏi và rất khiêm tốn. Tuy nhiên, việc giáo dục quyền con người là nhu cầu hết sức càn thiết và cấp bách; đặc biệt đối với những người được đào tạo ở bậc đại học và sau đại học lại càng được đặt ra bức thiết hơn. Bởi vì chính họ là những cán bộ khoa học kỹ thuật, hơn ai hết họ phải được giảng dạy những kiến thức về quyền con người để có những hiểu biết nhất định trong việc điều hành, quản lý và xây dựng xã hội theo xu hướng tiến bộ dân chủ và văn minh.

--------------------------------------------------
* TS, Hiệu trường Trường Đại học Tây Nguyên
 

 

Các tham luận khác