Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Bài đề dẫn hội thảo "Quan hệ Việt Nam - Myanma: Nhìn lại và hướng tới"

PGS.TS Nguyễn Duy Dũng

26/07/2016

Hà Nội, ngày 8/12/2014

BÀI ĐỀ DẪN HỘI THẢO QUAN HỆ VIỆT NAM - MYANMAR: NHÌN LẠI VÀ HƯỚNG TỚI

PGS.TS Nguyễn Duy Dũng

Việt Nam - Mvanmar là hai quốc gia vốn có quan hệ tốt đẹp từ khá lâu đời. Trải qua nhiều thăng trầm song quan hệ hai nước luôn được duy trì và ngày càng phát triển tốt đẹp. Hiện nay Việt Nam đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước mà Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI đã đề ra. Trong lĩnh vực đối ngoại “tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”. Với Myanmar quốc gia đang là điểm đến thu hút sự quan tâm của thế giới, nhất là khi đất nước tiến hành cải cách mở cửa, thực hiện “lộ trình dân chủ hóa bảy bước" được đưa ra từ năm 2003, tiến trình này đang tiếp tục và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Hai nước tién hành cải tổ, cải cách toàn diện kinh tế - xã hội trong bối cảnh quốc tế và khu vực đang có nhiều biến đổi và đặt ra trước Việt Nam và Myanmar nhiều cơ hội, song cũng không ít thách thức. Nhất là khi các nước Đông Nam Á đang nỗ lực để hoàn thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Điều đó đòi hỏi các thành viên Hiệp hội ASEAN nói chung, Việt Nam và Myanmar nói riêng phải tăng cường hợp tác, phổi hợp có hiệu quả ữên mọi lĩnh vực.

Với mục đích đó, việc trao đổi bàn luận giữa các nhà nghiên cứu, các học giả hai nước là rất cần thiết không chỉ giúp chúng ta nhận diện rõ hơn các vấn đề hai bên cùng quan tâm mà còn là cơ hội để đưa ra các gợi ý giải quyết cho các cơ quan liên quan tham khảo. Đó là lý do trong hội thảo quốc tế lần này chúng tôi lựa chọn chủ đề: Quan hệ Việt Nam - Myanmar: Nhìn lại và hướng tới.

Hội thảo đã nhận được các bài viết của các nhà nghiên cứu Việt Nam và Myanmar bàn luận đến khá nhiều vấn đề quá khứ, hiện nay và triển vọng trong quan hệ hai nước. Tựu trung lại tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, quan hệ Việt Nam - Myanmar đã có truyền thống từ lâu đời và được hai nước rất coi trọng. Điều này xuất phát từ sự tương đồng về nhiều mặt: điều kiện phát triển, văn hóa, vị trí địa chiến lược, nhu cầu và khả năng hợp tác hai bên và khu vực...

Thứ hai, Sự hợp tác có hiệu quà giữa Việt Nam và Myanmar trong tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, giao lưu con người… đặc biệt trong việc củng cố tăng cường hợp tác nội khối ASEAN và với bên ngoài. Sự hỗ trợ của hai nước trong việc giải quyết các vấn đề về xóa bỏ bao vây cấm vận, gia nhập Hiệp hội, các xung đột và mâu thuẫn... đã cho thấy sự đồng thuận cao của Việt Nam và Myanmar trong các vấn đề nội bộ, khu vực và quốc tế.

Thứ ba, trong bối cảnh mới cùa khu vực và quốc tế: Toàn cầu hỏa, hợp tác đa phương song phương, lựa chọn đối tác, giải quyết các vấn đề nóng, xây đựng Cộng đồng ASEAN...đang đòi hỏi Việt Nam và Myanmar càn có sự trao đổi và chia sẻ nhằm đảm bảo lợi ích chung và riêng vì sự ổn định và phát triển của mỗi nước và của cả cộng đồng ASEAN.

Thứ tư, hiện tại quan hệ Việt Namn - Myanmar đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tể. Song, so với mong muốn, nhu cầu và khả năng của hai bên những kết quả hợp tác vẫn còn khiêm tốn và chưa bền vững. Vì thế, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra hạn chế, những vấn đề đang đặt ra và các giải pháp cần thiết nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trong bổi cảnh mới.

Mặc dù các nhà nghiên cứu đã cổ gắng làm sáng tỏ nhiều vấn đề nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Myamar trước đây, hiện nay và ừong thời gian tới. Song với một chủ đề khá rộng, nhiều lĩnh vực đang diễn ra trong bối cảnh mới đang thay đổi, các tham luận không thể trình bày hết các nội dung trên. Vì thế, với chủ đề của Hội thảo: Quan hệ Việt Nam - Myanmar: Nhìn lại và hướng tới”, chúng tôi xin đề nghị các nhà nghiên cửu, các học giả hai nước đi sâu bàn luận sâu sắc hơn các vấn đề chủ yếu sau:

1. Nhận điện và đánh giá đầy đủ hơn sự phát triển quan hệ Việt Nam - Myanmar cả quá khứ hiện tại và tương lai trên tất cả các lĩnh vực, không chỉ phân tích những thành công mà cần phải chỉ ra những hạn chế, yếu kém.

2. Trao đổi bàn luận về vai trò của Việt Nam và Myanmar trong hợp tác phát triển của khu vực châu Á nói chung, ASEAN nói riêng, nhất là việc hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN vào 2015. Cần phân tích và làm rõ hơn sự hợp tác của hai nước trong các quan hệ đa phương, trong các tổ chức khu vực và quốc tế.

3. Phân tích triển vọng quan hệ Việt Nam - Myanmar trong bối cảnh mới đang biến đổi từ đó gợi ý các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác hai nước hiện nay và trong thời gian tới.

4. Thảo luân về các cách thức hợp tác nghiên cứu có hiệu quả giữa các nhà nghiên cứu, các học giả và giải pháp đẩy mạnh, tăng cường hiểu biết, giao lưu giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Myanmar.

Với tinh thần hợp tác, cởi mở Ban tổ chức hội thảo mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học, quý vị đại biểu hai nước về các vấn đề nêu trên.

Chúc Hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.