Tin tức Hoạt động Khoa học
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc
Lễ ký hợp đồng thực hiện các đề tài cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam Bộ

Lễ ký hợp đồng thực hiện các đề tài cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam Bộ (23/02/2016)

Ngày 22 tháng 02 năm 2016, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm phối hợp với Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ và Văn phòng chuyên môn tổ chức Lễ ký hợp đồng thực hiện các đề tài cấp quốc gia thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và phát triển bền vững thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” (Chương trình Tây Nam Bộ). Chương trình Tây Nam Bộ do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì, thực hiện trong giai đoạn 2014-2019, trong đó Viện Hàn lâm chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và phát triển bền vững.
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ năm 2015 (Lần thứ 3)

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ năm 2015 (Lần thứ 3) (22/02/2016)

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” thực hiện trong kế hoạch năm 2015, lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và phát triển bền vững (danh mục 02 nhiệm vụ kèm theo).
Dự án cấp Bộ “Điều tra thực trạng đọc văn học ở Việt Nam hiện nay” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Dự án cấp Bộ “Điều tra thực trạng đọc văn học ở Việt Nam hiện nay” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (30/12/2015)

Chiều ngày 28 tháng 12 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Dự án “Điều tra thực trạng đọc văn học ở Việt Nam hiện nay” do PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp làm chủ nhiệm, Viện Văn học là cơ quan chủ trì thực hiện. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước “Đô thị hóa và quản lí quá trình đô thị hóa trong phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3

Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước “Đô thị hóa và quản lí quá trình đô thị hóa trong phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 (09/11/2015)

Chiều ngày 31/10/2015, tại hội trường 3A, trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (HĐKCNCNN) đã đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Đô thị hóa và quản lí quá trình đô thị hóa trong phát triển bền vững Tây Nguyên”, mã số TN3/X15. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3) do PGS.TS. Hoàng Bá Thịnh làm chủ nhiệm, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội), là cơ quan chủ trì, thực hiện trong hai năm, từ 2013 đến 2015.
Nghiệm thu Đề tài cấp Nhà nước “Vai trò của một số nhóm xã hội của các dân tộc tại chỗ trong phát triển bền vữngTây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3

Nghiệm thu Đề tài cấp Nhà nước “Vai trò của một số nhóm xã hội của các dân tộc tại chỗ trong phát triển bền vữngTây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 (04/11/2015)

Sáng ngày 02/11/2015, tại hội trường 3A, trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (HĐKCNCNN) đã đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Vai trò của một số nhóm xã hội của các dân tộc tại chỗ trong phát triển bền vữngTây Nguyên”, mã số TN3/X18. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3) do PGS.TS. Bùi Văn Đạo làm chủ nhiệm, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), là cơ quan chủ trì, thực hiện trong hai năm, từ 2013 đến 2015.
Đề tài cấp Nhà nước “Các giá trị phát triển cơ bản của vùng Tây Nguyên và xác định các quan điểm, định hướng, giải pháp phát triển bền vững Tây Nguyên” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Nhà nước “Các giá trị phát triển cơ bản của vùng Tây Nguyên và xác định các quan điểm, định hướng, giải pháp phát triển bền vững Tây Nguyên” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (18/10/2015)

Chiều ngày 16/10/2015, tại hội trường 3A, trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (HĐKCNCNN) đã đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Các giá trị phát triển cơ bản của vùng Tây Nguyên và xác định các quan điểm, định hướng, giải pháp phát triển bền vững Tây Nguyên”, mã số TN3/X20. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3) do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng làm chủ nhiệm, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Phát triển, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), là cơ quan chủ trì, thực hiện trong hai năm, từ 2013 đến 2015.
Đề tài “Quan hệ tộc người và chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 nghiệm thu cấp Nhà nước đạt loại xuất sắc

Đề tài “Quan hệ tộc người và chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 nghiệm thu cấp Nhà nước đạt loại xuất sắc (28/09/2015)

Chiều ngày 26/9/2015, tại hội trường 3A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (HĐKHCNNN) đã đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Quan hệ tộc người và chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong phát triển bền vững Tây Nguyên”, mã số TN3/X05. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3) do PGS.TS. Phạm Quang Hoan, Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm chủ nhiệm; thực hiện trong giai đoạn 2012 – 2014.
Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài “Vấn đề giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3

Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài “Vấn đề giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 (26/09/2015)

Sáng ngày 26/9/2015, tại hội trường 3A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (HĐKHCNNN) đã đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Vấn đề giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho phát triển bền vững Tây Nguyên”, mã số TN3/X08. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3) do PGS.TS. Bùi Tất Thắng, Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) làm chủ nhiệm; thực hiện trong giai đoạn 2012 – 2014.
Các tin đã đưa ngày: