Đề tài cấp Bộ “Biến đổi chính trị và kinh tế của Myanmar và tác động đến khu vực và Việt Nam” nghiệm thu đạt loại xuất sắc
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Đề tài cấp Bộ “Biến đổi chính trị và kinh tế của Myanmar và tác động đến khu vực và Việt Nam” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

11/05/2015

Chiều ngày 11 tháng 5 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Biến đổi chính trị và kinh tế của Myanmar và tác động đến khu vực và Việt Nam” do TS. Võ Xuân Vinh làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là cơ quan thực hiện. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Đề tài tập trung nghiên cứu những nhân tố đưa đến sự biến đổi chính trị và kinh tế Myanmar từ cuối tháng 3/2011 đến nay và những nội dung chủ yếu của biến đổi chính trị và kinh tế Myanmar đồng thời đánh giá tác động của những biến đổi chính trị và kinh tế đó đến ASEAN, quan hệ quốc tế ở khu vực và Việt Nam. Đề tài cũng đã bước đầu đưa ra những dự báo về tình hình Myanmar trong những năm sắp tới.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Những nhân tố tác động đến sự biến đổi chính trị và kinh tế Myanmar từ đầu 2011 đến nay - tập trung làm rõ những nhân tố nội tại (kinh tế, xã hội; lịch sử, chính trị) và yếu tố bên ngoài đưa đến sự biến đổi lớn trong đời sống chính trị và kinh tế ở Myanmar.

Chương 2: Những biến đổi về chính trị và kinh tế ở Myanmar – phân tích những nội dung biến đổi về chính trị ở Myanmar (dân chủ hóa, hòa hợp dân tộc, chính trị đối ngoại) từ đầu 2011 đến nay và những biến đổi về kinh tế (cải cách thể chế, ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách hệ thống tài chính, tiền tệ, tài khóa và phát triển hệ thống tài chính hiện đại, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực quản trị, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu…). Đề tài cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn đối với cải cách chính trị và kinh tế Myanmar từ tháng 3/2011 đến nay, qua đó dự báo tình hình chính trị và kinh tế Myanmar trong những năm sắp tới.

Chương 3: Tác động của biến đổi chính trị và kinh tế Myanmar – chỉ ra những tác động của biến đổi chính trị và kinh tế của Myanmar đến hai trụ cột Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN và Cộng đồng Kinh tế ASEAN, đến quan hệ quốc tế ở khu vực và tình hình chính trị, kinh tế Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu của Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về ý nghĩa khoa học và thực tiễn, về hệ thống dữ liệu mới có giá trị về Myanmar và những hàm ý quan trọng của những biến đổi chính trị và kinh tế gần đây ở Myanmar cho Việt Nam.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: