Đề tài: “Phát triển thị trường tài chính Việt Nam nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2011-2020” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Đề tài: “Phát triển thị trường tài chính Việt Nam nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2011-2020” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc

12/03/2013

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Phát triển thị trường tài chính Việt Nam nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2011-2020” do TS. Tô Thị Ánh Dương làm chủ nhiệm, thuộc Chương trình cấp Bộ giai đoạn 2011 – 2012 “Một số vấn đề cơ bản của tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020” do Viện Kinh tế Việt Nam chủ trì thực hiện được hội đồng nghiệm thu cấp Bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam xếp loại xuất sắc.

Đề tài tập trung làm rõ những đặc trưng và những vấn đề lý luận cơ bản về thị trường tiền tệ và vai trò của Ngân hàng Trung ương trong việc ổn định thị trường tiền tệ và quản lý, giám sát thị trường tiền tệ; mối quan hệ tương tác giữa thị trường tiền tệ và các thị trường khác trong thị trường tài chính; nghiên cứu kinh nghiệm các nước về phát triển thị trường tiền tệ; kinh nghiệm quản lý, giám sát thị trường tiền tệ của Ngân hàng Trung ương và bài học rút ra cho Việt Nam; đánh giá thực trạng và các vấn đề phát triển thị trường tiền tệ ở Việt Nam theo các thị trường cấu thành thị trường tiền tệ (bao gồm thị trường tín dụng ngắn hạn, thị trường nội tệ, thị trường ngoại hối và thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, thị trường tín phiếu kho bạc và thị trường mở); phân tích mối quan hệ tương tác giữa thị trường tiền tệ với thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản ở Việt Nam; đề xuất các giải pháp phát triển và hoàn thiện thị trường tiền tệ, đổi mới chính sách tiền tệ và nâng cao vai trò quản lý, giám sát thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước nhằm tiếp tục phát triển lành mạnh và ổn định thị trường tiền tệ Việt Nam góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thị trường tiền tệ và vai trò quản lý, giám sát thị trường tiền tệ của ngân hàng trung ương. Chương 2: Thực trạng thị trường tiền tệ ở Việt Nam. Chương 3: Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam đến năm 2020.

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: