Đề tài “Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Đề tài “Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc

11/09/2013

Ngày 10 tháng 9 năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam” do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng làm chủ nhiệm. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá xếp loại xuất sắc.

Đề tài đã tập trung tìm hiểu và luận giải quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh trên thế giới thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; tìm hiểu kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và rút ra một số gợi mở cho việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam theo hướng phát triển xanh.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Những luận điểm cơ bản về nền kinh tế xanh và xu hướng chuyển đổi sang nền kinh tế xanh của thế giới. Chương này trình bày các quan niệm về kinh tế xanh và tăng trưởng xanh, lộ trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, các yếu tố tác động đến việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh; một số xu hướng trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh của thế giới như xu hướng tận dụng cơ hội kích thích kinh tế để chuyển đổi và phát triển những công nghệ sạch, sản xuất tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon, xu hướng xây dựng và củng cố các thể chế, chính sách cho tăng trưởng xanh, xu hướng quan tâm đến các vấn đề việc làm và xã hội trong quá trình tăng trưởng xanh, và xu hướng tăng cường hợp tác quốc tế trong tăng trưởng xanh.

Chương 2: Kinh nghiệm chuyển đổi sang nền kinh tế xanh của Hàn Quốc. Chương này trình bày những bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh; một số kết quả Hàn Quốc đã đạt được trong giai đoạn 2008-2011; đồng thời chỉ ra những thách thức và tranh cãi trong việc thực hiện chính sách tăng trưởng xanh.

Chương 3: Một số gợi mở cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh của Việt Nam. Chương này tập trung đánh giá mô hình tăng trưởng kinh tế qua gần 30 năm đổi mới; những triển vọng và thách thức đối với vấn đề tăng trưởng xanh ở Việt Nam; đồng thời rút ra một số gợi mở từ kinh nghiệm Hàn Quốc./.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: