Đề tài “Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Hoa Kỳ: quan điểm tiếp cận và tính khả thi” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Đề tài “Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Hoa Kỳ: quan điểm tiếp cận và tính khả thi” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc

20/04/2014

Ngày 19 tháng 4 năm 2014, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hoa Kỳ: quan điểm tiếp cận và tính khả thi” do PGS.TS. Cù Chí Lợi làm chủ nhiệm. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.

Đề tài tập trung phân tích những lợi ích tiềm năng mà Hoa Kỳ và Việt Nam cùng theo đuổi trong việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, và những tác động của việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược này đối với chính trị, kinh tế và quan hệ quốc tế của Việt Nam. Đồng thời, đề tài đánh giá những khó khăn của Việt Nam trong việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ và đưa ra hệ quan điểm và phương pháp tiếp cận xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ trong giai đoạn tới.

Tập thể các tác giả đã tập trung nghiên cứu, khảo sát mục tiêu và nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược của Hoa Kỳ trong chính sách đối ngoại của quốc gia này trong thời gian gần đây. Đồng thời, phân tích, đánh giá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ hướng tới quan hệ đối tác chiến lược. Đặc biệt là, đánh giá các quan điểm tiếp cận và lộ trình hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đề tài được thực hiện trong năm 2013. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Quan hệ đối tác chiến lược trong quan hệ quốc tế. Chương này tập trung phân tích, đánh giá những yếu tố tác động tới việc hình thành quan hệ đối tác chiến lược giữa các quốc gia và các quan hệ đối tác chiến lược trong chính sách đối ngoại của một số nước trên thế giới (như Trung Quốc, Nga, Liên minh Châu Âu). Đặc biệt tập trung phân tích quan hệ đối tác chiến lược trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong thời gian gần đây và lựa chọn phân tích, đánh giá một số cặp quan hệ đối tác chiến lược tiêu biểu như quan hệ đối tác chiến lược Hoa Kỳ - Ấn Độ, Hoa Kỳ - Pakistan, Hoa Kỳ - Ai Cập và Hoa Kỳ - Singapore).

Chương 2: Quan hệ đối tác chiến lược  trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và Việt Nam. Tác giả tập trung phân tích và đánh giá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ hướng tới quan hệ đối tác chiến lược, cụ thể là đánh giá sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ từ giai đoạn bình thường hóa quan hệ đến nay về các mặt ngoại giao, kinh tế, an ninh, quốc phòng…; cũng như phân tích nhu cầu xây dựng đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ mà các nhà hoạch định chính sách của hai nước đang hướng tới. Ngoài ra, các tác giả còn phân tích những trở ngại bên trong và bên ngoài đối với việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Hoa Kỳ.

Chương 3: Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, phân tích xu thế phát triển của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ hiện nay và trong thời gian tới và quan điểm của Việt Nam trong việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ.

Chương 4: Hướng tới quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hoa Kỳ, đề cập tới cục diện mới trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; Chiến lược đối ngoại của Việt Nam và những mục tiêu chính; Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hoa Kỳ: tính khả thi và tiếp cận./.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: