Đề tài: “Sự trỗi dậy của sức mạnh mềm Trung Quốc và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Đề tài: “Sự trỗi dậy của sức mạnh mềm Trung Quốc và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc

18/03/2013

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Sự trỗi dậy của sức mạnh mềm Trung Quốc và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam” do TS. Nguyễn Thị Thu Phương và ThS. Chử Thị Bích Thu đồng chủ nhiệm, thuộc Chương trình cấp Bộ giai đoạn 2011 – 2012 “Sự trỗi dậy của Trung Quốc giai đoạn 2011-2020 và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Trung Quốc chủ trì thực hiện được hội đồng nghiệm thu cấp Bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam xếp loại xuất sắc.

Đề tài tập trung làm rõ quan điểm của Trung Quốc về vấn đề gia tăng sức mạnh mềm ra thế giới giai đoạn 2011-2020; Nêu bật sự trỗi dậy và tác động của sức mạnh mềm Trung Quốc ở các phương diện chủ yếu như tư tưởng chính trị, kinh tế, văn hóa và các hoạt động tuyên truyền đối ngoại trên quy mô toàn cầu (Châu Á, Châu Phi…); Nhận diện sự trỗi dậy của sức mạnh mềm Trung Quốc tại Việt Nam. Từ góc độ chủ thể tiếp nhận, đánh giá khả năng tiếp nhận của Việt Nam đối với những tác động cơ bản nhất của sức mạnh mềm Trung Quốc, từ đó đề xuất một số đối sách phù hợp.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương:

Chương 1: Sự trỗi dậy của sức mạnh mềm Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ 21. Chương này đề cập tới lý luận sức mạnh mềm; thực trạng gia tăng sức mạnh mềm Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ 21; một số đánh giá về thực tiễn triển khai sức mạnh mềm Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ 21.

Chương 2: Định hướng phát triển sức mạnh mềm Trung Quốc giai đoạn 2011-2020. Chương này đề cập các nội dung về: bối cảnh lịch sử và tác động tới định hướng phát triển sức mạnh mềm Trung Quốc giai đoạn 2011-2020; trọng tâm gia tăng sức mạnh mềm của Trung Quốc giai đoạn 2011-2020; đánh giá của giới học giả về khả năng trỗi dậy của sức mạnh mềm Trung Quốc giai đoạn 2011-2020.

Chương 3: Một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong quá trình ứng xử với sức mạnh mềm Trung Quốc. Chương này đề cập tới nhận diện sức mạnh mềm Trung Quốc tại Việt Nam; ứng xử của Việt Nam đối với sức mạnh mềm Trung Quốc; đề xuất một số đối sách và kiến nghị.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: