Đề tài “Vai trò của Nhà nước pháp quyền trong phát triển kinh tế thị trường hiện đại ở Cộng hòa Liên bang Đức” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Đề tài “Vai trò của Nhà nước pháp quyền trong phát triển kinh tế thị trường hiện đại ở Cộng hòa Liên bang Đức” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc

17/04/2014

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Vai trò của Nhà nước pháp quyền trong phát triển kinh tế thị trường hiện đại ở Cộng hòa Liên bang Đức” do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh làm chủ nhiệm đã được Hội đồng nghiệm thu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá đạt loại xuất sắc.

Đề tài tập trung nghiên cứu: Hệ thống hóa, làm rõ cơ sở khoa học vai trò của nhà nước trong định hướng, giám sát, kiểm soát, điều tiết, hỗ trợ và khuyến khích phát triển kinh tế thị trường hiện đại qua thực tiễn của Cộng hòa Liên bang Đức; Tìm hiểu những kinh nghiệm (thành công và thất bại) của Cộng hòa Liên bang Đức trong phát huy vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhà nước trong tổ chức, vận hành và phát triển nền kinh tế thị trường hiện đại trên các phương diện của định hướng, giám sát, kiểm soát, điều tiết, hỗ trợ và khuyến khích phát triển kinh tế thị trường.

Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức và căn cứ vào thực tế Việt Nam, đề tài luận giải căn cứ, cơ sở khoa học của khả năng ứng dụng kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức trong định hướng, giám sát, kiểm soát, điều tiết, hỗ trợ và khuyến khích của Nhà nước đối với kinh tế thị trường.

Đề tài được thực hiện trong năm 2013. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương với 273 trang. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về vai trò của Nhà nước pháp quyền đối với nền kinh tế thị trường hiện đại.

Chương 2: Vai trò của Nhà nước trong định hướng, giám sát, kiểm soát, điều tiết và khuyến khích phát triển kinh tế thị trường ở Cộng hòa Liên bang Đức.

Chương 3: Vai trò của Nhà nước trong định hướng, giám sát, kiểm soát, điều tiết và khuyến khích phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam với sự chú ý các kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức./.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: