Di chuyển lao động quốc tế: Những vấn đề nổi bật, xu hướng cơ bản và tác động chủ yếu