Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước về khoa học xã hội
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước về khoa học xã hội

04/06/2012

Nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước "Đổi mới cơ chế quản lý Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học xã hội trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" do TS. Lê Đình Tiến, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ làm chủ nhiệm đã được Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu.

Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước về khoa học xã hội

Đây là Nhiệm vụ số 04 thuộc Đề án 928/06-10 “Nghiên cứu khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa” do Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện.

Nhiệm vụ tập trung nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận của đổi mới cơ chế quản lý nhà nước về khoa học xã hội. Phân tích hiện trạng, bước tiến, hạn chế của cơ chế quản lý nhà nước về khoa học xã hội giai đoạn 2001 – 2010, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Tìm hiểu yêu cầu của phát triển kinh tế xã hội và hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 – 2020 đặt ra cho khoa học xã hội và từ đó làm rõ yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý nhà nước về khoa học xã hội để tạo điều kiện cho khoa học xã hội phát triển, đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Xây dựng các quan điểm cơ bản và phương hướng chủ yếu tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý nhà nước về khoa học xã hội giai đoạn 2011 – 2020, trong đó có giải pháp đột phá.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận của đổi mới cơ chế quản lý Nhà nước về khoa học xã hội. Chương 2: Hiện trạng cơ chế quản lý Nhà nước về khoa học xã hội giai đoạn 2001 – 2010. Chương 3: Kinh nghiệm nước ngoài về cơ chế quản lý nhà nước về khoa học xã hội. Chương 4: Phương hướng đổi mới cơ chế quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khoa học xã hội giai đoạn 2011 – 2020.  

Hội đồng gồm các nhà khoa học đến từ Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thống nhất nhận xét: Nhiệm vụ có nội dung rõ ràng, chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

 

Nguyễn Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày: