Nghiệm thu cấp nhà nước đề tài “Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Nghiệm thu cấp nhà nước đề tài “Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3

09/06/2015

Chiều ngày 5/6/2015, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (HĐKHCNNN) đánh giá kết quả thực hiện đề tài: “Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong phát triển bền vững Tây Nguyên”, mã số TN3/X10. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước: “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3) do PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng, Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) làm chủ nhiệm; Viện Xã hội học là cơ quan chủ trì thực hiện trong giai đoạn 2012-2014.

Chủ nhiệm Đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

HĐKHCNNN gồm: GS.TSKH. Lê Du Phong, Đại  học kinh tế Quốc dân, Chủ tịch hội đồng; Hai ủy viên phản biện là PGS.TS. Nguyễn Đình Long, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; PGS.TS. Phạm Văn Quyết, Đại học quốc gia Hà Nội; Các thành viên Hội đồng gồm GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Viện Hàn lâm; PGS.TS. Trần Đức Cường, Viện Hàn lâm; PGS.TS. Mai Quỳnh Nam, Viện Nghiên cứu Con người (thuộc Viện Hàn lâm); PGS.TS. Khổng Diễn, Viện Dân tộc học (Viện Hàn lâm); TS. Tuyết Hoa Nie Kdam, Đại học Tây Nguyên; Ông Trần Đức Thanh, Ban chỉ đạo Tây Nguyên. Ngoài ra còn có đại diện Viện Hàn lâm, Ban Chủ nhiệm và Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 3, Chủ nhiệm đề tài và tập thể thực hiện đề tài, đại diện cơ quan chủ trì.

Phần trình bày của nhóm nghiên cứu tập trung vào làm rõ các nhiệm vụ, mục tiêu và nội dung nghiên cứu.Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đặt trong bối cảnh trong nước và quốc tế, đề tài làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân Tây Nguyên. Các nhiệm vụ nghiên cứu trọng tâm của đề tài bao gồm: phân tích, đánh giá tình hình nông nghiệp, nông dân và nông thôn khu vực Tây Nguyên từ năm 1986 đến nay, đúc rút các bài học kinh nghiệm từ tình hình này; tìm hiểu và luận giải nguyên nhân tình trạng phát triển kém bền vững của khu vực nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Từ các phân tích nói trên, nhóm nghiên cứu đề xuất quan điểm, định hướng và hệ giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới ở Tây Nguyên giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030.

  Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Hội đồng đã thảo luận, đối với từng nội dung nghiên cứu của đề tài và thống nhất đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài “Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong phát triển bền vững Tây Nguyên”. Hội đồng nghiệm thu kết luận: Đề tài có  đóng góp về mặt  lý luận và có ý nghĩa thực tiễn. Đề tài đã góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc trong sự phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân Tây Nguyên, nêu lên được các nhân tố đã định hình các vấn đề tồn tại trong sự phát triển của khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân Tây Nguyên hiện nay. Đề tài đã trình bày được thực trạng nông nghiệp, nông thôn, nông dân và nêu lên các giải pháp để phát triển nền nông nghiệp, xã hội nông thôn và giải quyết vấn đề nông dân ở Tây Nguyên.

Đề tài đã thực hiện đầy đủ theo đúng yêu cầu của hợp đồng đã ký, đảm bảo tính chính xác và trung thực, đã công bố kết quả nghiên cứu (5 bài nghiên cứu về các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân Tây Nguyên) trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín. Cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu của đề tài là phù hợp. Các sản phẩm của đề tài (bao gồm báo cáo chính, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị cùng các sản phẩm trung gian khác) mang tính hệ thống, logic, đầy đủ, lập luận chặt chẽ, phân tích rõ ràng. Đề tài mang ý nghĩa thực tiễn cao, góp phần hoạch định chính sách và nâng cao nhận thức về các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân Tây Nguyên, từ quan điểm phát triển bền vững. 

Bên cạnh việc đánh giá cao thành tựu khoa học của đề tài, Hội đồng cũng yêu cầu nhóm nghiên cứu cần bổ sung và sửa chữa một số điểm liên quan tới nội dung của đề tài, đặc biệt là bổ sung các nội dung văn hóa, an ninh và quốc phòng.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 3, khẳng định rằng nông nghiệp, nông thôn, nông dân Tây Nguyên là một trong những vấn đề then chốt trong sự phát triển Tây Nguyên hiện nay. Giáo sư đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của đề tài, mặt khác cũng nêu lên những nhiệm vụ đặt ra cho nhóm nghiên cứu trong việc tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm nghiên cứu.

Đề tài đã được Hội đồng đánh giá loại Khá.

Nguyễn Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày: