Nhiệm vụ cấp Bộ: Nâng cao năng lực xuất bản sách khoa học xã hội ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2020
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Nhiệm vụ cấp Bộ: Nâng cao năng lực xuất bản sách khoa học xã hội ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2020

14/09/2014

Ngày 23 tháng 5 năm 2014, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ: “Nâng cao năng lực xuất bản sách khoa học xã hội ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2020” do PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng làm chủ nhiệm, Nhà xuất bản Khoa học xã hội là cơ quan thực hiện. Nhiệm vụ đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.

Nhiệm vụ tập trung nghiên cứu thực trạng, đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực xuất bản sách khoa học xã hội ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2020; khái quát hóa một số vấn đề chung về năng lực xuất bản và sự cần thiết phải nâng cao năng lực xuất bản sách khoa học xã hội trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; đánh giá thực trạng năng lực xuất bản sách khoa học xã hội ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2005-2013; trên cơ sở bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến hoạt động xuất bản sách nói chung, sách khoa học xã hội nói riêng và thực trạng năng lực xuất bản sách khoa học xã hội ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2020.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1 - Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về năng lực xuất bản - đề cập đến một số vấn đề chung về năng lực xuất bản sách khoa học xã hội; cơ sở pháp lý và các quy định, quy chế hoạt động về công tác xuất bản hiện nay; kinh nghiệm về nâng cao năng lực xuất bản sách khoa học xã hội của một số nhà xuất bản ở Việt Nam và bài học rút ra cho hoạt động xuất bản sách ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Chương 2 - Thực trạng năng lực xuất bản sách khoa học xã hội ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2007-2013 -  gồm các nội dung: Thực trạng năng lực xuất bản sách ở Nhà xuất bản Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2007-2013; Thực trạng năng lực xuất bản sách ở Nhà xuất bản Từ điển bách khoa; Đánh giá chung về năng lực xuất bản sách khoa học xã hội ở các nhà xuất bản thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2007-2013. Chương 3 - Một số định hướng và giải pháp nâng cao năng lực xuất bản sách khoa học xã hội ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2020 - dự báo yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất bản sách khoa học xã hội; định hướng nâng cao năng lực xuất bản sách khoa học xã hội ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2020; giải pháp nâng cao năng lực xuất bản sách khoa học xã hội ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2020.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: