Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2015
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2015

12/05/2016

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2015 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, môi trường

Thực hiện Quyết định số 311/QĐ-ĐHQG ngày 25/4/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện trong kế hoạch 2016 và chấp thuận của Giám đốc ĐHQG-HCM về 2 nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Quyết định 986/QĐ-ĐHQG ngày 13/8/2015 của Giám đốc ĐHQG-HCM nhưng chưa chọn được cơ quan chủ trì, Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ (VPCT-TNB) thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 09 nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Chi tiết cụ thể tại các văn bản kèm theo.

Các tin đã đưa ngày: