Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2015 lĩnh vực: Khoa học xã hội, Nhân văn và Phát triển bền vững
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2015 lĩnh vực: Khoa học xã hội, Nhân văn và Phát triển bền vững

12/09/2015

Thực hiện Quyết định số 1627/QĐ-KHXH ngày 06/8/2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và phát triển bền vững của Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đặt hàng để tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (danh mục 14 nhiệm vụ kèm theo), Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ (VPCT-TNB) thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nêu trên theo phương thức và kế hoạch thực hiện như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BKHCN ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước xây dựng theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết xem tại website của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://www.most.gov.vn.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu (phụ lục kèm theo). Hồ sơ bao gồm: 01 bản gốc (có dấu, chữ ký trực tiếp và bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ); 11 bản sao và 01 bản điện tử của hồ sơ trên USB.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Chuyên môn Chương trình Tây Nam Bộ, phòng 1109, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Văn phòng Chuyên môn Chương trình Tây Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00, thứ Hai,  ngày 5 tháng 10 năm 2015; Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Bộ (trường hợp nộp trực tiếp).

5. Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay hồ sơ mới và bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ sơ theo quy định; văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ.

Mọi thông tin xin liên lạc với ThS. Lê Thị Thu Hương theo số điện thoại: 0985993311

- Xem chi tiết Thông báo tuyển chọn tại đây.

- Xem danh mục các nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt kèm Quyết định số 1627/QĐ-KHXH ngày 06/8/2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại đây.

- Tải Phụ lục Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BKHCN ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ tại đây

Các tin đã đưa ngày: