Thông báo: Về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016- 2020
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Thông báo: Về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016- 2020

07/10/2016

Thông báo: Về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016- 2020

Thực hiện Quyết định số 965/QĐ-BKHCN ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, Mã số: KHCN-TN/16-20 (Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020)  (gọi tắt là Quyết định 965/QĐ-BKHCN) và phục vụ công tác xây dựng kế hoạch hoạt động của Chương trình Tây Nguyên 2016 - 2020 năm 2017, Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 trân trọng gửi tới Quý cơ quan thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN thực hiện trong năm 2017.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm.

Các tin đã đưa ngày: