Thông báo: Về việc đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Thông báo: Về việc đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ

11/12/2015

Tại Công văn số 5798/VPCP-KGVX ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đồng chủ trì thực hiện Chương trình “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” (Chương trình Tây Nam Bộ). Ngày 05 tháng 6 năm 2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1337/QĐ-BKHCN thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình, cử GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và PGS.TS. Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm đồng chủ nhiệm Chương trình.

Trong năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức xét duyệt và triển khai 14 đề tài thuộc Chương trình (có danh mục kèm theo). Để thực hiện kế hoạch năm 2016, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đề nghị các cơ quan và cá nhân các nhà khoa học đề xuất nhiệm vụ khoa học (theo mẫu đính kèm) ở các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ theo các nội dung ở khung chương trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 734/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ (có văn bản kèm theo), đề xuất phải có đối tác phối hợp là các cơ quan, tổ chức thuộc các địa phương vùng Tây Nam Bộ.

Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn và nhiệm vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ (cả bằng văn bản và bản điện tử) xin được gửi về Văn phòng chuyên môn Chương trình Tây Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, phòng 1109, tòa nhà 1A, số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội; địa chỉ email: vanphongchuyenmontnb@gmail.com trước ngày 02/01/2016.

 

Các tin đã đưa ngày: