Thông tin về kết quả tuyển chọn và xét duyệt các đề tài thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ: Nghiên cứu đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Thông tin về kết quả tuyển chọn và xét duyệt các đề tài thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ: Nghiên cứu đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

01/07/2016

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại công văn số 5950/VPCP-KGVX ngày 5/8/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Đề án “Nghiên cứu đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế về gia đình”; thực hiện Công văn số 2396/BKHCN-XHTN ngày 06 tháng 07 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về gia đình Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức tuyển chọn và xét duyệt các đề tài, nhiệm vụ thuộc Chương trình Khoa học & Công nghệ cấp Bộ Nghiên cứu đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Sau khi tiến hành tuyển chọn và xét duyệt đã có 12 đề tài và 01 nhiệm vụ được ký hợp đồng thực hiện (có danh sách kèm theo).

Tổng số kinh phí của Chương trình là: 26.340 triệu đồng. Các đề tài và nhiệm vụ thuộc Chương trình được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

Các đề tài thuộc Chương trình được phê duyệt và ký hợp đồng có thời gian thực hiện từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2018. Riêng nhiệm vụ xây dựng Báo cáo tổng hợp của Chương trình có thời gian thực hiện đến tháng 4 năm 2019.

                                                                                       BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH

Các tin đã đưa ngày: