Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”

15/03/2023

Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế năm 2023 với chủ đề: “Biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững vùng”. Hội thảo nhằm tạo diễn đàn khoa học để các học giả trong và ngoài nước trao đổi, chia sẻ các vấn đề lý luận, thực tiễn, từ đó đề xuất các giải pháp cho phát triển bền vững vùng.

1. Thời gian, địa điểm tổ chức hội thảo

Thời gian dự kiến: Ngày 17 tháng 7 năm 2023.

Địa điểm: tại Thành phố Hồ Chí Minh

2. Nội dung của hội thảo

- Biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững;

- Biến đổi khí hậu, phúc lợi xã hội và các biện pháp giảm thiểu tác động;

- Biến đổi khí hậu và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp;

- Sự tổn thương bởi biến đổi khí hậu và khả năng phục hồi của cộng đồng và doanh nghiệp.

- Kinh doanh xanh và phát triển bền vững;

- Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững;

- R & D, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững;

- Kinh tế chia sẻ, các mô hình kinh tế mới trong xu hướng thích ứng với biến đổi khí hậu;

- Liên kết vùng và phát triển bền vững vùng;    

- Chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo và phát triển bền vững vùng;

- Tăng trưởng xanh, tài chính xanh, …và phát triển bền vững vùng.

3. Thể lệ bài viết

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, có dung lượng từ 6.000 từ trở lên, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1.2 pt, lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải: 2 cm.

Các thông tin đính kèm: Họ và tên tác giả, học hàm/học vị, cơ quan công tác, địa chỉ email, điện thoại liên hệ.

Cách trích dẫn tài liệu tham khảo và danh mục tài liệu tham khảo theo chuẩn APA (American Psychological Association – Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ).

Bố cục bài viết cần đảm bảo các phần:

Tóm tắt (không quá 250 từ), từ khóa.

1. Giới thiệu hoặc đặt vấn đề

2. Tổng quan nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

3. Kết quả và thảo luận

4. Kết luận (và hàm ý chính sách)

5. Tài liệu tham khảo

*Lưu ý: Tham luận được viết bằng tiếng Việt thì phải có phần viết tiêu đề, tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Anh.

4. Thời hạn nhận bài

Hạn nhận bài viết hoàn chỉnh:     21/4/2023

Bài viết tiếng Việt gửi qua địa chỉ email:           aissc.danang@gmail.com

Bài viết tiếng Anh gửi qua địa chỉ email:          aissc.dn@gmail.com

5. Công bố

Các bài viết được chọn sẽ được đăng trên sách xuất bản có chỉ số ISBN.

Các bài được trình bày sẽ có cơ hội được chọn đăng trên số đặc biệt của một tạp chí quốc tế ISI (Tên tạp chí sẽ được thông tin sau).

Thông tin chi tiết của Hội thảo được đăng tải tại website: http://aissc.org.vn hoặc liên hệ:

- Đinh Thế Toàn, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, SĐT: 0909.445.214;

Trân trọng!

   BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Các tin đã đưa ngày: