Hội thảo khoa học “Vai trò của văn hóa, con người đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển ở Việt Nam và Lào”
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội thảo khoa học “Vai trò của văn hóa, con người đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển ở Việt Nam và Lào”

27/12/2021

Thực hiện chương trình nghiên cứu, trao đổi, hợp tác khoa học thường niên, ngày 27/12/2021, các cơ quan của hai nước Việt Nam - Lào (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh -HCMA, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam- VASS, Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào- LASES, Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào – NAPPA) phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của văn hóa, con người đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển ở Việt Nam và Lào”. Hội thảo do LASES chủ trì tại Vientian diễn ra theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, chủ trì Hội thảo tại điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chủ trì Hội thảo tại các điểm cầu có sự hiện diện các đồng chí: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Khăm-phăn Phởi-nhạ-vông, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; TS. Xỏn-thạ-nu Thăm-mạ-vông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào; PGS.TS. Phu-vông Un-khăm-xẻn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham dự Hội thảo còn có đại diện các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia đến từ Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương; Hội đồng Lý luận Trung ương; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Thành ủy Hà Nội, Đại sứ quán Lào tại Việt nam cùng sự tham gia trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo tại các điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào

Điểm cầu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Viện Hàn lâm - VASS) có sự tham dự của TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch cùng đại diện các đồng chí lãnh đạo đến từ Văn phòng, Ban chức năng; đại diện lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học của các viện nghiên cứu chuyên ngành như (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á; Viện Nghiên cứu Con người, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Nghiên cứu phát triển bền vững Vùng…).

Hội thảo khoa học thường niên giữa bốn cơ quan của hai nước Việt Nam – Lào  nhằm tổng kết, đánh giá và đề xuất các phương hướng, giải pháp hướng tới đẩy mạnh và phát huy vai trò văn hóa, con người đối với sự phát triển ở Việt Nam và Lào.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, TS. Khăm- phăn Phởi- nhạ- vông nhiệt liệt chào mừng sự góp mặt đông đảo của các đại biểu của hai nước tham dự trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí cho biết: Sau Đại hội lần thứ XI của Đảng, Đảng và Chính phủ Lào đã tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội, phát triển kinh tế - xã hội theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm lần thứ 09 nhằm đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội cũng có những bước phát triển đáng kể, chất lượng đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Đảng – Chính phủ luôn chú trọng vai trò của văn hóa, con người đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển, phát huy giá trị văn hóa bản sắc dân tộc và không ngừng phát triển văn minh tinh thần của xã hội và phát triển nguồn nhân lực là mục tiêu quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế- xã hội, vừa là một nhân tố quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước.

Tuy nhiên, Tiến sĩ khăm- phăn Phởi- nhạ- vông cũng chỉ ra điểm hạn chế trong lĩnh vực phát triển văn hóa của Lào so với nhu cầu thực tế của đất nước và một số nước láng giềng. Tiến sĩ cũng bày tỏ hi vọng, từ kinh nghiệm và thực tiễn của 04 cơ quan nghiên cứu, hội thảo sẽ là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, xây dựng nhận thức về lý luận và thực tiễn của thời đại, có thể vận dụng cho phù hợp với thực trạng của mỗi nước. Theo đó, CHDCND Lào sẽ học hỏi kinh nghiệm để vận dụng kết quả nghiên cứu khoa học để phát triển lĩnh vực văn hóa, con người cho phù hợp với thực trạng của Lào.

Đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu VASS

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam và Lãnh đạo HCMA, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã gửi lời chào nồng ấm đến toàn thể các đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến của hai nước. Theo đó, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, văn hóa là yếu tố cực kỳ quan trọng, được kết tinh và luôn tỏa sáng trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Để hội thảo lần này mang lại giá trị và ý nghĩa thiết thực, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận, đó là:

Thứ nhất, Làm rõ vai trò, giá trị văn hóa và sức mạnh con người trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, hệ giá trị văn hóa, giá trị con người của hai nước, hai dân tộc Lào- Việt đã không ngừng được phát triển, bổ sung và hoàn thiện, trở thành động lực tinh thần, có sức mạnh to lớn, góp phần làm nên thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh quan trọng, là sức mạnh mềm của quốc gia, là mục tiêu, động lực cho sự phát triển bền vững đất nước. Phát triển văn hóa là phát triển con người, bởi cơn người vừa là chủ thể sáng tạo văn hóa, vừa là sản phẩm của văn hóa. Phát huy giá trị văn hóa chính là “làm cho giá trị văn hóa ngày càng thấm sâu, lan tỏa vào đời sống nhân dân” và đặc biệt “tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với văn hóa nhằm đảm bảo tiến bộ công bằng xã hội và nâng cao hạnh phúc của nhân dân”.

Thứ hai, Cần làm rõ tiềm năng lợi thế và sức mạnh của văn hóa con người và nguồn nhân lực hai nước trong sự phát triển.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định phẩm chất văn hóa chung của hai dân tộc đều có tinh thần nồng nàn yêu nước và nhân văn sâu sắc, phẩm chất anh hùng trong chiến đấu và giàu lòng nhân nghĩa, đại lượng trong ứng xử và tinh thần đoàn kết cao… Phát huy văn hóa, con người được cả hai nước xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam ý thức sâu sắc hơn bao giờ hết về nhiệm vụ phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; thấm nhuần tư tưởng Hồ CHí Minh “văn hóa còn, dân tộc còn, mất văn hóa là mất tất cả”.

Thứ ba, Cùng chia sẻ kinh nghiệm, phát huy tiềm năng, lợi thế về văn hóa con người và nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế, xã hội. Đây là nội dung quan trọng trong mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác giữa Việt Nam – Lào.

Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, giá trị văn hóa thẩm thấu vào các hoạt động xã hội, góp phần gia tăng sự gắn kết cộng động, phát huy ý chí, sức mạnh con người.

Dựa trên những phân tích về điều kiện dân số tại Việt Nam, Giáo sư đã chỉ ra những yếu tố thuận lợi để khai thác, phục vụ cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đó là quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, khoa học và công nghệ đã góp phần tăng cường cả qui mô và chất lượng nguồn nhân lực, nhất là phát triển nhân tài. Trong nhiệm kỳ tới và giai đoạn tiếp theo, đây tiếp tục là đột phát chiến lược quan trọng, cùng với các đột phá về thể chế xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, Việt Nam sớm hoàn thành mục tiêu trở thành nước phát triển thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa như văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Thứ tư, Đề xuất các giải pháp, phát huy giá trị con người trong sự nghiệp đổi mới và phát triển.

Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng cho biết, với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, vấn đề phát triển văn hóa, con người, nguồn nhân lực cần phải được chú trọng với một hệ thống các giải pháp phù hợp. Đặc biệt là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và phát triển con người để đáp ứng giai đoạn đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, xã hội…”.

Thứ năm, Đẩy mạnh hợp tác phát huy vai trò văn hóa, con người, nguồn nhân lực đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển của mỗi nước.

Cần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng căn bản cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV và tiến trình đẩy mạnh hội nhập quốc tế và hợp tác phát triển con người toàn diện; chú trọng bồi dưỡng ý thức dân tộc, trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, hợp tác và đổi mới sáng tạo về khoa học, công nghệ, trong đó có cả chia sẻ kinh nghiệm về thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, từng bước kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn, an sinh, an ninh con người trong bối cảnh mới.

Về hợp tác phát triển nguồn nhân lực, hai nước cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm về nguồn nhân lực, lãnh đạo quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược năng động, đổi mới sáng tạo, gương mẫu, kỷ cương; đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí,

Phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, chú trọng xây dựng nhân lực kĩ thuật, nhân lực về chuyển đổi số, nhân lực quản trị công nghệ, nhân lực quản lý, quản lý phát triển xã hội, chăm sóc con ng, phát hiện bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài.

Với nhận thức sâu sắc về vai trò văn hóa và con người, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, hai nước sẽ từng bước đưa ra cơ chế, chính sách hợp lý nhằm phát huy mạnh mẽ nguồn lực, văn hóa con người. Đồng thời, giáo sư bày tỏ niềm tin vào tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết của các nhà khoa học, hội thảo lần này sẽ đề xuất ra được những định hướng chính sách, những giải pháp thiết thực để khơi thông những mạch nguồn văn hóa, phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, tinh thần cống hiến của nhân dân hai nước. “Để văn hóa, con người thực sự là nguồn lực nội sinh, là động lực đột phá và là mục tiêu của quá trình phát triển nhanh và bền vững”.

Hội thảo được tổ chức tại các điểm cầu

Hội thảo được tổ chức với 02 phiên toàn thể và 04 phiên chuyên đề. Các chuyên gia và nhà khoa học đã cùng phân tích và làm rõ vai trò của văn hóa, con người trên nhiều khía cạnh (phát triển nguồn nhân lực về đạo đức; sự nghiệp đổi mới về kinh tế; bảo vệ môi trường; quản lý nhà nước, quản lý xã hội). Đó là giáo dục ý thức dân tộc cho thế hệ trẻ; xây dựng ý thức cống hiến và trách nhiệm cho nguồn nhân lực; phát triển nông thôn và giải quyết đói nghèo; ý thức và văn hóa mới trong giải quyết vấn đề môi trường; nâng cao ý thức pháp luật trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Qua đó ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh hiện nay.

Hội thảo khoa học là hoạt động thường niên giữa các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam và Lào; đây là diễn đàn quan trọng để các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn của 2 nước trao đổi, chia sẻ những quan điểm mới về vai trò của văn hóa, con người đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển ở Việt Nam và Lào, đặc biệt trong quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế sâu rộng. Từ đó cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng, ban hành chủ trương, chính sách kịp thời để phát huy mạnh mẽ nguồn lực văn hóa, con người trong quá trình phát triển bền vững đất nước hiện nay.

Phát biểu bế mạc, thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, TS. Đặng Xuân Thanh cho biết, Hội thảo năm sau sẽ do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì. Theo đó, Viện Hàn lâm sẽ tích cực phối hợp với các bên trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội thảo để có những đóng góp thiết thực nhất cho sự nghiệp phát triển của hai đất nước Việt Nam và Lào, đặc biệt trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 và trong điều kiện toàn thế giới chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Chủ đề của kỳ Hội thảo tới sẽ được lãnh đạo 04 cơ quan trao đổi, hai bên sẽ xây dựng đề cương và kế hoạch tổ chức cụ thể.

Hội thảo khoa học “Vai trò của văn hóa, con người đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển ở Việt Nam và Lào” có ý nghĩa quan trọng và thiết thực, góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác khoa học giữa bốn cơ quan cũng như thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hữu nghị, truyền thống đặc biệt Việt Nam- Lào  mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tin: Thu Trang

Ảnh: PV

 

Các tin đã đưa ngày: