Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

27/05/2014

Ngày 27 tháng 5 năm 2014, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy và Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí trong cấp ủy và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

 

Hội nghị được nghe GS.TS. Nguyễn Xuân Thắngthông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; quy chế bầu cử trong Đảng; về đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy định 165-QĐ/TW, ngày 18/02/2013 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; về tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; vềĐề án Tổ chức Đảng bộ ngoài nước; Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về tổng kết việc thực hiện chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị khóa X và Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; về đề cương báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; về đề cương báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 trình Đại hội XII của Đảng.

Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thông tin việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, nhất trí, đồng tâm hiệp lực, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức và kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để hợp tác và phát triển. 

Thông qua Hội nghị, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy Viện Hàn lâm, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã nắm bắt được những thông tin cập nhật về công tác Đảng và chuẩn bị Đại hội Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt tư tưởng, quan điểm, nhận thức để phổ biến cho các đồng chí đảng viên của đơn vị, xây dựng kế hoạch hành động, chỉ đạo đơn vị triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới trong nước và quốc tế./.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: