Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

29/01/2015

Sáng ngày 28 tháng 01 năm 2015, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Báo cáo tại Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; Ban chấp hành Đảng bộ, Cấp ủy các Chi bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm; Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm.

Hội nghị được nghe đồng chí GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, với các nội dung chính:

1) Về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội XII của Đảng: Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, thảo luận, cơ bản tán thành với kết cấu và những nội dung chính của Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội XII của Đảng, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để Bộ Chính trị tiếp tục chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo.

2) Về Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

3) Về Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng khóa XI (nếu có) trình Đại hội XII.

4) Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016).

5) Về việc Ban Chấp hành Trung ương tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XI.

6) Về việc Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2015-2021 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị   Toàn cảnh Hội nghị

 

7) Về bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

8) Về Đề án tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

9) Về Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

10) Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định.

11) Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015; Ban Chấp hành Trung ương đã tán thành, nhất trí cao với Báo cáo, cho rằng, năm 2014, đoàn kết thống nhất trong tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư được tăng cường; sự gương mẫu trong lời nói, việc làm, dân chủ và giữ vững kỷ cương trong công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có sức lan toả tới các cấp uỷ, tổ chức đảng và xã hội.

12) Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI, Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về: Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo công tác tài chính của Đảng năm 2014, để Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp thu, nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc có trách nhiệm triển khai phổ biến Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên trong từng đơn vị. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch để thực hiện trong các cơ quan đơn vị, tổ chức đảng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam./.

Nguyễn Vũ

 

Các tin đã đưa ngày: