Tọa đàm “Văn hóa và phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa - kinh nghiệm ở Lào và Việt Nam”
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Tọa đàm “Văn hóa và phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa - kinh nghiệm ở Lào và Việt Nam”

07/03/2014

Trong khuôn khổ hoạt động của đề tài khoa học cấp quốc gia Lào “Văn hóa và sự phát triển xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa” do TS. Khampheuy Panmalaythong làm chủ nhiệm đề tài, ngày 06 tháng 3 năm 2014, tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã tổ chức cuộc tọa đàm “Văn hóa và phát triển theo định hướng XHCN - Kinh nghiệm ở Lào và Việt Nam”.

Tham dự cuộc tọa đàm, về phía các nhà khoa học của Lào có: TS. Khampheuy Panmalaythong, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đại biểu quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào, Chủ nhiệm đề tài; TS. Bountheng Souksavatd, Viện trưởng Viện Thông tin, Viện KHXH Quốc gia Lào; TS. Khampheng Thipmuntali, Viện trưởng Viện Xã hội học, Viện KHXH Quốc gia Lào; ông Vongduon Latsavong, Phó Văn phòng Hội đồng khoa học Viện KHXH Quốc gia Lào. Về phía Việt Nam, có sự tham gia của các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Xã hội học, Viện Nghiên cứu Con người, Viện Nghiên cứu Văn hóa thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Văn hóa và Phát triển thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự tọa đàm đã nghe TS. Khampheng Thipmuntali trình bày các vấn đề lý thuyết trong nghiên cứu văn hóa trong phát triển ở CHDCND Lào qua tham luận Yếu tố nội dung văn hóa và tác động của văn hóa đối với phát triển; TS. Bountheng Souksavatd trình bày về thực trạng của văn hóa trong phát triển ở CHDCND Lào trong giai đoạn hiện nay trong tham luận Thực trạng văn hóa và vấn đề trong phát triển văn hóa; TS. Khampheuy Panmalaythong trình bày các kiến nghị ban đầu của đề tài về Vấn đề phát triển văn hóa trong quan hệ về phát triển.

Các đại biểu cũng đã nghe GS.TS. Lê Hồng Lý (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) trình bày tham luận Vấn đề lý thuyết về văn hóa, hạn chế khái niệm về văn hóa trong diện quan hệ với sự phát triển của xã hội, đất nước; PGS.TS. Phạm Duy Đức  (Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh)  trình bày tham luận Về thực trạng văn hóa và những vấn đề văn hóa của Việt Nam ngày nay; GS.TS. Dương Phú Hiệp (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) trình bày tham luận Những kiến nghị về phát triển văn hóa trong bình diện liên quan đến sự phát triển của xã hội và đất nước Việt Nam.

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về các vấn đề đặt ra trong các tham luận. Các ý kiến đã chia sẻ mối quan tâm chung về mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, mối quan hệ giữa giáo dục và văn  hóa, sự tác động qua lại giữa sự phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa trong đó chú ý đến môi trường văn hóa và sức đề kháng của văn hóa, các vấn đề về đầu tư cho văn hóa, cơ chế phát triển văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế./.

 

                           PGS.TS. Trần Thị An

Các tin đã đưa ngày: