Thông báo số 3 - Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ VI

Thông báo số 3 - Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ VI

16/10/2021

Hội thảo quốc tế Việt Nam học - sự kiện khoa học được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội luân phiên chủ trì tổ chức từ năm 1998. Qua 5 kỳ Hội thảo, các khuyến nghị, đóng góp ý kiến và kết quả nghiên cứu của các nhà Việt Nam học ngày càng có giá trị tư vấn đối với các cấp lãnh đạo, quản lý của Việt Nam trong quá trình hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội đất nước. Năm 2021, tiếp tục với mong muốn có những đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, Hội thảo Việt Nam học lần thứ VI tập trung vào chủ đề “Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững”.

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI 2021 - gồm 10 Tiểu ban với nội dung đa dạng, phong phú liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn. Hội thảo hướng tới sự phát triển sâu rộng ngành Việt Nam học trên toàn cầu, đồng thời là diễn đàn để các nhà khoa học đưa ra kiến nghị chính sách mang tính thực tiễn góp phần giải quyết các vấn đề đương đại của Việt Nam, đóng góp tích cực cho công cuộc hội nhập quốc tế và phát triển bền vững đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hội thảo là sự kiện thu hút giới nghiên cứu, giới truyền thông đến với bản sắc, văn hóa, con người và dân tộc Việt Nam cũng như những đóng góp và nỗ lực của Việt Nam trong tiến trình xây dựng môi trường hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Tiểu ban 1: Các vấn đề khu vực và quốc tế

Tiểu ban 2: Tư tưởng, Chính trị

Tiểu ban 3: Dân tộc, Tôn giáo

Tiểu ban 4: Giáo dục, Đào tạo và Phát triển Con người Việt Nam

Tiểu ban 5: Kinh tế, Công nghệ, Môi trường

Tiểu ban 6: Ngôn ngữ, Văn học

Tiểu ban 7: Nhà nước, Pháp luật

Tiểu ban 8: Lịch sử, Hán Nôm, Khảo cổ

Tiểu ban 9: Văn hóa

Tiểu ban 10: Xã hội

 

Thời gian: 28-29 tháng 10 năm 2021

Địa điểm: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hình thức tổ chức: Kết hợp trực tuyến và trực tiếp

Liên hệ: icvns2021@gmail.com

 

Nguồn: BTC Hội thảo Việt Nam học lần thứ VI

Các tin đã đưa ngày: