Tổng hợp Danh mục các qui định liên quan đến công tác đối ngoại
 • 3.2 top logo - tin hop tac quoc te

Tổng hợp Danh mục các qui định liên quan đến công tác đối ngoại

10/11/2020

Tổng hợp Danh mục

các qui định liên quan đến công tác đối ngoại

 

I. Các văn bản hiện hành của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam:

 1. Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2411/QĐ-KHXH ngày 20/12/2015 (hiện đang được sửa đổi và dự kiến ban hành Quy chế mới vào cuối năm 2020);
 2. Quy định về hoạt động thông tin đối ngoại của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 853/QĐ-KHXH ngày 17/5/2017;
 3. Quy định về hoạt động lễ tân đối ngoại của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 852/QĐ-KHXH ngày 17/5/2017;
 4. Quy định quản lý học giả nước ngoài vào làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-KHXH ngày 07/01/2019.
 5. Công văn số 2230/KHXH-HTQT ngày 2/11/2016 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc thực heienjc ác quy định về quản lý hộ chiếu và thực hiện đoàn ra.
 6. Công văn số 145/KHXH-HTQT ngày 23/1/2018 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ khi đi công tác, học tập ở nước ngoài.

II. Qui định của Chính phủ về Hội nghị, Hội thảo quốc tế:

 • Quyết định số 06/2020/QĐ-Ttg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

III. Qui định của Chính phủ về xuất nhập cảnh, cấp và sử dụng hộ chiếu

 1. Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;
 2. Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
 3. Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều tại NĐ số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
 4. Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

III. Qui định của Chính phủ về thông tin đối ngoại

 1. Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;
 2. Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT ngày 08/3/2019 của Bộ Thông tin Truyền thông về hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 3. Quyết định số 1178/QĐ-Ttg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành danh mục bí mật Nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế;
 4. Quyết định số 1722/QĐ-Ttg ngày 07/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành danh mục bí mật của Đảng.

 

Các tin đã đưa ngày: