Mô hình Chính phủ phục vụ của Trung Quốc và gợi ý đối với Việt Nam về xây dựng Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ

Mô hình Chính phủ phục vụ của Trung Quốc và gợi ý đối với Việt Nam về xây dựng Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ

06/05/2021

Phạm Đi*

 

Tóm tắt: Cùng với sự phát triển về kinh tế và các lĩnh vực trong đời sống xã hội, chính phủ với bộ máy, chức năng, vai trò của mình cũng cần luôn thay đổi, điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới, đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Thời gian gần đây, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần đề cập đến việc xây dựng một Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ như một thông điệp định hướng cải cách bộ máy hành chính trong bối cảnh mới. Bài viết này nghiên cứu mô hình chính phủ phục vụ của Trung Quốc, phân tích những thành công, hạn chế cũng như một số rào cản khi vận dụng mô hình để cải cách bộ máy hành chính. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số gợi ý cho việc xây dựng và vận hành mô hình Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ tại Việt Nam.

Từ khóa: Chính phủ phục vụ; Chính phủ kiến tạo; Trung Quốc.

Abstract:

Along with the development of the economy and fields in social life, the government with its functions and roles must also have changes to suit the new situation and new requirements, to improve their service efficiency, contributing to motivating socio-economic development. Recently, the Prime Minister of Viet Nam has repeatedly mentioned building an enabling government for the sake of serving the people as a strong message for administrative reform. This paper examines China's service government model with analyses on its successes, limitations as well as some barriers when applying the model for administrative reform in China. Basing on that, this article proposes some suggestions for building and operating an enabling government model for the sake of people serving in Viet Nam.

Keywords: Service Government; Enabling Government; China

 

1. Đặt vấn để

Trong những thể chế chính trị khác nhau, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính phủ cũng được hiến định khác nhau. Tuy nhiên, dù thể chế chính trị nào thì chính phủ cũng là cơ quan quản lý nền hành chính nhà nước và thống nhất trong quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và các mặt trong đời sống xã hội.

Xã hội ngày càng phát triển, thế giới ngày càng “phẳng” hơn, đặc biệt là thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp mà điểm nhấn là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội từ phương thức sản xuất, phương thức tiêu dùng đến văn hóa, lối sống, niềm tin (Phạm Đi, 2018). Điều này, xét ở một khía cạnh nào đó, là phương diện tích cực, nhất là áp dụng thành tựu của khoa học công nghệ vào sản xuất, giao tiếp, đi lại; nhưng mặt khác cũng gây nên những áp lực lớn cho các quốc gia đang phát triể’n, nhất là cải cách nền hành chính theo hướng hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Nói cách khác, với tư cách là cơ quan quản lý nền hành chính nhà nước, Chính phủ cần phải thay đổi về phương thức tư duy, cách thức quản lý, điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong các lĩnh vực hành chính.

Do đó, không phải ngẫu nhiên mà nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực luôn quyết tâm cải cách nền hành chính; chuyển hóa chức năng của chính phủ từ “ban phát” sang “phục vụ”, từ “mệnh lệnh” sang “kiến tạo”; từ “giấy tờ” sang “số hóa”; từ “can thiệp” sang “định hướng”, từ “quan liêu” sang “đầy tớ”, từ “đối phó” sang “đối thoại”, từ “công chức” sang “công bộc”,... Sự “chuyển hóa” này, trên thực tế, nhiều nước đã thành công nhưng không ít quốc gia thất bại, thậm chí loay hoay đi tìm câu trả lời: một chính phủ với mô hình vận hành và triết lý chỉ đạo ra sao để’ mang lại hiệu quả cao nhất? Câu trả lời không hề giản đơn và không bao giờ dừng lại ở một vài biến số.

Chẳng hạn, với mô hình Chính phủ kiến tạo phát triển ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số quốc gia khác, bên cạnh những thành công cũng gặp không ít khó khăn, không ít những thăng trầm1, thậm chí là xáo trộn nhất định. Điều đáng ghi nhận là, cho dù có những khó khăn, vướng mắc, trở ngại (về con người, thể’ chế, đời sống dân chủ, sự thống nhất về nhận thức, quyết tâm chính trị...) nhưng hầu hết các quốc gia đều có kế hoạch chiến lược về xây dựng một chính phủ hoạt động hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, trong đó Trung Quốc với mô hình Chính phủ phục vụ và Việt Nam với ý tưởng về xây dựng mô hình Chính phủ kiến tạo như lời gợi mở của người đứng đầu Chính phủ.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tìm hiểu mô hình Chính phủ phục vụ của Trung Quốc từ chủ trương đến tổ chức thực hiện, từ nội dung đến quy trình, từ các tiêu chí đánh giá đến các chế tài liên quan, từ thuận lợi đến khó khăn khi tiến hành xây dựng và triển khai mô hình. Qua việc phân tích mô hình Chính phủ phục vụ của Trung Quốc sẽ gợi mở đề xuất trong xây dựng và vận hành mô hình Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ của Chính phủ Việt Nam trong thời gian đến.

2.  Mô hình Chính phủ phục vụ của Trung Quốc

2.1. Chủ trương xây dựng Chính phủ phục vụ của Trung Quốc

Chính phủ và người đứng đầu chính phủ phải có quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, chấp nhận cái mới nhưng đồng thời phải lường trước những rủi ro có thể xảy ra để ứng phó, xử lý. Từ ý kiến chỉ đạo của nguyên Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, bắt đầu từ năm 2001, tại Trung Quốc hình thành các ý kiến về xây dựng một Chính phủ phục vụ, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo về hiệu quả. Đến 21 tháng 2 năm 2004, tại lớp Tập huấn dành cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh về “Kiến tạo và thực hiện quan điểm phát triển khoa học” do Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức, trong bài phát biểu bế mạc có tiêu đề “Nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, kiên quyết xây dựng và thực hiện quan điể’m phát triể’n khoa học”, nguyên Thủ tướng Ôn Gia Bảo lần đầu tiên đề cập đến khái niệm “nỗ lực xây dựng một Chính phủ phục vụ”.

Ngày 8 tháng 3 năm 2004, tại buổi tọa đàm với đoàn Đại biểu tỉnh Thiểm Tây (trong thời gian Đại Hội Đại biể’u Nhân dân toàn quốc - Quốc Vụ viện), nguyên Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh: “Quản lý tức là phục vụ, chúng ta cần kiến tạo một chính phủ phục vụ, phục vụ thị trường, phục vụ xã hội và cuối cùng là phục vụ nhân dân”. Lời phát biểu này chính là “cơ sở lý luận và pháp lý” đầu tiên cho việc hình thành một Chính phủ phục vụ. Tiếp sau đó, ngày 5 tháng 3 năm 2005, tại kỳ họp thứ III Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Khóa X), nguyên Thủ tướng Ôn Gia Bảo lại đưa khái niệm Chính phủ phục vụ vào báo cáo Chính phủ và xem đây là một trong những công tác trọng yếu của Chính phủ. Ngày 15 tháng 10 năm 2007, tại Đại hội Đại biểu Toàn Quốc lần thứ XVII, trong Báo cáo của mình (đọc tại Đại hội), nguyên Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đã nhấn mạnh “Tăng cường cải cách thể’ chế quản lý hành chính, xây dựng một Chính phủ phục vụ”. Chính phủ phục vụ đã thực sự trở thành một chủ trương lớn khi Hội nghị Trung ương 2 (Khóa XVII) Đảng cộng sản Trung Quốc đã tái khẳng định và ban hành Nghị quyết về Xây dựng Chính phủ phục vụ2.

Như vậy, chủ trương kiến tạo và vận hành Chính phủ phục vụ của Trung Quốc đã được hình thành trên cơ sở lý luận và thực tiễn. Xã hội luôn vận hành và chuyển biến hết sức nhanh chóng và mạnh mẽ buộc các nhà lãnh đạo phải có tư duy đổi mới, trong đó có đổi mới phương thức điều hành của chính phủ. Sự đổi mới này không có mục đích tự thân mà nó nhằm hướng đến nâng cao năng lực phục vụ công, dịch vụ công; xây dựng và kiện toàn cơ chế để nắm bắt dân tình, dân ý, dân trí, dân lực (sức dân); đưa ra những quyết sách chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện cơ chế đánh giá bộ máy hành chính một cách khoa học; thực hành công khai, dân chủ.

Về phía chính phủ, mô thức Chính phủ phục vụ nhằm tăng cường chức năng phục vụ công và quản lý xã hội của mình, tăng cường trách nhiệm với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, mang lại hạnh phúc cho nhân dân, làm cho nhân dân hài lòng. Mô hình Chính phủ phục vụ của Trung Quốc hướng đến “4 trung tâm phục vụ”: phục vụ nhân dân, phục vụ xúc tiến đầu tư (doanh nghiệp), quản lý hiệu quả, thực hành liêm chính. Hơn thế nữa, việc kiến tạo và vận hành mô hình Chính phủ phục vụ không phải là ý kiến chủ quan của một cá nhân hay của nhà cầm quyền mà đây là “sản phẩm” của sự kết hợp yêu cầu từ lý luận và thực tiễn. Nói cách khác, đó là một tất yếu lịch sử, thể’ hiện trên các phương diện: (1) Về phương diện chính trị: chuyển từ “thống trị” sang phục vụ; (2) Về phương diện kinh tế: từ cào bằng sang công bằng, khắc phục những khiếm khuyết của cơ chế thị trường; (3) Về phương diện xã hội: hạn chế bất bình đẳng giữa các nhóm, vùng miền, đối tượng...

Thực tiễn ở Trung Quốc cho thấy, hiện mô hình Chính phủ phục vụ đã được vận dụng và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Cách thức triển khai của từng địa phương có sự sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của mình và chủ yếu thể hiện qua 4 mô hình cụ thể, đó là mô hình phát triển, mô hình tham gia, mô hình bảo đảm và mô hình cạnh tranh (Phạm Đi, 2019):

Bảng 1. Một số mô hình Chính phủ phục vụ và những đặc trưng

PHƯƠNG DIỆN HẠT NHÂN

MỘT SỐ MÔ HÌNH CHỦ YẾU

 

Phát triển

Bảo đảm

Tham gia

Cạnh tranh

Mục tiêu hướng đến

Thúc đẩy phát triển kinh tế

Bảo đảm ổn định xã hội

Mở rộng chủ thể tham gia

Nâng cao

chất lượng nền hành chính

Đối tượng phục vụ

Doanh nghiệp, xí nghiệp

Nhóm yếu thế

Công dân

Khách hàng

Phương thức thực hiện

Giảm thiểu thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư

Tăng cường bảo đảm xã hội, an sinh xã hội

Tạo điều kiện để các chủ thể tham gia vào quản lý, giám sát hoạt động hành chính

Thị trường hóa, tăng yếu tố cạnh tranh

Giá trị cốt lõi

Hiệu quả

Công bằng

Tương tác

Khánh hàng là trên hết

Nguồn: Phạm Đi (2019)

2.2. Nội dung cơ bản mô hình Chính phủ phục vụ của Trung Quốc

Chủ trương xây dựng và vận hành Chính phủ phục vụ, ngay từ biểu hiện ngữ nghĩa hay trực quan, đã cho thấy nội dung cơ bản là hướng đến phục vụ mà nhiệm vụ của chính phủ là cung cấp các giá trị, dịch vụ, điều kiện nhằm thỏa mãn các nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, doanh nghiệp, xã hội. Nội dung cụ thể gồm:

Thứ nhất, xây dựng và hoàn thiện hệ thống dịch vụ công, nâng cao ý thức hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức (công vụ viên). Đây là nội dung hạt nhân và tiền đề quan trọng của môhình Chính phủ phục vụ.

Hệ thống dịch vụ công bao gồm các dịch vụ công cộng cơ bản quyết định đến hầu hết các mặt trong đời sống xã hội. Nhân dân, cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức khác trong xã hội không ai “đứng ngoài” các sản phẩm và dịch vụ công cộng. Hệ thống dịch vụ công hoàn thiện, tiến bộ, thân thiện, bao trùm, dễ tiếp cận, nhiều tầng nấc (thỏa mãn các nhu cầu khác nhau của các nhóm, tầng lớp khác nhau) trên các lĩnh vực từ y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, an sinh, hành chính,... đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng các nhu cầu của cộng đồng sẽ là tiêu chí hết sức quan trọng đánh giá một xã hội tiến bộ, văn minh, vì nhân dân.

Đối với vấn đề nâng cao ý thức hành chính cho đội ngũ công vụ viên, mô hình Chính phủ phục vụ của Trung Quốc xác định gồm 6 khía cạnh: (1) Ý thức công bộc. Xác định dựa vào nhân dân, vì nhân dân phục vụ là tôn chỉ của nền hành chính phục vụ, kiến tạo, liêm chính. Cán bộ, công chức, viên chức chính là công bộc phục vụ nhân dân, giải quyết các vấn đề mà nhân dân có nhu cầu theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích căn bản của nhân dân. Đó là trách nhiệm cơ bản của mỗi công vụ viên; (2) Ý thức pháp quyền. “Ai nắm được quyền lực công” chính là vấn đề “dân chủ” hay chuyên chế, “Quyền lực công vận hành như thế nào” là vấn đề “pháp trị” hay “nhân trị". Công vụ viên chính là người chấp hành các quy định của pháp luật, duy trì sự vận hành của bộ máy hành chính thì đương nhiên cần phải ý thức rõ nhất về pháp quyền, từ quan niệm tư tưởng đến phương thức hành vi phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong mô hình Chính phủ phục vụ, người công vụ viên cần phải nhớ nguyên tắc: “Có quyền lực phải có trách nhiệm, sử dụng quyền lực phải chịu sự giám sát, vi phạm pháp luật phải bị truy cứu, xâm hại quyền lợi phải bồi thường” (Tiêu Trần Quân, 2007); (3) Ý thức phát triển. Phát triển là “yêu cầu cứng”, là nhiệm vụ trọng yếu của một bộ máy hành chính, của chính phủ. Không có phát triển thì không có hiện đại hóa. Nói cách khác, một Chính phủ phục vụ phải luôn học tập, áp dụng cái mới, cải thiện điều kiện làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công việc; áp dụng thành quả phát triể’n (nhất là thành tựu khoa học công nghệ) vào công việc, vào hệ thống dịch vụ công để’ nâng cao hiệu suất và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân; (4) Ý thức sáng tạo. Sáng tạo, đổi mới không còn là sự lựa chọn (hay không) mà là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi “công bộc” khi thực hiện Chính phủ phục vụ. Sáng tạo là linh hồn, là động lực phát triển của quốc gia, dân tộc nói chung, thực thi công vụ, thực hiện mô hình Chính phủ phục vụ không là ngoại lệ. Nói cách khác, sáng tạo một phẩ’m chất quan trọng của mỗi công vụ viên trong thực thi công vụ. Không tự mãn, không ỷ lại, không thụ động; thực sự cầu thị, thực sự cầu tiến, thực sự đổi mới là các yêu cầu cụ thể để sáng tạo; (5) Ý thức trách nhiệm. “Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” là khẩu hiệu mà mỗi công vụ viên phải ghi nhớ. Trách nhiệm và ý thức trách nhiệm với chính mình, với nhân dân, với công việc, với các vấn đề nảy sinh cần phải được mỗi “công bộc” nhận thức và thực hành đúng; (6) Ý thức phục vụ. Mô hình Chính phủ phục vụ là một trong những mục tiêu cải cách hành chính của Trung Quốc. Vai trò “công bộc” của mỗi công vụ viên luôn được nhân dân, doanh nghiệp mong đợi, do vậy, cần phải xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân, đặt mình vào đúng vi trí công việc, chuyển từ “quan vi bản”, “quan bản vị”, “mệnh lệnh vi bản” sang “dân vi bản”, “dân bản vị”, “phục vụ vi bản”. Theo đó, mô hình Chính phủ phục vụ đã xác lập “quan niệm vinh nhục” là: “phục vụ nhân dân là vinh, xa cách nhân dân là nhục”. Hơn nữa, trong thực hành công vụ, toàn thể công vụ viên cần chuyển hóa “phục vụ bị động” sang “phục vụ chủ động”; “phục vụ tiêu cực” sang “phục vụ tích cực”; nhớ lấy triết lý “đối với phục vụ nhân dân không có việc gì là việc nhỏ”, do đó phải thành ý phục vụ, tận tâm phục vụ nhân dân.

Thứ hai, hoàn thiện hệ thống tài chính công, đảm bảo “bôi trơn cỗ máy” hành chính nhà nước.

Hoàn thiện hệ thống tài chính công bao gồm đầu tư tài chính (cho các cơ sở hạ tầng về hành chính tại xã/phường, tỉnh/thành phố, quốc gia điện tử), cải thiện và hoàn thiện phương thức thu chi tài chính, bình đẳng hóa trong tiếp cận các dịch vụ công, giảm thiểu các chi phí hành chính cho nhân dân và doanh nghiệp. Ví dụ: muốn “tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp” trong các dịch vụ công, cần phải ứng dụng khoa học công nghệ để hình thành nên một “nền hành chính từ xa” (người dân và doanh nghiệp chỉ cần sử dụng máy tính để thực hiện các thủ tục hành chính mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan nhà nước), để thực hiện được điều đó cần thiết phải đầu tư tài chính để thiết lập hệ thống hành chính điện tử đầy đủ, hiện đại, dễ tiếp cận.

Thứ ba, có sự tương tác qua lại giữa chính phủ và các chủ thể khác khi tham gia vào các hoạt động hành chính công, có cơ chế nhằm đa dạng hóa các chủ thể trong quản lý công.

Nhà nước và chính phủ là chủ thể chủ yếu có vai trò định hướng, chủ đạo nhưng cần phải tạo điều kiện cho các chủ thể khác (trong đó có cộng đồng nhân dân) tham gia vào quá trình hình thành, kiến tạo, tham gia, giám sát các quá trình hành chính. Một chính phủ phục vụ thì đối tượng phục vụ chính là người dân, tổ chức, doanh nghiệp nhưng đến lượt mình, người dân cũng phải có vai trò (thậm chí là quyền) được tham gia, giám sát. Chính sự tham gia, giám sát này góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công. Vấn đề là ở chỗ, cơ chế nào và bằng cách nào để người dân và doanh nghiệp có thể giám sát cả một quá trình cung cấp dịch vụ công của chính phủ; chính phủ tương tác với “khách hàng” thông qua các kênh nào? Nói cách khác, tính pháp lý và quyền lợi của người dân khi tham gia vào quá trình giám sát cần được thể chế hóa, luật hóa trong mô hình Chính phủ phục vụ.

Thứ tư, hoàn thiện cơ chế, nâng cao trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính. Đây là điều kiện cơ bản để vận hành mô hình Chính phủ phục vụ có hiệu quả.

Trọng tâm của cải cách công vụ trong mô hình Chính phủ phục vụ của Trung Quốc là quản lý tốt 3 mắt xích “tiến, quản, xuất”3. “Tiến” tức là quản lý chặt đầu vào của đội ngũ cán bộ, công chức bằng nhiều hình thức từ thi cạnh tranh, tuyển chọn người tài; “quản” tức là quản lý và giám sát chặt chẽ công việc, hiệu quả của công vụ viên trong quá trình công tác; “xuất” tức là có cơ chế đào thải những công vụ viên không đủ trình độ, năng lực, tâm huyết, phẩm chất ra khỏi bộ máy, thực hiện phương châm “có lên có xuống, có vào có ra”. Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ chế vận hành bộ máy nhằm từng bước khắc phục tình trạng (cũng là hiện trạng) về quan liêu hành chính, mệnh lệnh hành chính, “quan hành chính”... đây cũng là cái khó của Trung Quốc khi xây dựng mô hình Chính phủ phục vụ. Để có được một nền hành chính tích cực, năng động, kiến tạo, liêm khiết và lấy chất lượng phục vụ, hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá năng lực, hiệu quả thì, một mặt cần nâng cao trình độ quản lý của chính phủ, mặt khác cần phải nhìn nhận, nắm bắt được các rào cản, khó khăn, tồn tại về các “bệnh tật” của nền hành chính theo kiể’u quan liêu. Đây là nội dung (cũng là vấn đề) cực kỳ khó khăn khi kiến tạo mô hình Chính phủ phục vụ. Bản chất của “phục vụ” là con người, vì con người, do đó, khi mà con người (chính phủ mà cụ thể’ là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hành chính - chủ thể chính) còn mang trong mình tư tưởng “công thần”, “ông quan hành chính” thì hàm nghĩa của “phục vụ” sẽ khó được thực hiện. Nói cách khác, trình độ, năng lực, thái độ của đội ngũ hành chính nhà nước chính là linh hồn của chính phủ phục vụ. Có thể có một phường/thành phố hay chính phủ điện tử bằng những công nghệ tiên tiến nhưng sẽ không bao giờ phục vụ, kiến tạo được khi mà chính những người vận hành nó thiếu tinh thần trách nhiệm, thái độ không đúng mực, thậm chí kèn cựa với khách hàng. Nói cách khác, khoa học, kỹ thuật, máy móc hiện đại chỉ là phương tiện; con người - người làm công tác hành chính trong bộ máy nhà nước, mới là hạt nhân đạt được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận dịch vụ công.

Thứ năm, xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá chất lượng phục vụ, từng bước hoàn thiện bộ công cụ, hệ thống thang đo gắn với bộ tiêu chí đánh giá. Đây là cơ sở để nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Từ giác độ ngành nghề nhìn nhận, phục vụ, kiến tạo là chức năng chính của chính phủ. Thực tiễn cho thấy, nhân tố quyết định đến thành công của một tổ chức mang tính phục vụ chủ yếu gồm: trách nhiệm quản lý; quản lý nguồn lực; quá trình phục vụ; đo lường, phân tích và cải tiến trong công việc. Sự hài lòng của người dân với tư cách là khách hàng chính là xuất phát điểm và là tiêu chí đánh giá chính phủ phục vụ. Đương nhiên, chỉ khi nào chính phủ quản lý được trách nhiệm, quản lý được các nguồn lực, thực hiện tốt quá trình phục vụ, xác lập bộ tiêu chí và tiến hành đánh giá chất lượng một cách tỉ mỉ, khoa học thì mới đảm bảo mức độ hài lòng của nhân dân ở mức cao. Quản lý của chính phủ (quản lý công) và quản lý trong khu vực tư nhân có sự khác nhau cơ bản chính là ở chỗ: quá trình phục vụ được tiến hành trong không gian công (khu vực hành chính công, tài sản công, công vụ viên, quyền lực công,...) nhằm thỏa mãn các nhu cầu công (và yêu cầu chung) từ phía người dân. Để “cân, đong, đo, đếm” được mức độ thõa mãn các nhu cầu, không còn cách nào khác, phải xây dựng được hệ thống quản lý và đánh giá chất lượng phục vụ. Nói cách khác, nhằm “tự hoàn thiện” mình, chính phủ cần phải lượng giá tính chất, mức độ phục vụ của mình thông qua sự hài lòng của người dân, từng bước khắc phục những khiếm khuyết, yếu kém, tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện công vụ. Cơ chế “tự hoàn thiện” này sẽ góp phần tích cực hướng đến nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Đánh giá chất lượng phục vụ trong mô hình Chính phủ phục vụ của Trung Quốc gồm các khía cạnh: (1) Thẩ’m định hệ thống quản lý chất lượng phục vụ. Đối tượng thẩm định, đánh giá chính là đội ngũ công vụ viên và quá trình phục vụ theo chức năng chuyên môn của từng bộ phận; (2) Thẩm định quá trình phục vụ. Thông thường là hệ tiêu chí để đánh giá quá trình thực hiện các bộ phận trong bộ máy, gồm các quy trình, mắt xích, chi tiết rất cụ thể’. (3) Thẩm định chất lượng phục vụ. Chủ yếu dựa vào ý kiến đánh giá, phản hồi từ phía khách hàng (người dân) và phản ánh từ phía công vụ viên để phát hiện các mắt xích, chi tiết có vấn đề từ đó có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện.

Để’ xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá chất lượng cần phải tuân thủ nhiều quy tắc, quy chuẩ’n nghiêm ngặt. Trong đó gồm sáu phương diện: (1) Hệ thống tiêu chí quản lý chất lượng; (2) Cơ cấu lãnh đạo, quản lý chuyên nghiệp; (3) Xác lập các cam kết và hành động của chính phủ về cung cấp dịch vụ; (4) Hình thành hệ thống trách nhiệm và chế tài xử lý; (5) Hình thành văn hóa làm việc, văn hóa công sở; (6) Xây dựng hệ thống phản hồi, phản ánh từ phía người dân nhằm thu thập các thông tin phản ánh về chất lượng phục vụ.

2.3. Thành tựu và một số trở ngại khi xây dựng và vận hành Chính phủ phục vụ của Trung Quốc

Cải cách chính phủ, đổi mới phương thức vận hành, xác lập triết lý về vai trò, chức năng của chính phủ là yêu cầu nhằm thực hiện nhiệm vụ lịch sử trong xây dựng một xã hội hài hòa của Trung Quốc. Trong đó, xây dựng mô hình Chính phủ phục vụ là trọng yếu. Điều này phản ánh nhận thức mới về xây dựng và phát triển Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc (Tiêu Trần Quân, 2007). Trong quá trình xây dựng và vận hành mô hình Chính phủ phục vụ, Trung Quốc đã gặt hái được nhiều thành tựa đáng ghi nhận nhưng cũng nảy sinh một số vấn đề mới, thậm chí là trở ngại, rào cản nhất định.

2.3.1. Một số thành tựu

Quan niệm hạt nhân của mô hình chính phủ phục vụ chính là “dĩ nhân vi bản”, “vì nhân dân phục vụ”. Chính phủ là người hoạch định các dịch vụ công nhằm thỏa mãn nhu cầu và yêu cầu của nhân dân. Với quan niệm và triết lý đó, Trung Quốc đã kiến tạo và thực hiện mô hình Chính phủ phục vụ. Trong thời gian vận hành mô hình này đã cho thấy những thành công cụ thể:

Thứ nhất, xây dựng và vận hành mô hình Chính phủ phục vụ, về căn bản đã xác định tính chất của một chính phủ của nhân dân, vì nhân dân. Quan niệm “chính phủ nhân dân” đã xác lập quan hệ “khế ước” giữa chính phủ và nhân dân: quyền lực của chính phủ do nhân dân giao phó, do đó, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay phong trào mà đã trở thành tiêu chuẩn đánh giá, là “thiên chức” của mỗi công vụ viên. Nói cách khác, thành tựu lớn nhất trong vận hành Chính phủ phục vụ chính là chuyể’n biến trong tư duy, phương pháp, cách thức hành động của cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính. “Vì nhân dân phục vụ”, “nhân dân hài lòng” đã thực sự trở thành trách nhiệm của mỗi địa phương4 và mỗi công vụ viên. Theo đó, chuyể’n biến lớn nhất, rõ nhất thể’ hiện trên các bình diện: (1) Chuyển biến về quan niệm quản lý, các quá trình và cách thức quản lý từng bước chuyển từ chủ nghĩa kinh nghiệm sang khoa học, từ cảm tính sáng lý tính; (2) Chuyển biến về phạm vi quản lý, chức năng của chính phủ chuyển biến theo hướng hợp lý hơn hơn, cái gì (lĩnh vực công nào) mà xã hội có thể đảm nhận một cách chắc chắn, hiệu quả thì chính phủ có thể “ủy quyền” theo phương thức đa dạng hóa chủ thể, phương thức xã hội hóa nguồn lực; (3) Chuyển biến về phương thức hành chính, phương tiện và công cụ quản lý không ngừng hoàn thiện. Trong đó, việc vận dụng tiến bộ của khoa học, công nghệ vào quá trình quản lý được phát huy, các mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” được hình thành; (4) Chuyển biến về nền tảng hành chính, hành vi hành chính của chính phủ dần quy phạm hơn, chính quy hơn; (5) Chuyển biến về tố chất cán bộ, năng lực hành chính của công vụ viên ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Thứ hai, áp dụng thành tựu của khoa học công nghệ vào xây dựng chính phủ điện tử đã có bước tiến lớn và mang lại hiệu quả phục vụ tốt. Một trong những yêu cầu của mô hình Chính phủ phục vụ là hình thành chính phủ điện tử. Đương nhiên, chính phủ điện tử không phải là mục tiêu của Chính phủ phục vụ nhưng đó là công cụ, phương tiện tốt để vận hành chính phủ phục vụ một cách hiệu quả, hiệu lực, năng suất, khoa học. Hiệu quả của chính phủ điện tử thể’ hiện ở các phương diện: (1) Công khai, minh bạch hóa các thủ tục hành chính. Hầu hết các tỉnh/ thành phố của Trung Quốc đều xúc tiến kiến tạo chính quyền điện tử nhằm từng bước công khai hóa, minh bạch hóa, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Chẳng hạn, Quảng Châu đã ban hành “Điều lệ công khai thông tin” đã xây dựng mạng lưới thông tin đến từng người dân và đã được chính phủ Trung Quốc ghi nhận là mô hình kiểu mẫu nhân rộng ra toàn quốc. Theo đó, ngày 1 tháng 5 năm 2008, Chính phủ đã bàn hành “Điều lệ công khai thông tin của chính phủ” như là một căn cứ pháp lý để các địa phương triển khai công khai hóa thông tin. Đến thời điểm hiện tại, các bộ/ngành, cấp tỉnh/thành phố, cấp quận/huyện, cấp cơ sở đã triể’n khai thực hiện lần lược là 96%, 100%, 98,5% và 83% (Mã Bảo Thành, 2012). Với động thái này của chính quyền các cấp, tính công khai, minh bạch trong bộ máy hành chính cũng như trong từng công việc đã được nâng cao rõ rệt, mang lại hiệu quả cao mà điều đặc biệt là niềm tin của nhân dân đối với bộ máy hành chính ngày càng được cải thiện; (2) Là kênh mới để người dân “tham chính, nghị chính". Đến thời điể’m hiện tại, tuyệt đại đa số cán bộ lãnh đạo các cấp đều công khai địa chỉ thư điện tử và số điện thoại của mình; nhiều địa phương còn thiết kế phần đánh giá ngay trong trang thông tin điện tử của chính quyền; không ít cơ quan/địa phương còn mở chuyên mục “lãnh đạo phỏng vấn trực tiếp người dân",... Những cách làm này đã trở thành cầu nối giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền và những người thực thi công vụ, giúp người dân có điều kiện trình bày những ý tưởng, chính kiến, quan điểm của mình với công vụ viên và lãnh đạo các cấp; phản ánh những vấn đề bất cập, tồn tại trong quá trình giao dịch. Có thể nói đây cũng là cách để người dân “tham chính, nghị chính”, thực hiện quyền làm chủ của mình.

Thứ ba, từng bước tối ưu hóa cơ cấu tổ chức của chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước. Trong những năm gần đây, cơ cấu xã hội Trung Quốc chuyển biến với một gia tốc lớn. Đó là những chuyể’n biến rõ nét về kinh tế, xã hội, kết cấu xã hội ngày càng đa dạng hóa. Đời sống kinh tế ngày càng thị trường hóa; đời sống chính trị ngày càng dân chủ hóa, pháp trị hóa; ý thức công dân ngày càng thể’ hiện rõ nét,...Vấn đề ở chỗ, mô thức vận hành của chính phủ ngày càng tỏ ra “lạc hậu” hơn so với tốc độ chuyển biến của xã hội, có thể cản trở sự tiến bộ của xã hội, sự phát triể’n của kinh tế. Do đó, chính phủ phải điều chỉnh kết cấu, chuyể’n biến về chức năng, chuyển đổi mô hình vận hành của mình. Thực hiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc đã xác định và định vị chức năng của chính phủ trong giai đoạn mới là: điều tiết kinh tế, giám sát thị trường, quản lý xã hội và phục vụ công. Đối với chức năng phục vụ công, gồm có “phục vụ công cộng” và “sản phẩm công cộng” mà nhiệm vụ cụ thể là xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và đô thị, giải quyết việc làm cho cư dân, bảo đảm xã hội và các sự nghiệp công khác. Từ việc coi trọng chức năng kinh tế trước đó, mô hình Chính phủ phục vụ đã nhấn mạnh và chuyể’n biến chức năng của chính phủ vào lĩnh vực quản lý xã hội, dịch vụ công và giải quyết các vấn đề xã hội mới nảy sinh. Do đó, ngoài chức năng điều tiết nền kinh tế, giám sát vận hành của thị trường thì chức năng của chính phủ hướng vào các dịch vụ công, đến quản lý và định hướng xã hội, giải quyết bài toán dân sinh, làm cho nhân dân “thấy được” và “thụ hưởng được” thành quả của sự phát triển.

2.3.2. Một số trở ngại

Như trên đã đề cập, mô hình Chính phủ phục vụ của Trung Quốc là sự kết hợp từ lý luận và thực tiễn, từ nhận thức và hành động của nhà lãnh đạo đến yêu cầu từ thực tiễn cuộc sống. Vận hành của nó đã mang lại nhiều thành công nhất định nhưng cũng không ít trở ngại, tồn tại cần được nhìn nhận, điều chỉnh. Theo giới nghiên cứu Trung Quốc, những vấn đề tồn tại mang tính phổ biến khi vận hành mô hình trên phạm vi toàn quốc tựu trung ở các phương diện:

Thứ nhất, ý thức phục vụ của nhiều công vụ viên còn hạn chế, nhiều nơi còn biểu hiện đối phó, “mờ nhạt”; hiện tượng “chủ nghĩa quan liêu mới” còn diễn ra. Chính phủ “truyền thống” thuộc loại “toàn năng” và “vô hạn”, chính phủ khống chế toàn bộ các nguồn lực xã hội, người dân chỉ tuân theo chính phủ, không có dư địa cho bất cứ một sự lựa chọn nào. Đây chính là rào cản lớn khi thực hiện mô hình Chính phủ phục vụ của Trung Quốc (Lý Hồng Thái, Lý Nghiêm Xướng, 2007). Cùng với sự phát triể’n của yếu tố vật chất, tinh thần thì đời sống chính trị và ý thức dân chủ của người dân cũng được nâng lên. Thế nhưng, nhiều công vụ viên khi phục vụ nhân dân, doanh nghiệp vẫn còn rập khuôn cách làm cũ, thậm chí còn có biểu hiện trì trệ, quan liêu, hách dịch làm cho chất lượng phục vụ không được cải thiện. Nhận thức về chức năng phục vụ của chính phủ trong bộ máy chưa được chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Lãnh đạo của nhiều địa phương/thành phố, cũng vì thế mà đầu tư tài chính cho việc chuyển đổi mô hình không được xem trọng; phân phối các sản phẩm công thiếu sự công bằng, mô thức phục vụ bị xơ cứng, chất lượng phục vụ không cao; hiện tượng loạn thu, lạm thu, tận thu trong giao dịch công còn diễn ra nghiêm trọng.

Thứ hai, sức ỳ tâm lý và tư tưởng “quan bản vị” trở thành rào cản lớn khi thực hiện mô hình Chính phủ phục vụ. Một trong những “di sản” của thời kỳ phong kiến để lại chính là tư tưởng “quan bản vị” và nó đã trở thành “thâm căn cố đế” trong suy nghĩ của nhiều công vụ viên hiện nay. Mặc dù tôn chỉ của Chính phủ phục vụ là “dân vi bản”, “dân bản vị” nhưng thực tế tại Trung Quốc cho thấy, không ít cán bộ miệng thì nói “công bộc” của nhân dân như tư tưởng và hành vi lại đóng vai một “chủ tể của bá tánh”, làm “quan phụ mẫu” của nhân dân. Một số công vụ viên cho rằng chức vị, đẳng cấp chính là quyền lực và lợi lộc, do đó hiện tượng mua quan bán tước vẫn còn diễn ra (Trần Hồng Thái, Lý Nghiêm Xướng, 2007). Mô hình Chính phủ phục vụ xem “phục vụ” là thiên chức, là trách nhiệm, là “chuẩn tắc cơ bản” của cán bộ, công chức, viên chức nhưng trên thực tế sức ỳ tâm lý (khách quan và chủ quan) chính là vấn đề lớn làm cản trở quá trình vận hành mô hình này.

Thứ ba, thể chế và hệ thống pháp luật liên quan chưa được hoàn thiện. Mặc dù đã có cố gắng nhằm từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách, luật pháp liên quan để đẩy mạnh việc áp dụng mô hình Chính phủ phục vụ nhưng cho đến thời điểm hiện tại, từ những phát sinh trong thực tiễn chỉ đạo thực hiện ở nhiều địa phương cho thấy, luật pháp và chế tài tương ứng chưa theo kịp với đòi hỏi thực tiễn. Từ cơ chế tuyể’n dụng, đề bạt, cất nhắc, đánh giá công vụ viên đến việc kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ; từ nhận thức của từng công vụ viên đến tư tưởng “quan bản vị” của một số lãnh đạo5; từ việc “trên có chính sách, dưới có đối sách” đến vấn đề cố ý làm sai các quy định, các quy trình của mô hình chính phủ phục vụ ở một số địa phương,. đều cần có một đánh giá đúng mực và hoàn thiện một số chính sách, chế tài để điều chỉnh hành vi.

3. Một số gợi ý đối với Việt Nam trong xây dựng mô hình Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ

3.1. Gợi ý về mặt quyết tâm chính trị khi tiến hành xây dựng Chính phủ kiến tạo

Xây dựng một Chính phủ kiến tạo, hành động, vì nhân dân phục vụ không phải là ý tưởng hoàn toàn mới nhưng đó là yêu cầu mới trong tình hình mới. Khi chúng ta tiến hành hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu rộng như hiện nay thì việc định vị lại chức năng của chính phủ và các bộ phận trong bộ máy hành chính là việc làm cần thiết, vừa phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo đảm xã hội, an sinh xã hội, khởi nghiệp,... Hơn nữa, một nền hành chính công “kiến tạo” phải xem sự hài lòng của “khách hàng” (người dân, doanh nghiệp) là tiêu chuẩ’n đánh giá, phải xem nhu cầu của “khách hàng" là động lực thay đổi, phải lấy niền tin của “khánh hàng” làm tôn chỉ, mục đích. Tuy vậy, sự “chuyển đổi” mô hình cần nhiều yếu tố nhưng cần nhất là sự quyết tâm chính trị của người đứng đầu chính phủ và toàn hệ thống. Bởi “sức ỳ” chính là lực cản lớn khi thực hiện mô hình Chính phủ kiến tạo. Sức ỳ ở đây biểu hiện đầu tiên bởi bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính6 bởi ngại thay đổi, ngại đổi mới. Như đã phân tích, khi vận hành Chính phủ phục vụ Trung Quốc cũng vướng phải sức ỳ này. Nguyên nhân của nó có thể là: thói quen “quan bản vị”, ngại thay đổi (sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của mình và tổ chức mình quản lý), chế tài chưa nghiêm,... nhưng chủ yếu cũng là do người đứng đầu tổ chức thiếu sự quyết tâm chính trị. Bất cứ sự thay đổi nào, dù nhỏ, cũng cần có sự thích ứng và hơn thế nữa, luôn mang trong mình những rủi ro nhất định. Thay đổi mô hình và vận hành bộ máy hành chính hướng đến phục vụ, hành động, kiến tạo không là ngoại lệ. Nói cách khác, với một quyết tâm chính trị đủ mạnh, tạo sự đồng thuận trong bộ máy đủ lớn, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ vững chắc,... thì chính phủ kiến tạo của chúng ta nhất định sẽ thành công.

3.2. Gợi ý về xây dựng và vận hành cơ chế, chính sách

Khi nghiên cứu, xây dựng, vận hành mô hình Chính phủ phục vụ, các nhà lãnh đạo và quy hoạch chính sách của Trung Quốc cũng đã tiến hành nghiên cứu hết sức tỉ mỉ, khoa học.

Trong đó có việc nghiên cứu công tác cải cách hành chính ở một số quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước Anh, Mỹ, Nhật và triết lý, lý luận về cải cách hành chính của họ. Chẳng hạn, khi nghiên cứu mô hình cải cách hành chính ở Anh về Hệ thống thông tin quản lý bộ trưởng (Management Information Systems for Ministers - MISM) và Chiến dịch cạnh tranh về chất lượng (Competing for Quality - CQ) đã giúp Trung Quốc “Tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc”7, theo đó rút ra bài học: (1) Phương án cải cách hành chính cần có hệ thống, lộ trình và không nóng vội; (2) Phương án cải cách hành chính phải bắt đầu từ nội bộ của nền hành chính, sau đó tiến hành cải cách và lan tỏa ra bên ngoài và cuối cùng là nhận thức chung, đồng bộ từ bên trong đến bên ngoài, từ trên xuống dưới, từ cán bộ đến người dân; (3) Đánh giá hiệu quả quản lý của bộ máy phải được đưa vào nội hàm của cải cách hành chính, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo.

Khi nghiên cứu mô hình cải cách chính phủ của Mỹ gắn với chương trình “Rereinventing government”8 và khẩu hiệu “chi tiêu ít, làm việc nhiều” đã gợi mở cho Trung Quốc bài học về sáng tạo chính sách: (1) Phải kết hợp sức mạnh của chính phủ với sức mạnh của thị trường trong cung cấp sản phẩ’m và dịch vụ công; (2) Trình độ, tính chất của phúc lợi xã hội phải phù hợp với trình độ, tính chất của nền kinh tế quốc dân và mức sống dân cư.

Khi nghiên cứu chương trình “Tứ hóa” trong cải cách hành chính của Nhật Bản là “thị trường hóa” (tái cơ cấu chức năng chính phủ theo hướng thị trường hóa), “xã hội hóa” (điều tiết quan hệ giữa doanh nghiệp và chính phủ), tự do hóa (điều tiết quan hệ giữa thị trường và chính phủ) và “phân cấp hóa” (điều tiết quan hệ giữa trung ương và địa phương), chính phủ Trung Quốc đã rút ra bài học: (1) Cải cách hành chính không thể là bài toán có ngay lời giải và nhìn thấy kết quả trong một thời gian ngắn mà đòi hỏi một quá trình bền bỉ, lâu dài, chiến lược; (2) Cải cách hành chính cần chú ý đến trình độ dân trí, cần tạo sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân; (3) Cải cách hành chính cần gắn liền với xây dựng các thể chế, chính sách, chế tài; chế tài của pháp luật đảm bảo cho việc vận hành bộ máy hành chính đi đúng hướng và hiệu quả, củng cố thành quả của tiến trình cải cách hành chính.

Như vậy, khi nghiên cứu và xây dựng mô hình Chính phủ phục vụ, Trung Quốc đã thận trọng tìm hiểu các mô hình đã có ở một số quốc gia để “chắc lọc” vào điều kiện của mình. Việt Nam và Trung Quốc có điể’m tương đồng nhất định về văn hóa, thể’ chế và một số phương diện khác. Do đó, xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, vì nhân dân phục vụ, đầu tiên cần phải có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, các chế tài nghiêm khắc để điều chỉnh hành vi; cần phát huy yếu tố thị trường kết hợp với xã hội hóa để phát huy các nguồn lực; cần phải gắn với tình hình và điều kiện hiện có như nguồn lực tài chính, trình độ dân trí, năng lực cán bộ, sự đồng thuận của nhân dân, sự quyết tâm của người đứng đầu,...; xây dựng Chính phủ kiến tạo cần phải có lộ trình về thời gian, nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) và cần phải xem là mục tiêu chiến lược, tránh nóng vội nhưng cũng tránh tâm lý chủ quan, trì trệ hay “trên nóng dưới lạnh”, “trên bảo dưới không nghe”.

3.3. Gợi ý về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ trong bộ máy nhà nước

Một trong những rào cản tạo nên sức ỳ lớn nhất khi vận hành mô thức Chính phủ phục vụ của Trung Quốc chính là đội ngũ công vụ viên. Như đã phân tích ở trên, tư tưởng “quan bản vị”, “quan phụ mẫu” đã phá vỡ nguyên tắc “phục vụ” của mô hình Chính phủ phục vụ. Nói cách khác, chính con người mà cụ thể là đội ngũ cán bộ trong mộ máy hành chính sẽ quyết định đến vấn đề thành bại, hiệu quả của mô hình Chính phủ phục vụ ở Trung Quốc. Điều này rất có ý nghĩa tham khảo cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và vận hành mô hình Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ. Muốn có được sự “kiến tạo” thì đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải chuyển đổi suy nghĩ, hành động. Không thể “ngồi đủ tám tiếng” càng không thể “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về” theo “mô thức con lắc”. Họ phải vận động, tư duy, thay đổi, sáng tạo; muốn “phục vụ” thì cần phải nhận thức đúng về vị trí, vai trò của mình trong bộ máy hành chính. Cần phải thấy được “vai trò công bộc” của mình; cần phải lấy sự hài lòng của nhân dân, với tư cách là khách hành, làm thước đo hiệu quả. Khi vận hành Chính phủ phục vụ, Trung Quốc đã nhận thấy nhân tố “công vụ viên” tác động đến hiệu quả, hiệu suất và thành bại của mô hình này (Tiêu Trần Quân, 2007). Đây là gợi ý có giá trị khi chúng ta vận hành Chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân. Theo đó, việc đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, thái độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính cần phải được xác định như là một nhân tố cốt lõi, quyết định đến thành bại của bộ máy9.

3.4. Gợi ý trong giải quyết các vấn đề và mối quan hệ then chốt trong xây dựng Chính phủ kiến tạo

Khi xây dựng và vận hành mô hình Chính phủ phục vụ, Trung Quốc đã tiến hành cải cách, đổi mới kinh tế gắn với đổi mới chính trị; đổi mới bên trong (đối nội) và đổi mới về đối ngoại; điều chỉnh chức năng của chính phủ theo hướng tinh ngọn, hướng về phục vụ nhân dân; đồng thời giải quyết hàng loạt các mối quan hệ tồn tại và phát sinh. Trong đó, việc nắm bắt và giải quyết các mối quan hệ được cho là hết sức quan trọng, nhằm củng cố vai trò của chính phủ, vừa phát huy các nguồn lực và chủ thể khác khi tham gia vào hệ thống dịch vụ công.

Thứ nhất, điều tiết và giải quyết quan hệ giữa chính phủ và người dân. Về bản chất, quyền lực của chính phủ do nhân dân trao cho, nhưng trên thực tế, với tư cách là chủ thể quản lý các nguồn lực xã hội, chính phủ có xu hướng “vượt qua quyền lực ban đầu”. Công dân với tư cách là một cá nhân (hoặc là thành viên của một nhóm) thường không đối trọng quyền lực với chính phủ và dễ dẫn đến “người có quyền lực nhưng không hưởng được nghĩa vụ” nếu chính phủ không có cơ chế để họ giám sát, thực hiện quyền làm chủ của mình. Chúng ta đều biết, dân chủ chính là một trong những đặc trưng của thể chế xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Do đó, khi vận hành mô hình Chính phủ kiến tạo, điều cốt lõi là đảm bảo mục tiêu dân chủ, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Nếu không, cho dù có phát họa nên một bức tranh toàn mỹ thì mô hình Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ cũng sẽ không hướng đến nhu cầu và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Thứ hai, giải quyết mối quan hệ giữa chính phủ và thị trường. Một trong những xung đột vai trò đó là vai trò của chính phủ và vai trò của thị trường trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong kiến tạo và vận hành mô hình Chính phủ phục vụ Trung Quốc xác định phát huy yếu tố thị trường và chủ trương xã hội hóa cung cấp dịch vụ công làm động lực thúc đẩy hiệu quả, năng lực hành chính công; xác định chính phủ có vai trò “bổ khuyết các khuyết tật của thị trường” chứ không phải làm thay thị trường. Vấn đề là ở chỗ, giải quyết mối quan hệ này là việc làm không đơn giản (đối với chính phủ). Nếu bao biện, làm thay, nghĩ thay thị trường thì mất vai trò của thị trường nhưng nếu “thả lỏng” cho thị trường (nhất là dịch vụ công) thì mất vai trò của chính phủ, thậm chí mất đi tính công bằng trong hưởng thụ các dịch vụ công của nhân dân.

Thứ ba, điều tiết mối quan hệ giữa chính phủ và xã hội. Trong quản lý xã hội nói chung, trong lĩnh vực công cộng nói riêng, vai trò của chính phủ, thị trường, các tổ chức xã hội đều được phát huy. Thế nhưng, do lịch sử để lại, tư tưởng “quan nhà nước” vẫn còn “lưu giữ” trong tâm thức của nhiều cán bộ, công chức, viên chức chúng ta; quyền lực chính phủ chi phối tất cả các hoạt động xã hội còn tồn tại. Thực tế Trung Quốc cho thấy, quyền lực của chính phủ càng lũng đoạn, chức năng của chính phủ càng bao trùm thì yếu tố phục vụ xã hội càng ít được đảm bảo. Ngược lại, chức năng tự quản, yếu tố dân chủ cơ sở ít được phát huy, xã hội mà cụ thể là các tổ chức xã hội ít có cơ hội tham gia vào quá trình quản lý, giám sát, phản biện. Nói cách khác, khi vận hành Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ thì vấn đề giải quyết mối quan hệ (quyền, nghĩa vụ) của chính phủ và xã hội cần phải đặt ra và có cơ chế để phối hợp, phát huy sức mạnh của xã hội.

Thứ tư, quan hệ giữa cải cách bên trong bộ máy với vấn đề mở cửa, hội nhập quốc tế. Mở cửa, hội nhập quốc tế không còn là vấn đề lựa chọn hay không mà là xu thế tất yếu của một “thế giới phẳng”. Tuy nhiên, mở cửa và cải cách bộ máy là biến số có liên quan nhất định: làm sao vừa phát huy được nguồn lực trong nước, vừa tận dụng được các nguồn lực nước ngoài; vừa vận dụng các mô hình, thành tựu phát triển của quốc tế, vừa đảm bảo tính độc lập, tự chủ thậm chí quốc phòng, an ninh nội địa; vừa áp dụng các thành tựu khoa học của thế giới, vừa phát huy nguồn lực khoa học trong nước,. chính là bài toán cần lời giải khi xây dựng và vận hành Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ của chúng ta. Khi giải quyết mối quan hệ này cần chú ý: một mặt, chúng ta cần mạnh dạn mở cửa, hội nhập và phát huy tính tích cực của hội nhập quốc tế, tăng cường sức cạnh tranh trên trường quốc tế, nhưng mặt khác, chúng ta cũng không xao nhãng vấn đề an toàn của nền kinh tế, nền hành chính, quốc phòng và an ninh, cần “nhìn thấy” được những rủi ro và tác động tiêu cực khi hội nhập. Nói cách khác, mục đích của cải cách, mở cửa (kể cả cải cách hành chính) là thúc đẩy sự phát triển, hướng đến lợi ích của toàn xã hội và người dân. Học tập nước ngoài là tốt nhưng cần phải “tự lực cánh sinh”, độc lập tự chủ. Đó không chỉ là bài học lịch sử mà là bài học cho hiện tại và tương lai, nhất là trong quá trình đổi mới, phát triển.

Thứ năm, giải quyết hài hòa quan hệ giữa trung ương và địa phương. Cụ thể là quyền lực và vai trò của trung ương với quyền lực, vai trò của địa phương. Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy, nơi nào có sự đồng thuận của nhân dân, có sự thống nhất từ trên xuống thì vấn đề thực hành mô hình chính phủ phục vụ tiến hành thuận lợi và đạt được nhiều thành công. Ngược lại, nơi nào biểu hiện “trên có chính sách, dưới có đối sách” thì chẳng những không thực hiện được mà còn gây nên sự nhiễu loạn, mất đoàn kết, nhân dân mất niềm tin vào hệ thống chính quyền. Xây dựng và vận hành mô thức hành chính mới, một Chính phủ kiến tạo không thể không nói đến vai trò “kiến tạo” của các địa phương. Khi tập trung quyền lực quá lớn gây nên tính “ỷ lại”, “chờ chỉ đạo”; nhưng khi phân quyền đủ mạnh thì nguy cơ “làm trái”, “vận dụng” chính sách một cách tùy tiện. Chính lẽ đó, mô hình Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ cần xác định rõ vai trò trách nhiệm của các cấp, người đứng đầu. Có như thế mới giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa trung ương và địa phương, giữa cấp trên cơ sở với cấp cơ sở, giữa cán bộ và người dân.

3.5. Gợi ý trong xây dựng bộ tiêu chí đánh giá một Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ

Một chương trình, dự án, đề án, mô hình dù hoàn thiện đến đâu nhưng thiếu cơ chế thẩm tra, đánh giá, lượng giá thì khó có thể thực hiện được (hoặc nếu thực hiện được thì cũng khó phân loại, thẩm định tính hiệu quả). Đối với mô hình Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ cần phải xác lập bộ tiêu chí đánh giá tính hiệu quả của nó đến từng chi tiết có thể “cân, đong, đo, đếm” được10 như là một hệ thống quản lý chất lượng phục vụ và sáng tạo của chính phủ. Trong đó, khách thể đánh giá chính là người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội khác và cần phải được10 tiến hành thường xuyên (ít nhất là hằng năm) để’ thẩ’m định chất lượng, phong cách phục vụ. Đây cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm của chính phủ11 bởi “phục vụ là nhiệm vụ”. Khi chúng ta xây dựng và vận hành mô hình Chính phủ kiến tạo mà không tính đến (hoặc thiếu) hệ thống đánh giá chất lượng sẽ dễ dẫn đến tâm lý cào bằng, ỷ lại, làm cầm chừng, thậm chí mất đi tính tích cực. Do đó, thiết yếu phải hình thành bộ tiêu chí cụ thể’ có tính định lượng để’ “đo, đếm” hiệu quả của mô hình khi vận hành vào thực tiễn ở từng cấp/ngành/ địa phương; tính tích cực, tính sáng tạo của từng cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Khi đó, nhiệm vụ kiến tạo và phục vụ sẽ không còn là khẩu hiệu mà chính là phương tiện để đạt được sự hài lòng của người dân, để nâng cao hiệu quả của nền hành chính.

4. Kết luận

Sau hơn 40 năm đất nước thống nhất và hơn 30 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả trên tất cả lĩnh vực, trong đó có cải cách hành chính. Gần đây, với sự quyết tâm của người đứng đầu Chính phủ, công cuộc cải cách hành chính đã đạt được những thành công to lớn, gắn với mục tiêu “xây dựng một chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính, vì nhân dân phục vụ”. Tuy nhiên, từ ý tưởng đến hành động là cả một quá trình lâu dài bởi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ khách quan đến chủ quan, từ quyết tâm chính trị của người đứng đầu đến cả hệ thống, từ cán bộ đến người dân.

Với những gì chúng ta đã làm được trong thời gian qua, với tinh thần khoa học và sự cầu thị tin chắc mô hình Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ sẽ được vận hành hiệu quả vào cuộc sống. Từ kinh nghiệm quốc tế cho thấy, đổi mới mô hình, chuyể’n đổi chức năng của chính phủ cho phù hợp với tình hình mới nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của xã hội là đòi hỏi tất yếu. Tuy nhiên, kinh nghiệm vận hành mô hình Chính phủ phục vụ của Trung Quốc cũng chỉ ra cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị. Trong đó, thể chế và con người là quan trọng; quyết tâm chính trị là cần thiết; áp dụng khoa học, công nghệ là xu hướng; chuyển đổi tư duy và phương thức phục vụ cho đội ngũ cán bộ là then chốt; xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá chất lượng là công cụ; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành là nhiệm vụ thường xuyên.

Với quyết tâm của người đứng đầu Chính phủ, với sự đồng thuận của toàn hệ thống chính trị nói chung, của Chính phủ nói riêng, với sự ủng hộ của giới khoa học và người dân, với nền tảng chính trị vững chắc như hiện nay,. chắc chắn mô hình Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ sẽ được vận hành hiệu quả, tạo động lực mới cho nền hành chính, góp phần thúc đẩ’y phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

 

___________________________

Chú thích:

* Học viện Chính trị khu vực III

1. Mô hình chính phủ kiến tạo được một số nước châu Á xây dựng và vận hành từ rất sớm: Chính phủ của Thủ tướng Ikeda Hayato của Nhật Bản (1960 - 1964); Chính phủ của Park Chung-hee của Hàn Quốc (1961 - 1979); Chính phủ Trung Quốc thời Đặng Tiểu Bình tiến hành cải cách kinh tế (1978 - 1987).

2. Trước khi có chủ trương kiến tạo Chính phủ phục vụ của Trung ương, một số địa phương của Trung Quốc đã xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình cải cách hành chính theo “hơi thở” của một nền hành chính phục vụ. Trong đó, từ năm 2001, Thượng Hải là thành phố tiên phong về xây dựng và thực hiện mô hình chính phủ phục vụ; Sau đó, tháng 2 năm 2002, thành phố Thành Đô tổ chức thí điểm thực hiện mô hình Chính phủ phục vụ; Cuối năm 2002, chính quyền Nam Kinh đề xuất đưa ra mục tiên “chuyến biến chức năng của chính phủ, xây dựng nền hành chính phủ vụ; Ngày 19 tháng 6 năm 2003, thành phố Trùng Khánh đã ban hành nghị quyết “Công tác xây dựng mô hình chính quyền phục vụ”, và “Trọng điểm về mô hình chính phủ phục vụ năm 2003 ”; Năm 2004, thành phố Bắc Kinh tiến hành xây dựng hệ thống chính quyền vì nhân dân phục vụ; Năm 2004, Thạch Gia Trang ra khẩu hiệu: “nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền, một chính phủ trách nhiệm, liêm chính và phục vụ”,..

3. Tức là “đầu vào” (tuyển dụng), “quá trình” (quá trình công tác) và “đầu ra” (cơ chế đào thải).

4. Thành phố Thượng Hải thành công với mô hình “một cửa”; thành phố Nam Kinh với “Sáu chiến lược lớn để phát triển” (thị trường hóa, tiêu chuẩn hóa, quốc tế hóa, quy phạm hóa, điện tử hóa và pháp trị hóa; thành phố Thành Đô với chương trình “Quy hóa hóa công tác phục vụ”; Thâm Quyến với chủ trương “Chính phủ không có vách ngăn”,...

5. Thực tế cho thấy, còn nhiều địa phương thì đối tượng phục vụ không phải là nhân dân và doanh nghiệp mà chính là “cấp trên", là “lãnh đạo"

6. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều lần Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến hiện tượng “trên bảo dưới không nghe”, hay “trên nóng dưới lạnh”,...

7. Hòn đá trên núi khác có thể giúp mình luyện thành ngọc, nghĩa là cái đáng để mình học tập.

8. Tạm dịch: “Đổi mới chính phủ", “trùng tu chính phủ", “tái cơ cấu chính phủ". Chương trình này gồm các nhiệm vụ: Thị trường hóa trong định vị chức năng của chính phủ; thị trường hóa đầu ra dịch vụ công.

9. Song với với việc vận hành Chính phủ phục vụ, Trung Quốc chú trọng đến đào tạo, bồi dưỡng đạo đức công vụ cho đội ngũ công vụ viên. Trong đó, có chương trình bồi dưỡng “nhân cách hành chính” (là sự thống nhất giữa nhân cách cá nhân và nhân cách nhóm; giữa cái tôi và cái chúng ta; giữa cái riêng và cái chung. Là sự thống nhất giữa “cái tôi chân thực, cái tôi hiện thực và cái tôi lý tưởng).

10. Tương tự hệ thống quản lý chất lượng ISO trong các doanh nghiệp. Cách thức lượng giá và thẩm định gồm các tiêu chí, thang đo, chỉ số như việc đánh giá Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI).

11. Tháng 1 năm 2005, Trung Quốc cũng đã ban hành bộ Tiêu chuẩn đánh giá thành tích vượt trội trong bộ máy hành chính và được áp dụng rộng rãi.

 

Tài liệu tham khảo:

Mã Bảo Thành. (2012). Mười năm xây dựng chính phủ phục vụ của Trung Quốc: Thành tựu và triển vọng. Tạp chí Học viện Hành chính Quốc gia, 05.

Phạm Đi. (2018), Chính sách và thực thi chính sách trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam - nghiên cứu chính sách bồi thường, giải tỏa, tái định cư ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trung Quốc: Đại học Thượng Hải.

Phạm Đi. (2019). Sự biến đổi trong đời sống xã hội Trung Quốc. NXB Lý luận chính trị, Hà Nội.

Tiêu Trần Quân. (2007). Khái luận về chính phủ phục vụ. Đại Học Mậu dịch kinh tế đối ngoại. Trung Quốc.

Trần Hồng Thái và Lý Nghiêm Xướng. (2007). Bốn mô thức Chính phủ phục vụ Trung Quốc.

Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (60) - 2019

 

Các tin đã đưa ngày: