Phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm ngắn ở Việt Nam trong bối cảnh mới

Phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm ngắn ở Việt Nam trong bối cảnh mới

19/10/2021

Phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm ngắn ở Việt Nam trong bối cảnh mới *

Nguyễn An Hà

Viện Nghiên cứu Châu Âu

Tóm tắt: Chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm ngắn được hiểu là việc giảm tối đa các tác nhân trung gian để mang lại ích cho cả người tiêu dùng, người sản xuất và xã hội trên các khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội. Cho đến nay chuỗi cung ứng ngắn đã rất phổ biến ở các nước phát triển nhưng vẫn còn là khái niêm mới mẻ và chưa được quan tâm nhiều ở Việt Nam. Bài báo này giới thiệu về chuỗi cung ứng ngắn, tập trung vào phân tích bối cảnh mới và những tác động của nó tới hệ thống cung ứng nông sản thực phẩm nói chung và hiện trạng phát triển của chuỗi cung ứng nói riêng. Qua đó bài viết đề xuất một số giải pháp khuyến nghị nhằm phát triển chuỗi cung ứng ngắn tới năm 2030.

Từ khóa: Bối cảnh mới, FTA, cung ứng nông sản thực phẩm, chuỗi cung ứng ngắn, an toàn thực phẩm, phát triển bền vững.

1. Chuỗi cung ứng ngắn trong hệ thống cung ứng nông sản thực phẩm địa phương

Cho đến nay, chuỗi cung ứng ngắn thực phẩm (Short Food Supply Chains SFSC) chưa được đề cập ở Việt Nam, nhưng đã khá phổ biến ở các nước phát triển và Liên minh châu Âu (EU) từ những năm đầu thế kỷ XXI. Khái niệm SFSC được Marsden đưa ra năm 2000, sau đó được Renting bổ sung hoàn thiện năm 2003[1]. Chuỗi cung ứng ngắn thực phẩm là thuật ngữ mô tả một phương thức cung ứng nông sản thực phẩm gồm nhiều hoạt động bao gồm quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ thực phẩm như chợ nông trang (Farmer’ market), cửa hàng trang trại (farm shops), cửa hàng hợp tác xã nông dân (collective farmers' shops), nông nghiệp hỗ trợ cộng đồng (community - supported agriculture). Theo Quy định số 1305/2013 của EU “chuỗi cung ứng ngắn thực phẩm là chuỗi cung ứng có số lượng tác nhân kinh tế tối thiểu, cam kết hợp tác, phát triển kinh tế địa phương và có mối quan hê gần gũi về xã hội và địa lý giữa người sản xuất và người tiêu dùng”[2].

Như vậy, khái niêm “ngắn” mô tả sự tương tác giữa người sản xuất và người tiêu dùng, chỉ ra bản chất cũng như sự khác biệt giữa SFSC với các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị truyền thống. Theo lý thuyết hiện có ba loại hình SFSC chính, đó là: i) Bán hàng trực tiếp bởi các cá nhân (Direct sale by individuals): Đây là hình thức đơn giản nhất của chuỗi cung ứng ngắn liên quan đến các giao dịch trực tiếp giữa những người nông dân và người tiêu dùng. Với mô hình này, nông dân tự mở các cửa hàng để bán các sản phẩm trực tiếp của họ hoặc bán các sản phẩm của các trang trại khác; ii) Bán hàng trực tiếp qua các nhóm (Collective direct sale) : Các hộ nông dân, trang trại, hợp tác xã, hợp tác với nhau để bán trực tiếp các sản phẩm của mình, và iii) Đối tác người tiêu dung - nhà sản xuất (Consumer - Producer - partnership) được thực hiện thông qua các thỏa thuận ký kết bao tiêu sản phẩm giữa người tiêu dùng với người sản xuất (Galli và Brunori, 2013).

Các nghiên cứu đề xuất chính sách trong khuôn khổ FP7 và Chương trình nông nghiệp chung của EU đều cho thấy vai trò của SFSC trong phát triển nông nghiệp nông thôn ở Liên minh châu Âu. Chuỗi cung ứng thực phẩm ngắn (SFSCs) là sự thay thế cho chuỗi dài thực phẩm truyền thống đã và đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong mạng lưới cung ứng thực phẩm. Các lĩnh vực chính sách mà trong đó SFSCs có đóng góp như một công cụ hữu ích là: Phát triển nông nghiệp, nông thôn, chiến lược thực phẩm tích hợp, phát triển kinh doanh và doanh nhân, hệ sinh thái khởi nghiệp... SFSCs đóng vai trò như là động lực của sự thay đổi và là một phương thức tăng cường sự bền vững, công bằng và tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, kinh doanh, xã hội, chăm sóc sức khỏe và chính sách nông thôn (trên bốn lĩnh vực chính: Kinh tế; Xã hội; Môi trường; Sức khỏe và an sinh)[3].

Chuỗi cung ứng ngắn ngoài việc giảm chi phí, thông qua cắt giảm số lượng trung gian từ người sản xuất nông nghiệp đến khách hàng, tạo ra một môi trường bên ngoài tích cực và trên tất cả, thúc đẩy các khu vực địa phương phát triển sản phẩm nông sản của mình, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đối với những sản phẩm nông nghiệp sạch do chính địa phương của mình làm ra (Manfredi De Fazio (2016).

Các lợi ích mà SFSC mang lại cho phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn bao gồm:

Bền vững về kinh tế:

- Tạo ra doanh số thị trường cao với lợi nhuận biên cho các nông hộ, trang trại;

- Đưa lại quyền thỏa thuận lớn hơn cho người sản xuất;

- Tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn và các hiệu ứng đa tầng cho kinh tế địa phương (gia tăng dịch vụ, gắn kết thương mại với du lịch, phát triển du lịch sinh thái.).

Bền vững về xã hội:

- Tăng cường sự gắn kết xã hội, phát huy bản sắc văn hóa, hợp tác tạo ra các giá trị cộng đồng, bản sắc địa phương;

- Lòng tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm địa phương gắn kết giữa đô thị và nông thôn, các vùng miền;

Bền vững về môi trường:

- Việc mở rộng những kinh nghiệm tốt trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ, chăn nuôi sạch góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường;

- Khoảng cách ngắn giữa người sản xuất và người tiêu dùng góp phần giảm thiểu logistic cũng như phát thải khí nhà kính;

- Hạn chế đóng gói, bao bì các sản phẩm[4].

Như vậy chủ thể chính của chuỗi cung ứng ngắn chính là các nông dân, nông hộ, trang trại, hợp tác xã, vừa sản xuất vừa tổ chức cung ứng nông sản thực phẩm trong thị trường địa phương, và sự gắn kết với người tiêu dùng được xem là điểm cốt lõi đảm bảo thành công của chuỗi này. Với tỷ lệ nông hộ sản xuất nông nghiệp chiếm tới 55% lao động hiện nay và tới năm 2030 tỷ lệ này vẫn rất cao khoảng 35 - 40% cho thấy tiềm năng to lớn của phát triển SFSC ở Việt Nam[5].

Cuối năm 2020 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành nông nghiệp phải biến nguy thành cơ, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), cùng khẩu hiệu: “Trước khi chúng ta đặt một hạt giống xuống thì phải hỏi tiêu thụ ở đâu, ở thị trường nào chứ không thể sản xuất một sản phẩm mà thị trường không cần”. Để phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực trong mọi tình huống cần phải thúc đẩy gắn kết cả 3 không gian kinh tế: Kinh tế trong nước với thị trường gần 100 triệu dân, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế số, và đặc biệt là chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp[6]. Để một số đông các nông hộ có thể tham gia vào các không gian kinh tế này, và chuyển đổi từ sản xuất sang làm kinh tế nông nghiệp thì chuỗi ngắn là một mô hình đầy tiềm năng.

Tóm lại, phát triển của chuỗi cung ứng nông sản ngắn được xem như là một động lực làm thay đổi khu vực nông thôn, cải thiện thu nhập cho một số đông các nông hộ và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường hoàn toàn phù hợp với chiến lược tăng trưởng bao trùm của Việt Nam trong giai đoạn tới năm 2030.

2. Bối cảnh mới và những tác động tới hệ thống cung ứng nông sản thực phẩm Việt Nam

Bối cảnh mới tập trung cho giai đoạn từ năm 2015 đến nay, là giai đoạn Việt Nam tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới tăng trưởng bao trùm, phát triển nhanh và bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Đây cũng là giai đoạn "Hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng, nhất là hội nhập kinh tế. Việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do đã có và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cùng với việc hình thành Cộng đồng ASEAN trong năm 2015 mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức”[7].

Như vậy, bối cảnh mới bao gồm quốc tế và trong nước với một số đặc trưng nổi bật sau:

Thứ nhất, đây là giai đoạn mà Việt Nam tăng tốc quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực, thể hiện qua việc tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN cũng như triển khai hàng loạt các hiệp định tự do hóa thương mại như CPTPP, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (VN - EAEU), Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu, EVFTA, RCEP, độ mở của nền kinh tế rất lớn, đến 200% GDP, tác động mạnh mẽ tới phát triển kinh tế nói chung và lĩnh vực nông nghiệp cũng như cung ứng thực phẩm địa phương.

Thứ hai, cùng với quá trình hội nhập sâu rộng, sản xuất cung ứng hàng nông sản và thực phẩm của Việt Nam chịu tác động của biến đổi khí hậu cũng như các xu thế của cách mạng công nghiệp 4.0 hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nhằm đảm bảo phát triển bền vững về cả kinh tế, xã hội và môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Thứ ba, từ đầu năm 2020 Đại dịch Covid-19 đang tác động ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế toàn cầu, làm thay đổi sâu sắc và đặt ra nhiều vấn đề với sản xuất và tiêu dùng nói chung trong đó có cung ứng nông sản và thực phẩm.

Tác động của hội nhập quốc tế tới hệ thống cung ứng thực phẩm trong nước:

Trong giai đoạn từ 2015 đến nay, trong hàng loạt các FTA mà Việt Nam triển khai, phải kể đến là EVFTA có hiệu lực từ 01/8/2020, tiếp đó là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP đang chờ phê chuẩn.

EVFTA là một Hiệp định tự do hóa thương mại thế hệ mới, toàn diện, chất lượng cao, được kí kết giữa một khu vực phát triển hàng đầu thế giới với một nước đang phát triển, với ưu tiên hàng đầu là thương mại gắn với phát triển bền vững và được ký kết cùng với Hiệp định bảo hộ đầu tư IPA. Việt Nam sẽ mở cửa tự do hóa thương mại và đầu tư với Liên minh châu Âu (EU) bao gồm 27 nền kinh tế thành viên, với quy mô thị trường 18.000 tỷ USD (chiếm 22% tổng GDP toàn cầu), dân số trên 500 triệu người. Các quốc gia EU đóng vai trò quan trọng trong lưu chuyển thương mại quốc tế, dẫn đầu thế giới cả xuất khẩu và nhập khẩu với thị phần chiếm khoảng 24,7% xuất khẩu và 21,2% nhập khẩu toàn cầu. Hiệp định gồm 17 Chương, 2 Nghị định thư và một số biên bản ghi nhớ kèm theo với các nội dung chính là: Thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS), các rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT), thương mại dịch vụ, đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước, mua sắm của chính phủ, sở hữu trí tuệ.

Về hàng rào thuế quan, EU xóa bỏ ngay thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Sau bảy năm EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Chiều ngược lại, Việt Nam xóa bỏ ngay 48,5% số dòng thuế, tương đương 64,5% kim ngạch xuất khẩu từ EU vào Việt Nam. Tiếp đó, sau 7 năm, 91,8% số dòng thuế tương đương 97,1% kim ngạch xuất khẩu từ EU vào Việt Nam được xóa bỏ thuế nhập khẩu[8]. Trong điều kiện Đại dịch Covid-19, chỉ trong tháng 8/2020 khi EVFTA có hiệu lực trị giá xuất khẩu các sản phẩm rau quả của Việt Nam sang thị trường EU đạt 14,7 triệu USD, tăng trên 25% so với tháng trước đó và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2019[9]. EVFTA kỳ vọng sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng thêm 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030 so với không có Hiệp định. Đồng thời, kim ngạch nhập khẩu từ EU cũng tăng nhưng với tốc độ thấp hơn xuất khẩu, 33,06% vào năm 2025 và 36,7% vào năm 2030[10].

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được đánh giá là khu vực thương mại tự do, có quy mô lớn nhất thế giới, và giúp cho hàng hóa và nông sản Việt Nam bước vào một thị trường rộng lớn gồm mười nước thành viên ASEAN và năm quốc gia mà ASEAN đã ký hiệp định thương mại tự do (Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và New Zealand) chiếm gần tới 30% dân số thế giới (2,2 tỷ người) và 30% tổng sản phẩm nội địa GDP toàn cầu (26 nghìn tỷ USD). Đây là các thị trường quan trọng của xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam trong những năm qua. Hiện tại, Trung Quốc đang là thị trường nông sản lớn thứ hai của Việt Nam, năm 2020, xuất khẩu nông sản sang thị trường này ước đạt 10,36 tỷ USD, chiếm 25,14% tổng giá trị xuất khẩu nông sản chính của Việt Nam. Cùng với đó, ASEAN là thị trường lớn thứ tư của nông sản Việt với tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2020 ước đạt 3,69 tỷ USD. Còn Nhật Bản là thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ năm của Việt Nam, chiếm gần 10% tổng kim ngạch. Năm 2020, xuất khẩu nông sản sang Nhật Bản ước đạt 3,42 tỷ USD. Hàn Quốc cũng là thị trường lớn thứ bảy, chiếm gần 7% tổng kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này. Năm 2020, xuất khẩu nông sản sang thị trường này ước đạt 2,34 tỷ USD. Với dự đoán thị trường các thành viên RCEP sẽ đạt tới hơn 100 nghìn tỷ USD trước năm 2050 nhờ vào việc hài hòa quy tắc xuất xứ nội khối RCEP, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam có thể tăng khả năng đáp ứng điều kiện để hưởng ưu đãi thuế quan, từ đó gia tăng xuất khẩu tại khu vực này, đặc biệt là ở các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand[11].

Hội nhập quốc tế và khu vực là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế nhanh, kim ngạch xuất khẩu nông sản trong giai đoạn 2015- 2020 tăng từ 30,14 tỷ lên 41,25 tỷ USD. Năm 2020 có chín nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ USD trong đó có năm mặt hàng đạt trên ba tỷ USD là sản phẩm gỗ, tôm, rau quả, hạt điều và gạo.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực tới thương mại toàn cầu thì xuất khẩu nông sản đạt khoảng 10,61 tỷ USD năm tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2019; Nhập khẩu đạt 7,74 tỷ USD, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm 2019[12] Về tỷ trọng, thị trường xuất khẩu khu vực châu Á chiếm 54,4% thị phần, châu Mỹ chiếm 32,2%, châu Âu là 11,8%, châu Đại Dương mới chỉ 1,8% và châu Phi là 1,5%[13].

Như vậy, tác động tích cực của các hiệp định tự do hóa thương mại như EVFTA, RCEP là sẽ tạo tiền đề tốt cho phát triển nhiều mặt hàng nông sản, thúc đẩy hơn nữa tăng trưởng kinh tế Việt Nam, và quan trọng hơn tạo cơ hội để cải thiện thu nhập của một số đông các hộ sản xuất ở nông thôn. Tiềm năng xuất nhập khẩu nông sản sẽ có tác động sâu sắc tới sản xuất và cung ứng nông sản nói chung trong đó có cung ứng thực phẩm từ các FTA. Tuy vậy, việc giảm hàng rào thuế quan tạo nhiều thuận lợi cho xuất khẩu nhưng cũng gây ra những áp lực cạnh tranh rất lớn với nông sản thực phẩm sản xuất ở trong nước cả về giá cả, mẫu mã, đặc biệt là chất lượng và an toàn thực phẩm.

Cạnh tranh về chất lượng nông sản thực phẩm là thách thức rất lớn đối với các chuỗi cung ứng không chỉ xuất khẩu mà ngay cả trong nước. Với EVFTA, kiểm soát an toàn thực phẩm và sức khỏe (Food safety and health control) được xem là ưu tiên hàng đầu của các cơ quan quản lý hàng nhập khẩu vào thị trường EU. Các sản phẩm bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng và quản lý an toàn thực phẩm Global GAP với các tiêu chuẩn về dư lượng kháng sinh (MRLs), thuốc trừ sâu, các quy định về giấy chứng nhận sản phẩm đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường (sản xuất thân thiện với môi trường và trách nhiệm xã hội). Ngoài ra các quy định về xuất xứ, chỉ dẫn địa lý hay nhãn mác thực phẩm đều rất nghiêm ngặt đảm bảo công khai minh bạch và truy xuất nguồn gốc, kiểm soát các hành động hỗ trợ, chống bán phá giá, tiêu chuẩn lao động... Tới đây, nhiều hàng hóa thực phẩm sẽ được nhập khẩu từ châu Âu về Việt Nam với các tiêu chuẩn Global GAP vượt trội sẽ tạo áp lực cạnh tranh lớn cho hệ thống cung ứng thực phẩm trong đó có chuỗi ngắn.

Với RCEP ngoài những áp lực về chất lượng, mẫu mã, TBT, SPS áp lực cạnh tranh còn cao hơn vì phần lớn đối tác trong RCEP có cơ cấu sản phẩm tương tự Việt Nam, đặc biệt là Trung Quốc và các nước ASEAN, có khoảng cách địa lý gần, năng lực cạnh tranh cao hơn.

Như vậy, nhìn từ góc độ hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, việc gia tăng sản xuất nông sản thực phẩm với chất lượng cao, số lượng lớn sẽ tạo cơ hội cho không chỉ các doanh nghiêp lớn mà còn cho các nông hộ, trang trại sản xuất vừa và nhỏ tham gia vào chuỗi này, vừa cải thiên thu nhập và đồng thời cũng làm cho họ phải phát triển sản xuất theo hướng hiên đại, đáp ứng các yêu cầu về TBT, SPS do vậy sẽ có tác động lan tỏa tới phát triển chuỗi cung ứng ngắn với nông sản thực phẩm có chất lượng ngày càng cao ở thị trường trong nước.

Mặt khác, các nông hộ cũng phải chịu áp lực cạnh tranh rất lớn với nông sản thực phẩm nhập khẩu cả về chất lượng, mẫu mã và giá cả, đòi hỏi phải có những thay đổi thích ứng với bối cảnh mới.

Tác động từ bối cảnh trong nước tới hệ thống cung ứng thực phẩm địa phương:

Về bối cảnh trong nước, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển với thu nhập trung bình, năm 2020 mức thu nhập vượt hơn 3.500 USD/đầu người, dân số 98 triệu người, là một thị trường đầy tiềm năng đối với nông sản thực phẩm nhập khẩu và trong nước. Dự kiến, đến năm 2030 dân số nước ta đạt gần 107 triệu người, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam sẽ đạt khoảng 10.000 USD, tăng tiêu thụ thịt, hoa quả, rau và thực phẩm chế biến sẵn.

Cùng với sự gia tăng về thu nhập, sự lo lắng về nông sản thực phẩm kém an toàn cũng tăng lên, khi có tới 83,8% người tiêu dùng (NTD) được khảo sát cho rằng hàng hoá hiên nay không đảm bảo về sinh an toàn thực phâm, 74,8% cho rằng hầu như hàng hóa rất khó để truy xuất nguồn gốc, 24,3% cho rằng sản phẩm nhanh hư hỏng. Đề cập đến các tiêu chí lựa chọn nơi mua thực phẩm, trong đó tươi ngon là yếu tố quan trọng hàng đầu với 85,6% khách hàng được khảo sát chọn lựa. Bên cạnh đó có thể thấy NTD ngày càng có quan tâm hơn đến nguồn gốc xuất xứ của hàng, đặc biêt là thực phẩm với 54,1% NTD lựa chọn. về đề xuất dưới góc độ người tiêu dùng để mong muốn có được thực phẩm an toàn để sử dụng, có 72,1% cho rằng nên định kỳ kiểm tra, thanh tra chất lượng thực phẩm từ các cơ quan chuyên ngành.

Trong xu thế đô thị hóa, hiện đại hóa, thu nhập ngày càng được cải thiên, thực phẩm nhập khẩu ngày càng tăng, mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại ngày càng trở thành kênh bán lẻ hàng hóa quan trọng. Tỷ trọng lưu chuyển hàng hóa bán lẻ qua kênh phân phối này đã tăng khá nhanh với tốc độ khoảng 25%/năm, cao hơn so với tốc độ tăng bình quân gần 21%/năm của lưu chuyển hàng hóa bán lẻ chung trên địa bàn cả nước. Có sự thay đổi tích cực khi thói quen mua hàng từ siêu thị và các cửa hàng tiên lợi đã tăng lên và có một phần khách hàng mua thực phẩm qua các trang bán hàng online (8,1%)[14]. Nhìn dưới phương thức trao đổi của SFSC xu thế này cũng tạo ra áp lực lớn cho nông dân và các hợp tác xã khi phải cạnh tranh với các chuỗi cung ứng từ nhập khẩu và từ các doanh nghiêp sản xuất chế biến lớn trong nước.

Từ tháng 3/2020 trở lại đây, Đại dịch Covid- 19 tác động nặng nề tới sản xuất và thương mại, làm đứt gẫy các chuỗi cung ứng, đang làm thay đổi sâu sắc chuỗi cung ứng thực phẩm địa phương, gây bất ổn cho cả người sản xuất và người tiêu dùng. Chẳng hạn do phong tỏa chống dịch, Hải Dương dư thừa khoảng 100.000 tấn rau củ quả, 20.000 tấn thịt 8.000 tấn cá. Còn Quảng Ninh do hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc cũng như lưu thông trong nước do dịch bênh dẫn tới nguy cơ tồn đọng nông sản thực phẩm rất lớn như thủy sản khoảng 21.600 tấn, 2764 tấn thịt bò, 7.310 tấn thịt lợn, gần 24.000 tấn rau, củ, 1.400 tấn quả và hơn nửa triệu con gà[15].

Việc đứt gẫy các chuỗi truyền thống do dịch bệnh Covid-19 cũng làm gia tăng xu hướng thương mại điện tử (TMĐT), năm 2020, GDP của Việt Nam dự kiến đạt 350 tỷ USD và nền kinh tế dựa trên sản xuất, thương mại, thương mại bán lẻ chiếm khoảng trên 50%.

Theo chỉ số TMĐT của Hiệp hội TMĐT Việt Nam, hiện cả nước có hơn 64 triệu người dùng internet, chiếm 66% dân số; 62 triệu người dùng mạng xã hội với số thuê bao di động đạt 143 triệu. là cơ sở quan trọng để phát triển mạnh thị trường TMĐT[16].

Tóm lại, bối cảnh mới sẽ tạo cơ hội cũng như những áp lực buộc Việt Nam phải dần hướng tới quốc tế hóa các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị nông sản thực phẩm để vừa đảm bảo cạnh tranh mở rộng xuất khẩu ở thị trường bên ngoài, đồng thời không bị lép vế ở ngay thị trường trong nước. Áp lực cạnh tranh về giá cả đã rất lớn nhưng áp lực về chất lượng, đặc biệt về ATTP còn lớn hơn khi mà cơ bản hàng hóa nông sản phải đáp ứng các tiêu chuẩn của GlobalGAP khi xuất khẩu và phải cạnh tranh với những sản phẩm nhập khẩu cùng tiêu chuẩn chất lượng như vậy, ở thị trường trong nước.

Cùng với hội nhập quốc tế khu vực sâu rộng trong những năm vừa qua, Việt Nam đang hướng tới tăng trưởng bao trùm, kinh tế xanh trong điều kiện hội nhập mở cửa với những biến động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, áp lực của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, già hóa, chuyển dịch cơ cấu dân số, mức thu nhập được cải thiện làm thay đổi cơ cấu chi tiêu cho thực phẩm.

Một số xu hướng tích cực cần khẳng định ngoài nhu cầu xuất khẩu, nhu cầu của thị trường trong nước ngày càng gia tăng, sản xuất xuất khẩu gia tăng tạo ra hiệu ứng lan tỏa đối với hệ thống cung ứng nông sản thực phẩm trong nước, với xu thế phát triển nhanh nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, áp dụng kinh tế số vào logistic và các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng địa phương.

Dịch bệnh làm đứt gẫy các liên kết chuỗi nhưng cũng làm gia tăng xu thế ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, gia tăng thương mại điện tử, tạo ra sự gắn kết “online” giữa người sản xuất và tiêu dùng.

3. Thực trạng hệ thống cung ứng nông sản thực phẩm địa phương ở Việt Nam

Như trình bày ở phần trên, triển vọng của hệ thống cung ứng nông sản thực phẩm nói chung cũng như SFSC phụ thuộc rất nhiều vào việc cải thiện năng lực cạnh tranh cũng như nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Về năng lực cạnh tranh của chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm trong nước:

Việc đánh giá sơ bộ về năng lực cạnh tranh của chuỗi cung ứng nói chung trong đó có chuỗi cung ứng ngắn nông sản thực phẩm địa phương so với quốc tế và khu vực sẽ dựa trên chỉ số cạnh tranh, chi phí logistic cũng như mức độ cơ giới hóa, năng lực đổi mới về công nghệ hay việc áp dụng các xu thế mới của CMCN 4.0 như số hóa nền kinh tế.

Chỉ số cạnh tranh của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua được cải thiện nhanh hơn các nước ASEAN nhưng do xuất phát điểm thấp nên nếu so sánh trong RCEP thì các đối thủ tiềm tàng đối với thị trường nông sản thực phẩm trong nước đều có chỉ số cạnh tranh vượt trội như Trung Quốc đứng thứ 18; Malaysia thứ 23; Thái Lan thứ 32; Indonesia thứ 36 còn Việt Nam ở thứ 55 (năm 2017)[17]. Về năng suất lao động, năm 2019 Việt Nam chỉ bằng 19,5% Malaisia, 37,9% Thái Lan, 45,6% Indonesia và 56,9% Philippines, một khoảng cách khá xa để có thể bắt kịp trong thời gian ngắn[18].

Chi phí logistics quá cao, mức độ cơ giới hóa quá thấp làm giảm năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam không chỉ trên thị trường thế giới mà cả ở thị trường trong nước.

Hạ tầng giao thông ở Việt Nam chắp vá, lạc hậu, chi phí logistics chiếm 12% giá thành sản phẩm ngành thủy sản, chiếm 23% giá thành đồ gỗ, chiếm 29% giá thành rau quả, chiếm 30% giá thành gạo. Chi phí logistics phục vụ phát triển nông nghiệp ở Việt Nam cao hơn Thái Lan 6%, Malaysia 12% và cao hơn Singapore 300%.

Mức độ cơ giới hóa trong nông nghiệp còn thấp, năng lực vận chuyển, lưu kho còn hạn chế nên tỷ lệ tổn thất nông sản trong khâu sản xuất, thu hoạch, bảo quản, đóng gói, vận chuyển còn cao. Tỷ lệ tổn thất trung bình trong nông nghiệp hiện từ 25 - 30%, trong đó thủy hải sản 35%, rau quả và trái cây có thể lên đến 45%.

Về năng lực đổi mới, mặc dù xác định khoa học và công nghệ là động lực quan trọng để phát triển nhanh và bền vững trong đó có nông nghiệp và nông thôn nhưng ở nước ta đầu tư cho KHCN còn quá thấp. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam đầu tư cho nghiên cứu và phát triển ngành nông nghiệp tương đương 0,2% GDP, trong khi đó như một nước trong CPTPP là Brazil mức đầu tư là 1,8% GDP và ở một đối thủ lớn đang tạo áp lực cạnh tranh rất mạnh trong nông sản là Trung Quốc cũng đạt 0,5% GDP[19].

Về quản lý chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP): Áp lực cạnh tranh rất lớn từ bối cảnh mới, thực trạng cho thấy có một khoảng cách rất lớn giữa Việt Nam và các nước tham gia các FTA quốc tế và khu vực.

Để đáp ứng những yêu cầu hội nhập và phù hợp với xu thế phát triển, ngay sau khi gia nhập WTO, từ năm 2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau quả tươi an toàn, chè búp tươi an toàn và chăn nuôi lợn an toàn, gia cầm an toàn, bò sữa an toàn, ong an toàn tại Việt Nam[20]. VietGAP tập hợp các tiêu chí đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm hướng dẫn người sản xuất áp dụng nhằm đảm bảo: Kỹ thuật sản xuất, ATTP, truy suất nguồn gốc thực phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe.

Tuy nhiên sau hơn mười năm triển khai, kết quả đạt được không khả quan, tỷ lệ nông sản sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng bền vững còn thấp. Năm 2017, tổng diện tích được cấp chứng nhận VietGAP đạt 21.096 ha, chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Ví dụ, diện tích rau được chứng nhận VietGAP chỉ chiếm có 0,41% tổng diện tích trồng rau và quả là 1,43%. VietGAP cũng chủ yếu được áp dụng trong canh tác cây ăn quả và rau các loại, trong đó, cây ăn quả chứng nhận VietGAP là 66,5%, rau là 17%, chè 8,1%, lúa 8,0% và cà phê là 0,5%.

Tiếp đó, để giải quyết các thách thức về ATTP trong chuỗi cung ứng, từ năm 2013 Bộ NN&PTNT đã ban hành chính sách xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, tuy nhiên việc thực hiện tương đối chậm, chỉ đến giai đoạn 2016- 2019 số chuỗi nông sản của cả nước mới tăng lên, nhưng cũng còn rất khiêm tốn. Năm 2016, trên toàn quốc có 283 chuỗi cung ứng nông sản được xây dựng, đến năm 2019 con số này tăng lên thành 1.484. Hơn nữa, tỷ lệ chuỗi được xác nhận/chuỗi được xây dựng chỉ đạt 43,6%, chứng tỏ hiệu quả của các chuỗi còn thấp. Tính đến cuối năm 2019, cả nước đã triển khai xây dựng và phát triển được 1.484 mô hình chuỗi NSTP an toàn với 2.374 sản phẩm và 3.267 địa điểm bán hàng được kiểm soát theo chuỗi nông sản ATTP, còn rất xa so với mục tiêu đặt ra [21].

Chợ truyền thống, trong đó có chợ đầu mối, vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống cung ứng nông sản và thực phẩm của các địa phương và là đầu ra quan trọng của các nông hộ. Lưu lượng hàng hóa qua chợ truyền thống bình quân chiếm từ 35 - 40% trên cả nước và tại địa bàn nông thôn chiếm khoảng 50% - 70%. Trong tông số chợ cả nước, chợ nông thôn chiếm gần 75%, chợ thành thị chiếm 25%. Đa phần các chợ thiên về chức năng kinh doanh bán lẻ, số lượng chợ đầu mối, chợ tông hợp quy mô lớn có chức năng bán buôn, thu gom, phát luồng hàng hóa không nhiêu. về số lượng chợ đầu mối, tính đến thời điểm tháng 03/2019, cả nước mới có 41 chợ đầu mối, chiếm một tỷ lê không đáng kể (0,48%) trong tổng số chợ trên cả nước[22]. Mặc dù có sự đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn mới, cũng như cải thiên hê thống các chợ nhưng về phân hạng 8539 chợ trong quy hoạch, chủ yếu vẫn là chợ hạng III là 7.295 (chiếm 86%), chợ hạng I có tỷ lê rất thấp, là 234 (chiếm 2,8%), còn chợ hạng II là 888 (chiếm 10,6%). Còn rất nhiêu chợ tạm, chợ cóc, chợ tự phát, rất khó trong việc kiểm soát ATTP.

Ngoài ra, còn hàng loạt các hạn chế từ phía chính sách hỗ trợ cũng như kiểm soát ATTP của nhà nước như:

Thứ nhất, có quá nhiều văn bản pháp luật liên quan đến ATTP (khoảng 400 văn bản do Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành, khoảng 1.000 văn bản do chính quyền địa phương ban hành), dẫn đến sự chồng chéo và thiếu trọng tâm rõ ràng, và cơ quan chịu trách nhiêm cụ thể[23]. Việc phân công dàn trải và thiếu tập trung gây khó khăn cho việc đầu tư khoa học công nghệ và chuyên môn hóa về quản lý ATTP. Việc đánh giá nguy cơ chưa có sự hợp tác với các đơn vị, các nhà khoa học, các viện, trường, các chuyên gia về ATTP, công nghệ, dịch tễ.

Thứ hai, lực lượng cán bộ chuyên trách quản lý chất lượng còn mỏng, ở nhiều đơn vị đang là nhiêm vụ kiêm nhiệm, đặc biệt phổ biến là cán bộ làm công tác ATTP ở Chi cục Thú y, Chi cục Bảo về thực vật. Chưa có hệ thống tiêu chuân chức danh làm căn cứ tuyển dụng, đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực quản lý ATTP. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiêp vụ về ATTP hiện nay chưa bài bản, chưa tập trung. Chưa có hệ thống đào tạo chuyên ngành về quản lý ATTP.

Thứ ba, chiến lược đầu tư cho quản lý ATTP ở các địa phương chưa đồng bộ, liên quan đến nhận thức về ATTP. Đầu tư cho công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của xã hội và công khai, minh bạch thông tin về ATTP còn thiếu và yếu. Chưa thực hiện được phương thức truy suất nguồn gốc phù hợp với hộ nông dân nhỏ, do vậy hệ thống giám sát ATTP đang được xây dựng chưa thể phát huy được hiêu quả. Việc truyền thông về tiếp cận quản lý ATTP và về hệ thống giám sát chưa được thực hiện nên hạn chế khả năng tham gia giám sát thông qua minh bạch thông tin của các tác nhân xã hội chưa được tốt.

Thứ tư, Chứng nhận VietGAP triển khai khá chậm và thực tế không khả thi đối với các hộ nông dân sản xuất nhỏ, chi phí chứng nhận cao, tuy nhiên giá bán lại không tăng so với hàng hóa không chứng nhận, và do quản lý lỏng lẻo nên chất lượng chưa thực sự đáp ứng các tiêu chí chứng nhận. Còn thiếu văn bản hướng dẫn giám sát, nghiên cứu phân tích rủi ro trên toàn chuỗi để xác định điểm kiểm soát tới hạn và phương thức kiểm soát phù hợp phù hợp với tình hình sản xuất và kinh tế xã hội của các địa phương.

Cùng với những tác nhân trên, còn hàng loạt rào cản kiểm soát chất lượng đảm bảo ATTP đến từ chính các nông hộ khiến cho việc xây dựng lòng tin, sự gắn kết giữa người sản xuất và NTD, yếu tố quyết định thành công của chuỗi ngắn nói riêng và chuỗi cung ứng nói chung, đang khá nan giải.

Có thể chỉ ra một số hạn chế sau:

Một là, tham gia vào chuỗi cung ứng ngắn nông sản thực phẩm tại Việt Nam chủ yếu là nông dân sản xuất nhỏ, diên tích đất manh mún với bình quân một hộ chỉ 0.46 ha (năm 2016)[24], nguồn nhân lực lao động nông nghiêp được đào tạo quá thấp, mang tính giản đơn và truyền thống, rất khó áp dụng cơ giới hóa hay công nghệ cao trong sản xuất.

Hai là, dưới góc độ kinh doanh, nông dân thiếu kiến thức, thiếu thông tin, thiếu tầm nhìn, thiếu tự tin, thiếu vốn, thiếu công nghê, thiếu thị trường, làm theo thói quen, có tâm lý ngại tuân thủ theo quy định, tiêu chuân; Ngại áp dụng phương pháp mới; Ngại công khai, chia sẻ thông tin, báo cáo thực tế sản xuất của hộ mình. Do vậy, nông dân thường không tự nguyện, chủ động áp dụng các tiêu chuân ATTP, VietGAP hay mã vùng trồng mà trông chờ vào hỗ trợ của các chương trình, dự án, doanh nghiêp, các đại lý trong chuỗi cung ứng.

Ba là, việc sử dụng đầu vào của người nông dân chưa bên vững. Với 180 kg/ha, mức độ sử dụng phân bón tại Việt Nam cao hơn 30% - 200% so với các nước Đông Nam Á khác. Khoảng 1/2 đến 2/3 lượng phân bón đã bị lãng phí, không được cây trồng hấp thụ. Thêm vào đó, còn tồn tại việc sử dụng thuốc trừ sâu vượt mức cho phép, giai đoạn 2011 - 2016, có 16,54% số hộ nông dân sử dụng thuốc bảo về thực vật vượt mức cho phép[25]. Một số nguyên liệu đầu vào, vật tư nông nghiêp chất lượng còn chưa đảm bảo và sử dụng chưa hiêu quả, hiện tượng nông dân mua phải một số loại phân bón, thuốc trừ sâu chưa đảm bảo chất lượng và không rõ nguồn gốc còn tồn tại.

4. Một số kiến nghị nhằm phát triển chuỗi cung ứng ngắn nông sản thực phẩm giai đoạn tới 2030

Mặc dù có nhiều tiềm năng, nhưng cũng như các chuỗi cung ứng truyền thống, việc nâng cao năng lực cạnh tranh cả về giá cả và chất lượng mẫu mã chủng loại của hàng hóa nông sản cả trong xuất khẩu cũng như thị trường trong nước, đáp ứng được các nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người tiêu dùng, cũng như các đòi hỏi phát triển bền vững về tự nhiên, môi trường, xã hội, ứng phó với biến đôi khí hậu sẽ là những thách thức chính. Thách thức này càng gay gắt hơn với chuỗi cung ứng ngắn thực phẩm trong hệ thống cung ứng thực phẩm địa phương, khi mà tác nhân chính lại là các nông hộ, năng lực tài chính, năng lực sản xuất nhỏ, trình độ thấp, lạc hậu, khả năng tiếp cận cũng như áp dụng khoa học công nghệ hay những kỹ thuật hỗ trợ về sản xuất về thông tin thị trường, quảng bá sản phẩm đều rất hạn chế. Ngoài năng suất lao động thấp, chi phí logistic cùng hạ tầng cho chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm lạc hậu, thì vấn đê về an toàn thực phẩm (ATTP) của nông nghiêp Việt Nam rất đáng lo ngại, tác động nặng nề tới năng lực cạnh tranh của các chuỗi, trong đó có SFSC khi mở cửa hội nhập.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, chuyển mạnh nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng dựa trên tăng năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sự cạnh tranh của nền kinh tế”[26]. Với mục tiêu đó, việc tiếp tục phát triển nông nghiêp, kinh tế nông thôn, phát triển nông thôn mới, nâng cao hiệu quả của các chuỗi cung ứng, trong đó ưu tiên cho chuỗi cung ứng ngắn là nhiệm vụ quan trọng.

Muốn gia tăng xu thế tích cực này, cần phải có một lộ trình dài và phát huy mạnh mẽ vai trò “kiến tạo” của nhà nước, với một số gợi mở như sau:

Một là, trước những cơ hội và thách thức mới, Việt Nam cần tăng tốc tái cơ cấu sản xuất nông nghiêp, đổi mới mô hình tăng trưởng, đổi mới phương thức tiêu thụ nông sản, trong hệ thống cung ứng nông sản thực phẩm cần chú trọng cả phát triển sản xuất, tăng cường tính cạnh tranh và tạo giá trị gia tăng trong các chuỗi cung ứng, đặt chuỗi cung ứng ngắn song hành với sự phát triển chung của các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, kết hợp phát triển nông nghiệp với nông thôn trong xu thế công nghiệp hóa hiện đại hóa;

Hai là, đổi mới tư duy, coi hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực không chỉ là cơ hội của sản xuất xuất khẩu, mà là sự gắn kết thị trường thực sự, tất yếu, kết nối các chuỗi giá trị chuỗi cung ứng toàn cầu với trong nước, coi phục vụ nhu cầu xuất khẩu và nhu cầu trong nước đều quan trọng như nhau, trên cơ sở đó, áp dụng các quy chuẩn của xuất khẩu vào sản xuất và tiêu dùng trong nước; Các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với nông nghiệp và nông thôn cũng phải điều chỉnh theo hướng minh bạch, phù hợp với các cam kết của WTO cũng như trong các FTA về cạnh tranh, về TBT, SPS, về sở hữu trí tuệ, về môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, các tiêu chuẩn về lao động...

Ba là, việc gắn kết các chương trình mục tiêu quốc gia phải đặt phát triển kinh tế nông hộ, kinh tế trang trại lên mức ưu tiên cao nhất, từ OCOP tới phát triển hợp tác xã cũng như chương trình nông thôn mới, tạo điều kiện để các nông hộ hướng tới liên kết hợp tác sản xuất, tham gia vào các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng cho cả xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, trong đó có chuỗi cung ứng ngắn. Đẩy mạnh chứng nhận VietGAP, chỉ dẫn địa lý, thương hiệu tập thể, nhãn mác ATTP, thân thiện môi trường, gắn kết với người tiêu dùng trong nước trên cơ sở lòng tin, sự minh bạch về quy trình sản xuất, về chất lượng nông sản thực phẩm;

Bốn là, việc hỗ trợ của nhà nước cũng theo hướng giảm dần hỗ trợ trực tiếp, gia tăng hỗ trợ về đào tạo nhân lực, hỗ trợ về phát triển hạ tầng logistic, về xây dựng các chợ đầu mối, chợ OCOP, hỗ trợ về chuyển đổi kinh tế số, ứng dụng công nghệ thông tin trong khảo sát thị trường, quảng bá, kết nối thị trường, thúc đẩy thương mại điện tử phục vụ cho chuỗi cung ứng ngắn;

Năm là, đẩy mạnh kinh tế số, phát triển TMĐT, trên quan điểm nền kinh tế chia sẻ, tạo điều kiện để cả nông hộ và người tiêu dùng dễ dàng bán mua các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam bằng phương thức trực tuyến. Kinh tế số vừa giúp cho các nông hộ, hợp tác xã nắm bắt được thông tin của thị trường, quảng bá thương hiệu, kết nối khách hàng, đồng thời, tạo điều kiện để người tiêu dùng yên tâm hơn khi mua sản phẩm qua mạng, bởi các loại sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu đã được các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, và có thể truy suất nguồn gốc, gia tăng mối liên kết giữa người sản xuất và người tiêu dùng, một yếu tố quan trọng của chuỗi cung ứng ngắn;

Sáu là, tạo thuận lợi về tín dụng để các nông hộ, các hợp tác xã có thể chuyển đổi sang nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao, gia tăng khả năng cạnh tranh cả về giá cả và chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm trong các chuỗi cung ứng, áp dụng mô hình bảo hiểm nông nghiệp vào các sản phẩm nhằm giảm bớt rủi ro của thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu tới sản xuất của các nông hộ;

Bảy là, các cơ quan khuyến nông hỗ trợ cho các hợp tác xã, các nông hộ việc cung ứng các vật tư đầu vào như phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chất lượng, tạo điều kiện gia tăng sự gắn kết giữa nhà nông, nhà khoa học và người tiêu dùng, tạo ra các loại giống phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, có chất lượng với giá thành hợp lý, giảm bớt các rủi ro trong sản xuất của người nông dân;

Tám là, gắn kết chuỗi cung ứng ngắn với các hoạt động du lịch, lễ hội, hội chợ... gia tăng sự kết nối giữa người tiêu dùng và nông hộ, trang trại thông qua du lịch, hiểu biết truyền thống văn hóa của mỗi vùng miền, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, dịch vụ liên quan tới chuỗi cung ứng ngắn.

 

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ công thương (2020): Vụ Chính sách đa biên, Đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA tới Việt Nam, tải ngày 5/5/2020, https://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/% C4%91anh-gia-tac-%C4%91ong-cua-hiep-%C4%91inh-evfta-toi-viet-nam- 18518-22.html

2. Bộ Công thương: Bao-cao-logistics-viet-nam-2019 nâng cao giá trị nông sản.

3. Bộ NN&PTNT (2019): Kỷ yếu Hội thảo phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, Nam Định 2019.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, 2021.

5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, 2016.

6. F.Galli, G. Brunori (eds.) (2013): Short Food Supply Chains as drivers of sustainable development. Evidence Document. Document developed in the framework of the FP7 project FOODLINKS tải ngày 20 tháng 5 năm 2016.

7. Fostering the Sustainablity of SFSC: Báo cáo ký yếu Hội thảo Quốc tế: Mô hình chuỗi cung ứng ngăn và chính sách chuôi cung ứng ngăn ở một sô nước Liên minh châu Âu: Hàm ý chính sách cho Việt Nam trong bôi cảnh mới, VASS, Hà Nội 5/2021.

8. http://www.baochinhphu.vn/Thi-truong/Nong-nghiep-truoc-COVID19-Yeu-cau-cua-Thu- tuong-ve-3 -khong-gi an-kinh-te/422280.vgp

9. http://www.consosukien.vn/nang-luc-canh-tranh-cua-viet-nam-so-voi-cac-nuoc-trong-khu-vuc.htm

10. http://www.consosukien.vn/xuat-khau-nong-san-ghi-nhan-nhieu-tin-hieu-tich-cuc-tu-evfta.htm

11. https://www.baodantoc.vn/san-thuong-mai-dien-tu-huong-di-giup-nong-san-viet-nang-tam- gia-tri-1607850944939.htm

12. https://www.baodautu.vn/bat-chap-covid-19-kim-ngach-xuat-khau-nganh-nong-nghiep-dat- tren-412-ty-usd-d135439.html

13. https://www.baodautu.vn/nang-suat-lao-dong-cua-viet-nam-dung-o-dau-so-voi-cac-nuoc- asean-6-d131091.html

14. https://www.mard.gov.vn/Pages/phat-trien-nong-nghiep-huu-co-giai-doan-nam-2020-2030.aspx

15. https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tin-binh-luan/- /asset_publisher/DLIYi5AJyFzY/content/hiep-dinh-doi-tac-kinh-te-toan-dien-khu-vuc-y- nghia-va-ky-vong

16. https://www.vneconomy.vn/nhieu-mat-hang-nong-san-xuat-khau-tang-manh-dat-1061-ty-usd- quy-1-2021.htm

17. Marsden, T., J. Banks, e G. Bristow (2000): “Food supply chain approaches: exploring their role in rural development’.

18. Nguyễn An Hà (2020): Báo cáo tổng quan ĐTCB: Thúc đẩy quan hệ Việt Nam Liên minh châu Âu trong bôi cảnh mới, Viện Nghiên cứu châu Âu 12/2020.

19. OECD (2015): Các chính sách nông nghiệp của Việt Nam 2015, Nxb. PECD, Paris http://www.dx.doi.org/10.1787/9789264235151

20. Renting H., Marsden T. , Banks J. (2003): “Understanding alternative food networks: exploring the role of shortfoodsupply chains in rural development. Environment andPlanning A 2003”.

21. The Worldbank: Báo cáo Phát triển Việt Nam 2016, International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, www.worldbank.org

 

 


[1] Marsden, T., J. Banks, e G. Bristow (2000): Food supply chain approaches: Exploring their role in rural development”.

Xem thêm: Renting H., Marsden T. , Banks J. (2003): Understanding alternative food networks: Exploring the role of short food supply chains in rural development. Environment and Planning A 2003”. http://www.citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi =10.1.1.470.7601&rep=rep 1 &type=pdf

[2] Fostering the Sustainablity of SFSC, Báo cáo ký yếu Hội thảo Quốc tế: Mô hình chuỗi cung ứng ngắn và chính sách chuỗi cung ứng ngắn ở một số nước Liên minh châu Âu: Hàm ý chính sách cho Việt Nam trong bối cảnh mới, VASS, Hà Nội 5/2021.

[3] F.Galli, G. Brunori (eds.) (2013): “Short Food Supply Chains as drivers of sustainable development SFSC". Evidence Document. Document developed in the framework of the FP7 project FOODLINKS (GA No. 265287). ISBN 978-88-90896-01-9

[4]   Fostering the Sustainablity of SFSC: Báo cáo ký yếu Hội thảo Quốc tế: Mô hình chuỗi cung ứng ngắn và chính sách chuỗi cung ứng ngắn ở một số nước Liên minh châu Âu: Hàm ý chính sách cho Việt Nam trong bối cảnh mới, VASS, Hà Nội 5/2021.

[5]  Báo cáo Phát triển Việt Nam 2016: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, www.worldbank.org

[6] http://www.baochinhphu.vn/Thi-truong/Nong-nghiep-truoc-COVID19-Yeu-cau-cua-Thu-tuong-ve-3-khong- gian-kinh-te/422280.vgp

[7] Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2016

[8] Báo cáo tổng quan DTCB: Thúc đẩy quan hệ Việt Nam = Liên minh châu Âu trong bối cảnh mới, Viện Nghiên cứu châu Âu 12/2020.

[9]http://www.consosukien.vn/xuat-khau-nong-san-ghi-nhan-nhieu-tin-hieu-tich-cuc-tu-evfta.htm

[10] Vụ chính sách đa biên, Bộ công thương (2020): Đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA tới Việt Nam, tải ngày:   5/5/2020, tại: https://www.moit.gov .vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi- tiet/%C4%91anh-gia-tac-%C4%91ong-cua-hiep- %C4%91 inh-evfta-toi-viet-nam-18518-22. html

[11]https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tin-binh- luan/-/asset_publisher/DLIYi5AJyFzY/content/hiep- dinh-doi-tac-kinh-te-toan-dien-khu-vuc-y-nghia-va-ky- vong

[12] https://wwww.baodautu.vn/bat-chap-covid- 19-kim- ngach-xuat-khau-nganh-nong-nghiep-dat-tren-412-ty- usd-d135439.html

[13]  https://www.vneconomy.vn/nhieu-mat-hang-nong- san-xuat-khau-tang-manh-dat-1061 -ty-usd-quy-1 - 2021.htm

[14] Bộ Công thương, Bao-cao-logistics-viet-nam-2019 nâng cao giá trị nông sản

[15] http://www.baochinhphu.vn/Thi-truong/Nong-nghiep-truoc-COVID19-Yeu-cau-cua-Thu-tuong-ve-3-khong- gian-kinh-te/422280.vgp

[16]  https://www.baodantoc.vn/san-thuong-mai-dien-tu- huong-di-giup-nong-san-viet-nang-tam-gia-tri- 1607850944939.htm

[17] http://www.consosukien.vn/nang-luc-canh-tranh-cua-viet-nam-so-voi-cac-nuoc-trong-khu-vuc.htm

[18] https://www.baodautu.vn/nang-suat-lao-dong-cua- viet-nam-dung-o-dau-so-voi-cac-nuoc-asean-6- d131091.html

[19] Bộ NN&PTNT, Kỷ yếu Hội thảo Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, Nam Định 7/2019.

[20] VietGAP là một tiêu chuẩn tự nguyện nhằm hướng dẫn người sản xuất nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên cơ sở kiểm soát các mối nguy, và được biên soạn dựa trên các tiêu chí của AseanGAP, GlobalGAP, Freshcare nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho rau quả tươi của Việt Nam tham gia thị trường khu vực Đông Nam Á và thế giới, hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp bền vững.

[21] https://www.mard.gov.vn/Pages/phat-trien-nong- nghiep-huu-co-giai-doan-nam-2020-2030. aspx

[22]  Bộ NN&PTNT, Kỷ yếu Hội thảo Phát triển kinh tế nông nghiêp, nông thôn, Nam Định 7/2019.

[23]  OECD (2015): Các chính sách nông nghiêp của Viêt Nam 2015, Nhà xuất bản PECD, Paris http://www.dx.doi.org/10.1787/9789264235151

[24]  Bộ NN&PTNT, Kỷ yếu Hội thảo phát triển kinh tế nông nghiêp, nông thôn, Nam Định 2019

[25] Báo cáo Phát triển Việt Nam 2016: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, www.worldbank.org

[26] Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, 2021.Thông tin tác giả:

PGS.TS. NGUYỄN AN HÀ Viện Nghiên cứu châu Âu

Email: anhad4@yahoo.com

* Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số: 01/2019/NCUD

 

Nguồn: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới, số 7(303) 2021

 

Các tin đã đưa ngày: