Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.3 sach duoc giai thuong
Giới thiệu

Trong gần 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã có nhiều đóng góp về mặt khoa học, được Đảng và Chính phủ đánh giá cao, góp phần quan trọng vào việc hoạch định các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ và góp phần vào việc phát triển nền văn hoá, khoa học nước nhà. Trong số hàng trăm công trình khoa học đã công bố, có những công trình xuất sắc, có đóng góp khoa học tiêu biểu, đã được Đảng và Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước. 

Trong 2 đợt trao giải vào năm 1996 và năm 2000, có 26 công trình, cụm công trình của cán bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam được trao giải thưởng, trong đó có 16 công trình, cụm công trình được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và 10 công trình, cụm công trình được tặng giải thưởng Nhà nước.

Danh sách những công trình và cụm công trình của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: