Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • 7.3 sach duoc giai thuong
Giới thiệu

Trong gần 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã có nhiều đóng góp về mặt khoa học, được Đảng và Chính phủ đánh giá cao, góp phần quan trọng vào việc hoạch định các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ và góp phần vào việc phát triển nền văn hoá, khoa học nước nhà. Trong số hàng trăm công trình khoa học đã công bố, có những công trình xuất sắc, có đóng góp khoa học tiêu biểu, đã được Đảng và Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước. 

Trong 2 đợt trao giải vào năm 1996 và năm 2000, có 26 công trình, cụm công trình của cán bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam được trao giải thưởng, trong đó có 16 công trình, cụm công trình được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và 10 công trình, cụm công trình được tặng giải thưởng Nhà nước.

Danh sách sách được Giải thưởng Hồ Chí Minh

 • Sách được Giải thưởng Hồ Chí Minh Năm 2010

  • 1. Cụm công trình: Nghiên cứu, phê bình văn học trung đại Việt Nam và ngữ văn Hán Nôm của GS. Lê Trí Viễn

  • 2. Cụm công trình: Sự nghiệp văn học, báo chí Hồ Chí Minh và một số vấn đề lý luận, thực tiễn văn hóa, văn nghệ Việt Nam của GS. Hà Minh Đức

  • 3. Cụm công trình: Văn hóa Việt Nam - truyền thống và hiện đại của Cố GS. Trần Quốc Vượng

  • 4. Một số vấn đề lý luận về xây dựng Đảng đối với một đảng cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Cố GS. Đặng Xuân Kỳ, PGS.TS. Nguyễn Thanh Tuấn, PGS.TS. Trần Minh Trưởng

 • Sách được Giải thưởng Hồ Chí Minh Năm 2005

  • 1. Chiến tranh Việt Nam và kinh tế Mỹ của Gs. Đào Văn Tập

 • Sách được Giải thưởng Hồ Chí Minh Năm 2000

  • 1. Công trình "Tìm hiểu kho sách Hán Nôm Việt Nam" - 2 tập của Trần Văn Giáp

  • 2. Công trình: "Góp phần nghiên cứu văn hoá Việt Nam" - 2 tập của GS. Nguyễn Văn Huyên

  • 3. Công trình: "Theo dấu các văn hoá cổ” của GS. Hà Văn Tấn

  • 4. Công trình: "Tìm cội nguồn của ngôn ngữ và ý thức" của GS. Trần Đức Thảo

  • 5. Cụm công trình Khảo cổ học Việt Nam: "Trống Đông Sơn ở Việt Nam”, “Hang Con Moong”, “Hùng Vương dựng nước" của GS.VS. Phạm Huy Thông

  • 6. Cụm công trình lịch sử văn hoá Việt Nam: của GS. Đào Duy Anh

  • 7. Cụm công trình lịch sử: "Lý Thường Kiệt", "La Sơn Phu Tử", "Lịch và lịch Việt Nam" của GS. Hoàng Xuân Hãn

 • Sách được Giải thưởng Hồ Chí Minh Năm 1996

  • 1. Các công trình "Văn học dân gian” - tập 1, 2 (1972, 1973), "Trên đường tìm hiểu văn hoá dân gian” (1989), "Văn hoá dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hoá Đông Nam" (1993), "Văn hoá dân gian Việt Nam và sự phát triển của xã hội Việt Nam" (1995) của GS.VS. Đinh Gia Khánh

  • 2. Các công trình "Tìm hiểu thần thoại Ấn Độ” (1964), "Người anh hùng làng Gióng" (1969), "Tìm hiểu tiến trình văn học dân gian Việt Nam” (1974) của Cao Huy Đỉnh

  • 3. Các công trình "Truyện cổ Việt Nam" (1995) và "Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam" (1972) của nhà nghiên cứu văn học của Vũ Ngọc Phan

  • 4. Các công trình về lịch sử Việt Nam: "Giai cấp công nhân Việt Nam" - 4 tập (1956-1957) và "Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám” - 3 tập của GS. Trần Văn Giàu

  • 5. Các công trình: "Anh hùng và nghệ sỹ" (1972), "Góp phần nghiên cứu cách mạng tư tưởng và văn hoá” (1987), "Người trí thức Việt Nam qua các chặng đường lịch sử” của GS. Vũ Khiêu

  • 6. Công trình "Nghiên cứu Văn học Việt Nam và Văn học Thế giới” (1945-1984) của GS. Đặng Thai Mai

  • 7. Công trình "Tư tưởng Phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu" của GS. Cao Xuân Huy

  • 8. Cụm công trình về lịch sử Trong đó bao gồm: "Vài nhận xét về thời kỳ cuối nhà Lê đến nhà Nguyễn Gia Long" (1954) và "Vấn đề dân tộc trong cách mạng vô sản" (1960) của GS.VS. Nguyễn Khánh Toàn

  • 9. Cụm công trình: Bàn về văn học viết "Thân phận con người", "Tiểu thuyết và thời gian", "Đối thoại văn học”, “Từ ký hiệu học đến thi pháp học” của GS.VS. Hồ Tôn Trinh

  • 10. Lịch sử 80 năm chống Pháp gồm 3 tập, Nxb Văn Sử Địa năm 1956 (tập 1), 1959 (tập 2), 1960 (tập 3) của GS.VS. Trần Huy Liệu