Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • 7.3 sach duoc giai thuong
Giới thiệu

Trong gần 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã có nhiều đóng góp về mặt khoa học, được Đảng và Chính phủ đánh giá cao, góp phần quan trọng vào việc hoạch định các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ và góp phần vào việc phát triển nền văn hoá, khoa học nước nhà. Trong số hàng trăm công trình khoa học đã công bố, có những công trình xuất sắc, có đóng góp khoa học tiêu biểu, đã được Đảng và Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước. 

Trong 2 đợt trao giải vào năm 1996 và năm 2000, có 26 công trình, cụm công trình của cán bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam được trao giải thưởng, trong đó có 16 công trình, cụm công trình được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và 10 công trình, cụm công trình được tặng giải thưởng Nhà nước.

Danh sách sách được Giải thưởng Nhà nước

 • Sách được Giải thưởng Nhà nước Năm 2010

  • 1. Công trình: Chính quyền thuộc địa ở Việt Nam trước Cách mạnh tháng Tám 1945 của PGS.TS. Dương Kinh Quốc

  • 2. Công trình: Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam - Những chứng tích lịch sử của GS. Văn Tạo, GS.TS. Furuta Motoo (đồng chủ biên)

  • 3. Cụm công trình: Nghiên cứu văn học dân gian người Việt của GS.TS. Kiều Thu Hoạch

  • 4. Cụm công trình: Tính dân tộc trong văn học và nghệ thuật của PGS.TS.Thành Duy (tức PGS.TS. Nguyễn Văn Truy)

  • 5. Cụm công trình: Vương triều Đinh và vương triều Hồ - những vấn đề lịch sử cần làm sáng tỏ của PGS.TS. Nguyễn Danh Phiệt

 • Sách được Giải thưởng Nhà nước Năm 2005

  • 1. Cụm công trình về Sử thi Tây Nguyên: của GS-TSKH Phan Đăng Nhật

  • 2. Cụm công trình: Những vấn đề ngữ nghĩa và từ điển học tiếng Việt của GS. Hoàng Phê

  • 3. Cụm công trình: Về văn học hiện đại Việt Nam của GS. Phong Lê

  • 4. Cụm công trình: Về văn học trung đại Việt Nam của PGS.TS. Trần Thị Băng Thanh

  • 5. Hai công trình nghiên cứu về phật giáo và thành hoàng: của PGS Nguyễn Duy Hinh

  • 6. Nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt (2 tập) của PGS. Nguyễn Kim Thản

  • 7. Từ điển Anh - Việt. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997 của GS. Lê Khả Kế

  • 8. Từ điển Tiếng Việt. NXB Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học, Hà Nội - Đà Nẵng 2000 của GS. Hoàng Phê (chủ biên), PGS. Bùi Khắc Việt, TS. Chu Bích Thu, PGS. Đào Thản, GS. Hoàng Tuệ, GS.TS. Hoàng Văn Hành, CN. Lê Kim Chi, CN. Nguyễn Minh Châu, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trâm, TS. Nguyễn Thanh Nga, TS. Nguyễn Thuý Khanh, GS.TS. Nguyễn Văn Khang, PGS.TS. Phạm Hùng Việt, CN. Trần Cẩm Vân, CN. Trần Nghĩa Phương, CN. Vũ Ngọc Bảo, PGS. Vương Lộc

 • Sách được Giải thưởng Nhà nước Năm 2000

  • 1. Công trình: “Người Thái ở Tây Bắc Việt Nam” của Cầm Trọng

  • 2. Công trình: “Quang Trung anh hùng dân tộc” (1988-1992) của Hoa Bằng

  • 3. Cụm công trình về Văn hoá Việt Nam của PGS. Phan Ngọc

  • 4. Cụm công trình về văn hoá Việt Nam: "Xã thôn Việt Nam", "Tìm hiểu tính cách dân tộc" của GS. Nguyễn Hồng Phong

  • 5. Cụm công trình về văn học Việt Nam hiện đại và lý luận văn học của GS. Hà Minh Đức

  • 6. Cụm công trình: “Cách mạng Tây Sơn”, “Nguyễn Huệ con người và sự nghiệp” của GS. Văn Tân

  • 7. Cụm công trình: “Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam”, “Chúng ta kế thừa di sản nào” của GS. Văn Tạo.

  • 8. Cụm công trình: “Nguyễn Trãi đánh giặc cứu nước”, “Việt Nam ba lần đánh Nguyên toàn thắng”, “Quang Trung - Nguyễn Huệ”, “Lược sử ngoại giao Việt Nam các đời trước” của Nguyễn Lương Bích

  • 9. Cụm công trình: “Quan hệ giữa các tộc người trong một quốc gia dân tộc”, “Những vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam” của GS. Đặng Nghiêm Vạn

  • 10. Cụm công trình: Ngôn ngữ với văn hoá và xã hội của GS. Hoàng Tuệ

  • 11. Tìm về cội nguồn (2 tập) của GS. Phan Huy Lê