Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • 7.1 sach hang nam

Thay đổi phương thức tiêu dùng của dân cư hướng tới tiêu dùng bền vững ở Việt Nam

17/03/2021


Tác giả :
 • TS. Lê Anh Vũ (Chủ biên)
 • TS. Nguyễn Thế Huệ
 • TS. Nguyễn Cao Đức
 • TS. Phạm Văn Hiếu
 • TS. Phạm Kim Thư
 • ThS. Phạm Tuyên
 • TS. Phạm Thị Minh Nguyệt
 • TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • ThS. Bùi Việt Cường
 • TS. Lê Thu Hiền
 • TS. Vũ Thị Dung
 • ThS. Vũ Thị Chanh

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 205

Phát triển bền vững là xu thế tất yếu của tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Để đảm bảo sự phát triển bền vững đòi hỏi phải phát triển bền vững ở tất cả các lĩnh vực mà tiêu dùng là một trong những lĩnh vực nòng cốt. Thúc đẩy tiêu dùng bền vững là quan trọng và cần thiết trong chiến lược phát triển bền vững chung của nhân loại.

Nhận thấy tầm quan trọng đặc biệt của “sản xuất và tiêu dùng bền vững” nói chung cũng như “tiêu dùng bền vững” nói riêng đối với phát triển kinh tế Việt Nam là phù hợp xu thế phát triển của thế giới trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Đảng và Nhà nước ta đã sớm chỉ ra định hướng chiến lược cho việc chuyển đổi phương thức tiêu dùng của dân cư hướng đến tiêu dùng bền vững. Các văn bản chính sách của Đảng, Nhà nước từ 2004 tới nay đã nêu rõ thúc đẩy tiêu dùng bền vững là việc làm quan trọng và cần thiết trên con đường phát triển bền vững. Trên thực tế, phương thức tiêu dùng ở Việt Nam thời gian qua đã có nhiều thay đổi. Có thể thấy hầu như những nhu cầu của người tiêu dùng về ăn, mặc, giao thông, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí đã phần nào được đáp ứng. Tuy nhiên, nhiều xu hướng tiêu cực trong tiêu dùng đang bộc lộ và làm ảnh hưởng trực tiếp đến các thế hệ kế tiếp. Trong bối cảnh phát triển mới, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thay đổi phương thức tiêu dùng theo hướng thân thiện với môi trường.

Với mục tiêu tìm ra những hạn chế và nguyên nhân đối với phương thức tiêu dùng thiếu bền vững ở Việt Nam thời gian qua thông qua tìm hiểu thực trạng thay đổi phương thức tiêu dùng, năm 2020, Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã xuất bản cuốn sách: “ Thay đổi phương thức tiêu dùng của dân cư hướng tới tiêu dùng bền vững ở Việt Nam” do TS. Lê Anh Vũ chủ biên. Qua đó, đề ra những quan điểm giải pháp thúc đẩy phương thức tiêu dùng của dân cư theo hướng bền vững.

Ngoài lời nói đầu và kết luận, danh mục các hình các bảng và tài liệu tham khảo, cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận và kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy phương thức tiêu dùng của dân cư theo hướng bền vững

Chương này đưa ra các khái niệm về tiêu dùng, tiêu dùng bền vững, phương thức tiêu dùng bền vững, các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu dùng bền vững. Đồng thời qua việc chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy tiêu dùng của dân cư hướng đến bền vững ở một số quốc gia như Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc để rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt nam.

Chương 2: Thực trạng phương thức tiêu dùng của dân cư Việt Nam theo hướng bền vững

Chương này phân tích xu hướng biến đổi cơ cấu tiêu dùng của dân cư theo nhóm thu nhập, theo hàng hóa và dịch vụ và theo vùng miền. Từ đó đánh giá thực trạng phương thức tiêu dùng của dân cư và đưa ra một số nguyên nhân chính dẫn đến phương thức tiêu dùng của dân cư thiếu bền vững: (1) Nhận thức của người tiêu dùng hiện nay còn hạn chế; (2) Cơ chế, chính sách của Nhà nước về tiêu dùng còn chưa được quan tâm thích đáng; (3) Năng lực quản lý thị trường sản phẩm hàng hóa chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; (4) Một bộ phận dân cư còn sống dưới ngưỡng nghèo, điều này cản trở những phương thức tiêu dùng có hiệu quả.

Chương 3: Quan điểm, giải pháp thúc đẩy phương thức tiêu dùng của dân cư theo hướng bền vững

Ở chương này, thông qua việc phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến phương thức tiêu dùng của dân cư, nhóm tác giả đã khẳng định cần có sự can thiệp từ các chính sách của nhà nước để điểu tiết và định hướng đối với hành vi tiêu dùng của người dân. Để thúc đẩy phương thức tiêu dùng dân cư theo hướng bền vững, cần triển khai thực hiện các giải pháp sau:(1) Đổi mới tư duy về phương thức tiêu dùng của dân cư theo hướng bền vững; (2) Hoàn thiện hệ thống chính sách thúc đẩy phương thức tiêu dùng của dân cư theo hướng bền vững; (3) Nâng cao nhận thức về tiêu dùng bền vững, phương thức tiêu dùng bền vững, thay đổi thói quen tiêu dùng, thực hiện lối sống tiêu dùng bền vững; (4) Gắn tiêu dùng với sản xuất bền vững, phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường; (5) Hoàn thiện các quy định về giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải; (6) Xây dựng môi trường văn hóa tiêu dùng tiết kiệm, chống lãng phí; (7) Xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, tiện lợi.

Cuốn sách là công trình nghiên cứu công phu, tâm huyết của nhiều học giả. Hy vọng những nội dung trên sẽ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của nhiều độc giả quan tâm tới tiêu dùng dân cư và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Hồng Nhung

 

 


NXB Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: