Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • 7.1 sach hang nam

Phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo tại chỗ trong các doanh nghiệp

15/01/2024


Tác giả :
 • TS. Nguyễn Ngọc Trung (Chủ biên)
 • ThS. Nguyễn Thị Huệ
 • TS. Trần Viết Hồi
 • TS. Nguyễn Văn Thành
 • TS. Nguyễn Thị Hoa Mai
 • ThS. La Ngọc Tuấn
 • CN. Đặng Thị Quỳnh Anh

Năm xuất bản: 2023

Số trang: 228

 

Đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ là một trong những chức năng quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực, vừa giúp ích cho người lao động trong việc nâng cao kiến thức và kỹ năng để có thể đảm nhiệm được những công việc trong điều kiện hoàn cảnh mới, đồng thời, nó còn giúp ích cho tổ chức đó phát triển và có khả năng cạnh tranh cao trong hiện tại và lâu dài. Vì vậy, khi tham gia chương trình đào tạo tại chỗ có nghĩa rằng cả hai bên tổ chức và người lao động cùng đạt được mục đích và hiệu quả và hai bên cùng chiến thắng. Nhu cầu này là yêu cầu khách quan buộc tổ chức phải cung cấp các chương trình đào tạo và là nhu cầu tự bản thân của một tổ chức.

Để hiểu rõ hơn về phát triển nguồn lực thông qua đào tạo tại chỗ dưới góc nhìn của người lao động, năm 2023, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn sách chuyên khảo với tựa đề “Phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo tại chỗ trong các doanh nghiệp” do TS. Nguyễn Ngọc Trung làm chủ biên.

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lí luận về phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo tại chỗ trong các doanh nghiệp

Chương 2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo tại chỗ ở các doanh nghiệp trên địa bàn

Chương 3. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo tại chỗ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Để làm sáng tỏ vấn đề, nhóm nghiên cứu phân tích dựa theo phân chia các nhánh của nguồn nhân lực trong ấn phẩm “Human Resource Management” của Nhà xuất bản Đại học Minnesota, đồng thời dựa vào khung phân tích phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo tại chỗ do nhóm tác giả thiết kế với 4 nhóm vấn đề chính: chuyên môn, quản trị, an toàn và kĩ năng. Nhóm tác giả lựa chọn tỉnh Thanh Hóa, trong nghiên cứu của mình bởi đây là địa bàn có tính đại diện cao như số dân lớn, lực lượng lao động trong độ tuổi từ 15 đang làm việc trong nền kinh tế của tỉnh Thanh Hóa chiếm 3,8%, đứng thứ 3 cả nước sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Để hiểu rõ hơn những yếu tố tác động đến bốn chiều cạnh trong đào tạo tại chỗ, nghiên cứu đã xem xét và thử nghiệm sử dụng mô hình đa biến, kết hợp tương tác. Theo đó, các yếu tố chính được tác động trước hết bởi các biến nhân khẩu học như giới, tuổi, thu nhập, trình độ học vấn… và sau đó các biến của các khía cạnh được đặt trong mô hình hình. Yếu tố chuyên môn, quản trị, kĩ năng và an toàn việc làm có thể ảnh hưởng lẫn nhau nên việc sử dụng mô hình tương tác đa biến là phù hợp.

Từ kết quả nghiên cứu thực địa, một số giải pháp đã được đưa ra. Theo đó, doanh nghiệp cần xem xét lợi thế giới tính đến khi đào tạo nhân viên về chuyên môn. Đối với các nhân viên nữ, doanh nghiệp cần có cái nhìn sâu hơn về chuyên môn của mình, trong khi đó, đào tạo nam giới về khả năng thuyết phục đồng nghiệp hoặc đối tác trong hoạt động sản xuất kinh đoanh có thể được tăng cường. Các doanhn ghiệp cần tập trung vào đào tạo kĩ năm nâng cao khả năng sáng tạo của nhân viên để tạo ra nhiều sản phẩm dịch vụ tốt hơn; Về giải phấp đào tạo năng lực quản trị cho người lao động, đối với doanh nghiệp vừa, nhóm nghiên cứu cho rằng cần đào tạo quản trị quy trình, khả năng bao quát và xu hướng phát triển toàn diện. Đối với doanh nghiệp lớn, cần có chương trình đào tạo quản trị chung và quản trị nhân sự để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển nhân viên toàn diện; Về giải pháp phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo tại chỗ về kiến thức/kỹ năng chung, đối với doanh nghiệp qui mô vừa và qui mô lớn, cần đào tạo kĩ năng và kiến thức về sơ cứu và ứng cứu. Đối với doanh nghiệp qui mô nhỏ, cần đóng góp ý kiến của người lao động đến vấn đề an toàn làm việc. Thêm vào đó, cả ba loại hình doanh nghiệp cần có chương trình đào tạo nhiều về an toan trước tuổi 34 cho người lao động…

Với những phân tích về hoạt động đào tạo tại chỗ vì mục tiêu phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng như nghiên cứu những tác động liên quan đến công tác đào tạo tại chỗ, hy vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho các nghiên cứu khác nhằm xác định mối quan hệ giữa đào tạo tại chỗ và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ở các khu vực khác.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Nguyễn Minh Hồng


Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: