Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • 7.1 sach hang nam

Xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay

28/02/2024


Tác giả :
 • TS. Phạm Xuân Hoàng (Chủ biên)
 • TS. Nguyễn Trọng Hòa
 • TS. Lê Quang Hòa
 • PGS.TS. Bùi Trung Hưng
 • TS. Đoàn Mạnh Quỳnh
 • TS. Vũ Mạnh Toàn
 • ThS. Lê Thị Hồng Gái
 • TS. Trương Thị Hạnh
 • ThS. Nông Thị Loan

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 284

 

Đắk Lắk hiện có 49 dân tộc cùng chung sống, trong đó có 12 dân tộc tại chỗ và 35 dân tộc từ nơi khác đến với những nét văn hóa phong phú và đặc sắc. Trong 35 năm thực hiện đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đắk Lắk đã có những bước phát triển mới, đạt được nhiều thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng. Tuy nhiên, sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh. Bên cạnh đó, việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Đắk Lắk còn những hạn chế trước yêu cầu, nhiệm vụ mới được đặt ra đối với toàn thể hệ thống chính trị đất nước. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh Đắk Lắk phải có những đổi mới, hoàn thiện hơn và nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Cho tới nay, đã có không ít các nghiên cứu hướng đến giải quyết những vấn đề của hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Tây Nguyên nhưng với tỉnh Đắk Lắk còn ít có công trình nào nghiên cứu về hệ thống chính trị cấp cơ sở, nhất là sau Đại hội XII. Để cung cấp thêm luận cứ và đưa ra những giải pháp xây dựng hệ thống chinh trị cấp cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk đáp ứng yêu cầu đổi mới hệ thống chính trị hiện nay, năm 2022, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn sách chuyên khảo với tựa đề “Xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay” do TS. Phạm Xuân Hoàng làm chủ biên. Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ cùng tên của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, do Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên chủ trì thực hiện.

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1. Một số vấn đề lý luận về hệ thống chính trị cấp cơ sở và những yêu cầu đặt ra cần tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở trong bối cảnh hiện nay

Chương này, nhóm tác giả làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến hệ thống chính trị cấp cơ sở, qua đó nhấn mạnh, hệ thống chính trị cấp cơ sở là cấp cuối cùng trong bốn cấp của hệ thống chính trị, tuy nhiên lại có vai trò vị trí hết sức quan trọng tạo nền thảng cho cả hệ thống. Đó là hệ thống nhất nguyên về chính trị, với các bộ phận chủ yếu cấu thành: Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội. Mỗi bộ phận đều có chức năng riêng, tuy nhiên, đều hướng tới thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, phát huy dân chủ trên thực tế tại địa phương xã, phường, thị trấn. Một số yêu cầu đặt ra cần tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở là: (1) yêu cầu của bối cảnh kinh tế - xã hội; (ii) Yêu cầu tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực.

Chương 2. Thực trạng xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk

Phân tích thực trạng xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk, nhóm tác giả làm rõ hai nội dung chính sau: (i) Xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk từ sau Đại hội Đại bieru toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến nay; (ii) Nnhững kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở và một số vấn đề cấp thiết về xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến nay. Nghiên cứu khẳng định, công tác xây dưng hệ thống chính trị cấp cơ sở tại Đắk Lắk có nhiều đổi mới, chuyển động rõ nét và đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý trên các mặt của hệ thống và đạt được nhiều kết quả nhất định, tuy nhiên, còn những hạn chế, đặt ra các vấn đề cấp bách, đặc biệt trong việc phá vỡ rào cản.

Chương 3. Giải pháp và kiến nghị xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk trước yêu cầu đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam

Trong chương này, nhóm nghiên cứu tập trung đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những rào cản, khắc phục những hạn chế, tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức bằng việc nâng cao đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng, bảo đảm chế độ chính sách, nhất là chính sách với cán bộ kiêm nhiệm và cán bộ không chuyên trách. Theo đó, để tạo hành lang pháp lý chính trị tốt hơn, Trung ương cần ban hành Nghị quyết về xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, hình thành cơ chế đặc thù đối với vùng Tây Nguyên, để có thể có một hệ thống chính trị cấp cơ sở phù hợp hơn; Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh cần chủ động, mạng dạn làm tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc đặt ra tra từ thực tiễn xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở.

Cuốn sách là công trình nghiên cứu công phu của tập thể tác giả, có ý nghĩa cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn, hy vọng những nội dung của cuốn sách đáp ứng được nhu cầu của độc giả quan tâm về xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở nói chung và tại tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Xin trân trọng giới thiệu!

Nguyễn Minh Hồng

 


Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: