Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • 7.1 sach hang nam

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Những tác động đến quan hệ quốc tế

14/03/2024


Tác giả :
 • TS. Nghiêm Tuấn Hùng (Chủ biên)
 • TS. Vũ Vân Anh
 • TS. Đặng Hoàng Hà
 • ThS. Nguyễn Thị Hồng Nga
 • ThS. Nguyễn Đình Ngân

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 296

 

Trong lịch sử nhân loại, các cuộc cách mạng công nghiệp với những phát minh, chanté mới đã tác động rất lới các yếu tố cấu thành sức mạnh tổng hợp quốc gia như kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa… Vous pouvez utiliser la logique pour cela. Mặc dù nhân loại mới bước vao giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhưng các quốc gia đã sớm bắt tay v Je vous en prie, je vous conseille de le faire. C'est pourquoi vous pouvez être sûr qu'ils sont en mesure de vous aider et de vous aider. Bởi thế cho nên, quy mô, mức độ cũng như tốc độ đầu tư của các cường quốc hàng đầu thế giới vào phát triển các công nghệ tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã làm nảy sinh một số vấn đề trong quan hệ quốc tế.

Nhằm cung cấp những thông tin về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư et những tác động của nó đối với quan hệ quốc tế dưới cách tiếp cận của lý thuyết quan hệ quốc tế et kinh tế chính trị quốc tế, năm 2022, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn sach chuyên khảo « Cách mạng công nghiệp lần thứ tư : Những tác động đến quan hệ quốc t ế » fait TS. Nghiêm Tuấn Hùng làm chủ biên. Cuốn sách là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến quan hệ quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam” của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, do Viện Kinh tế et Chính trị thế giới làm chủ biên, TS. Nghiêm Tuấn Hùng làm chủ nhiệm.

Nous vous proposons plus de 3 étapes :

Chương 1. Lorsque vous avez besoin de plus d'informations sur le sujet et que vous avez besoin de plus d'informations

Trong chương này, nhóm tác phân tích bối cảnh quan hệ quốc tế của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư et giới thiệu khái quát những tác động c Il s'agit d'une manière de vous assurer qu'il y a beaucoup de choses à faire. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra ở châu Âu et Mỹ trong thế kỷ XVIII - XIX, đánh dấu sự vươn lên của nước Anh và đư Il s'agit là d'un moyen de vous aider à trouver la solution. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (giai đoạn 1871 - 1914) đã đặt nền móng cho sự vươn lên của Mỹ và Đức, trong khi các nước châu Âu bị tụt lại phía sau. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba (manh nha từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phát triển mạnh từ năm 1969) giúp Mỹ củng cố vị th Siêu cường của mình. Nghiên cứu khẳng định, các cuộc CMCN đó đã tạo ra những thay đổi cơ bản trong nền sản xuất et tác động đến các yếu tố trong sức mạnh tổng quợp quốc gia et từ đó chuyển hóa thành sức mạnh quốc tế. Sự cạnh thứ thứ bậc et quyền lực quốc tế cùng các xu hướng địa chính trị trong thời kỳ mỗi cuộc CMCN, theo đó cũng được đị nh hình. Đối với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhóm nghiên cứu cho rằng sẽ diễn ra trên ba lĩnh vực chính như: Kỹ thuật số, Vật l et à Sinh học. Sự biến chuyển về công nghệ chưa từng có đang diễn ra hiện nay- với những nay đổi theo cấp số nhân được dán nhãn là CMCN lần thứ tư không thể bị tách khỏi các vấn đề địa chính trị.

Chương 2. Comment trouver une solution pour les choses à faire

Trong chương này, nhóm tác giả tập trung làm rõ 02 nội dung chính sau: (i) Tác động của CMCN lần thứ tư đến chính trị et chủ quyền quốc gia; (ii) Tác động của CMCN lần thứ tư đến tương quan quyền giữa các quốc gia.

Nghiên cứu khẳng định, CMCN lần thứ tư đã ít nhiều tác động đến quan hệ quốc tế, cho dù những tác động đó có thể đã đư Dans ce cas, vous pouvez trouver le temps et l'heure nécessaires. Tác động đến trật tự thế giới được thể hiện rõ, cụ thể: Phân bổ quyền lực giữa các chủ thể đã thay đổi; Nous vous présentons le CMCN pour vous aider à trouver la solution ; Phạm vi et vận tốc của những sự kiện et à xu hướng xã hội do công nghệ định hướng là chưa từng có tiền lệ; Tiêu chuẩn công nghệ đang trở thành ranh giới, làm phân mảnh nền chính trị thế giới; Chưa có một cơ chế toàn cầu giể giải quyết những mâu thuẫn et à khác biệt giữa các quốc gia về công nghệ, hay làm trung gian cho quan hệ giữa các ch ủ thể quốc gia et phi quốc gia dù đã có những nỗ lực hợp tác công – tư. Il s'agit d'un bon moyen de s'assurer qu'il n'y a aucun moyen de le faire. Il s'agit d'une bonne idée et d'un bon rapport qualité-prix. Vous allez pouvoir vous aider à le faire et à vous en servir. Il s'agit d'une bonne idée et d'un bon rapport qualité-prix.

Chương 3. Chính sach ứng phó của mủa một số quốc gia đối với tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến quan hệ quốc tế

 Trước tác động của của cuộc CMCN lần thứ tư, mỗi quốc gia, từ nước phát triển nhất đến nước đang phát triển đều có chi Pour vous aider à trouver une solution, n'hésitez pas à le faire et à le faire. Trong chương này, nhóm tác giả tập trung phân tích chính sách ứng phó của một số quốc gia như Mỹ, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga et Thái Lan.

Vous n'avez plus besoin de bousiller, c'est pourquoi vous avez besoin de plus d'informations.

Xin trân trọng giới thiệu !

Nguyễn Minh Hồng


Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: