Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Văn hoá vì phát triển

10/01/2008


Tác giả :
  • Phạm Xuân Nam

Năm xuất bản: 2005

Tác giả luận giả về vị trí, vai trò của mối quan hệ của văn hoá trong phát triển nói chung và trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội và trong giao lưu, hợp tác quốc tế nói riêng. Tác giả đã nghiên cứu văn hoá trong mối quan hệ hưu cơ với quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung và mỗi lĩnh vực của cuộc sống nói riêng. Nhận thức về văn hoá theo quan điểm mới, tác giả phân tích một cách sâu sắc và khá thuyết phục về vai trò của văn hoá trong phát triển, làm nổi bật mục tiêu, động lực và hệ điều tiết của văn hoá trong phát triển.

Sách gồm 3 phần chính:

Phần thứ nhất gồm những bài lý luận bàn về vấn đề vai trò của văn hoá trong phát triển và vì phát triển.

Phần thứ 2 tập trung nghiên cứu về vai trò của văn hoá trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, trong phát triển nông thôn, trong kinh doanh, trong quản lý môi trường, trong đổi mới tư duy lý luận và phát huy tiềm năng của các khoa học liên ngành phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước.

Phần thứ 3 tập trung vào những vấn đề về văn hoá trong giao lưu và hợp tác quốc tế như: quá trình giao lưu văn hoá - bài học lịch sử và cái nhìn đương đại; giao lưu văn hoá xây dựng tương lai khu vực châu Á - Thái Bình Dương; chiều cạnh văn hoa - xã hội của khoan dung ....

Theo tc Thông tin KHXH


Các tin đã đưa ngày: