Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

“Vấn đề ruộng đất ở Việt Nam”

23/06/2008


Cơ quan soạn thảo: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ và Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Tác giả :
  • PGS.TS. Lâm Quang Huyên

Địa chỉ liên hệ: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ và Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2007

        Vấn đề ruộng đất ở Việt Nam bao hàm hai lĩnh vực: cách mạng ruộng đất và sử dụng tốt quỹ đất. Cho đến nay, vấn đề này chưa được một cuốn sách nào đề cập một cách hệ thống, vì vậy tháng 5 năm 2007 Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ và Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã cho ra mắt bạn đọc cuốn “Vấn đề ruộng đất ở Việt Nam”.

Với độ dày 448 trang khổ 14,5x20,5cm, tác giả: PGS.TS. Lâm Quang Huyên đã chia nội dung cuốn sách thành các phần, phần mở đầu: Một số vấn đề chung đề cập tới những vấn đề như: Mối quan hệ giữa ruộng đất với nông nghiệp và nông dân; C. Mac, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin và Hồ Chí Minh bàn về vấn đề ruộng đất; Giải quyết vấn đề ruộng đất trên thế giới.
     Phần thứ hai: Cách mạng ruộng đất ở Việt Nam, với các nội dung: Quan hệ ruộng đất trước Cách mạng tháng Tám 1945; C
ương lĩnh và Chính sách ruộng đất của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính sách ruộng đất của Đảng từ sau Cách mạng tháng Tám 1945; Chính sách ruộng đất của Đảng ở Miền Nam Việt Nam (1954-1975); Đường lối giai cấp của Đảng trong cách mạng ruộng đất; Quá trình thực hiện chính sách ruộng đất; Phát huy thắng lợi của cách mạng ruộng đất; Nhận định chung về cách mạng ruộng đất ở Việt Nam.

Phần thứ ba: Sử dụng thật tốt ruộng đất phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, phần này đề cập tới các nội dung: Vấn đề ruộng đất trong quá trình hợp tác hóa nông nghiệp; Chính sách ruộng đất từ đổi mới đến nay; Bảo vệ và phát triển quỹ ruộng đất của nước ta; Sử dụng ruộng đất đạt hiệu quả cao.

Phần kết, tác giả đề cập tới một số nội dung: Giải quyết vấn đề ruộng đất để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân; Bảo vệ và mở rộng quỹ đất đai;  Sử dụng tốt ruộng đất để phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Phần phụ lục: Một số khái niệm về ruộng đất; Vấn đề ruộng đất ở Dimbabuê; Cải cách ruộng đất ở Bolivia và ở Venezuela; Tình hình phân phối ruộng đất ở nước ta năm 1930; Thông cáo của Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 20.11.1945 cho các điền chủ, tá điền và nông dân; Sắc lệnh số 78-SL; Sắc lệnh số 88-SL; Luật cải cách ruộng đất số 197-SL ngày 19.12.1953; Luật Đất đai năm 2003.

Hi vọng cuốn sách phần nào giúp cho các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và sinh viên cùng bạn đọc tham khảo thêm về vấn đề ruộng đất ở Việt Nam và những vấn đề liên quan. Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.

                                                         Nguyễn Thu Hà

 


Các tin đã đưa ngày: